Maandelijks archief: maart 2019

Een precedent voor de Rustoorders

Al meer dan twee jaar vragen Rustoorders van de gemeente aandacht voor de parkeerproblemen waar zij al jarenlang in hun doodlopende woonstraatje mee kampen. Vorig jaar november zochten zij ten lange leste de pers om uiting te geven aan hun ongenoegen over de wijze waarop de gemeente zich heeft laten kennen. U leest er hier meer over.

Wat tot op heden onmogelijk bleek voor Rustoord blijkt wél mogelijk voor de omgeving van het Cantonspark. Met de opening van de Wintertuin op komst laten sinds kort verkeersborden zien dat de parkeerplaatsen bij de Abel Tasmanlaan uitsluitend nog bestemd zijn voor bewoners. U kunt zich voorstellen hoe positief deze parkeermaatregel zal worden ontvangen door de Rustoorders. Die krijgen van de gemeente wel heel gemakkelijk een precedent aangereikt waarop een beroep kan worden gedaan inzake hun parkeerprobleem…

FrontaalKunst gerustgesteld

De aandacht die de BOP tijdens de debatraad van jl. 13 maart vroeg voor FrontaalKunst heeft tijdens de raadsvergadering van 27 maart geresulteerd in een aantal toezeggingen van verantwoordelijk wethouder Theo Stroo (D66). Zo hoeft de instelling, die kunstzinnige zorg biedt aan mensen met een beperking, geen ruimte in te leveren in het Poorthuis en treedt de gemeente opnieuw met de instelling in overleg om te bereiken dat na de sluiting van het Poorthuis (of eerder) FrontaalKunst kan overstappen naar vervangende huisvesting in Baarn, al dan niet in het toekomstige sociaal/culturele verzamelgebouw Hoofdstraat 1.

Een door de BOP voorbereide en aangekondigde motie, mede ondertekend door de fracties van PvdA en GroenLinks, kon derhalve worden ingetrokken. Vanzelfsprekend zijn wij met FrontaalKunst blij met deze ontwikkeling, omdat die past bij de inclusieve samenleving voor mensen met een beperking die de overheid voor ogen staat. Daarbij is het niet alleen noodzakelijk dat er fysieke obstakels voor mensen met een lichamelijke beperking worden geslecht, het vraagt ook om stappen die maken dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen aan de samenleving. In dit licht gezien is het verheugend dat de wethouder bereid is extra inspanningen te leveren voor de FrontaalKunstenaars.

Het college speelt voor Sinterklaas

Tijdens het voor verhuur gebruiksklaar maken van de Wintertuin werd duidelijk dat er inpandig een niet voorziene houten constructie moest worden aangebracht om een aantal warmtegstralingspanelen aan te kunnen bevestigen. Dit leverde niet alleen een extra investering op van € 40.000, het zorgt ook voor enig uitstel van de opening van de Wintertuin. Vervelend voor exploitant Experience BV (= Living Story), maar dit soort tegenslagen worden gewoonlijk door ondernemers zelf gedragen. Groot was dan ook onze verbazing over het collegebesluit van jl. 5 maart de exploitant van de Wintertuin de eerste twee jaar geen huur in rekening te brengen. Feitelijk komt dit neer op een schenking van € 60.000. De BOP gunt ieder het zijne, maar hoezo een dergelijk fors bedrag overheidssteun verlenen aan een commercieel bedrijf zonder de raad daar vooraf in te kennen? Lees verder

Neem FrontaalKunst serieus als maatschappelijk/culturele instelling

Tijdens de debatraad van 13 maart jl. bracht de BOP de ongevoeglijke wijze in waarop de gemeente is omgegaan met de in het Poorthuis gevestigde stichting FrontaalKunst. Dat is een particuliere instelling die kleinschalige dagbesteding biedt aan mensen met een beperking en/of mensen die kampen met een psychische problematiek. Onder leiding van twee vaste begeleiders/docenten wordt onder andere gewerkt aan het ontwikkelen van kunstzinnige talenten van de deelnemers. Deze vorm van begeleiding heeft niet alleen op de deelnemers een positieve uitwerking, het levert bovendien prachtige kunst op. Voorbeelden hiervan zijn te zien op de website van FrontaalKunst. Exposities met werk van de kunstenaars, waaronder die met ‘Eigenwijze statieportretten’ in Paleis Soestdijk (2014), trekken steeds enthousiaste belangstellenden. Veel bezoekers van het jaarlijkse Cultureel Festival in het dorpscentrum hebben in de voorbije jaren stilgestaan bij de stand van FrontaalKunst om kennis te maken met de kunstenaars en hun kunstzinnige objecten. Kort samengevat, Baarn mag blij zijn met een instelling als Frontaalkunst binnen haar gemeentegrenzen. 

Lees verder

Ook Baarn trekt beurs voor Koningsdag Amersfoort

Je kon erop wachten, ook Vorstelijk Baarn tast in de buidel om het Oranjefeestje, dat op zaterdag 27 april in Amersfoort wordt gevierd, luister bij te zetten. Vorige maand stelden de acht burgemeesters uit de regio Amersfoort een plan vast voor hun invulling van Koningsdag Nieuwe Stijl. De 20 minuten ‘live op tv’ die het feestje oplevert voor regio Amersfoort kost onze gemeente de gestaffelde bom duiten van € 12.000 euro. Mijn gevoel zegt, het moet niet gekker worden. Mijn verstand zegt, protesteren heeft geen zin. Viert u vooral lekker uw feestje, ik neem donderdag 25 april voor een paar dagen Londen de trein…

Kees Koudstaal

Informatiebrief

Buren Amersfoort trekken knip voor Koningsdag

Ruimte voor maatschappelijke en culturele initiatieven

Zoals dat past binnen het huidige bejubelen van de participatiemaatschappij, moedigt ook de Baarnse coalitie in haar coalitieakkoord (nieuwe) maatschappelijke en culturele initiatieven van harte aan. Zij vindt het belangrijk ‘dat de sociale samenhang in buurten wordt versterkt’ en gaat er daarbij uit van de kracht van de samenleving en wil daar waar mogelijk initiatieven van inwoners stimuleren, zoals bijvoorbeeld buurtkamers. Lees verder

Dependance speciaal basisonderwijs

Naar aanleiding van een aangekondigde komst van een dependance voor speciaal basisonderwijs in Bunschoten, heeft de BOP-fractie vragen gesteld aan het College van B&W. De centrale vraag luidde of het college bereid is de mogelijkheid voor een dependance voor speciaal basisonderwijs in Baarn te onderzoeken voor de plusminus zestig basisschoolkinderen die jaarlijks speciaal onderwijs volgen buiten Baarn. Een school bezoeken buiten de eigen woonplaats brengt, met name voor jongere kinderen, een aantal nadelen met zich mee, zoals de belasting van de langere reistijd via leerlingenvervoer en de geringere mogelijkheid tot het onderhouden van sociale contacten na schooltijd, omdat de meeste klasgenootjes elders wonen. Ook voor de betreffende ouders is onderwijs buiten de woonplaats extra belastend bovenop de zorg die zij al hebben voor hun kind(eren).  Jonge kinderen die zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs zijn gebaat bij een school zo dicht mogelijk bij huis. Een Baarnse dependance van een al bestaande (regionale) school zou hierin kunnen voorzien. 

Marjo Stam

Schriftelijke vragen

Doelgroepenvervoer