Maandelijks archief: januari 2018

Meten is weten, maar niet in Baarn!

December vorig jaar behandelde de gemeenteraad een raadsvoorstel dat voorzag in de verplaatsing van het gasontvangstation (GOS) van de Drakenburgwerweg naar de Noordschil. Een en ander is noodzakelijk omdat zorgcentrum De Wiekslag te dicht op het GOS is gebouwd. De afstand tussen De Wiekslag en het GOS bedraagt veertien meter, terwijl de minimale afstand vijfentwintig meter had moeten zijn. Dit kon gebeuren door een gemeentelijke fout bij de afgifte van de bouwvergunning. In het raadsvoorstel werden drie locaties beschreven als mogelijke nieuwe plek voor een GOS. Eén van die locaties, Locatie 2, bleek deels gelegen op het terrein van de voormalige vuilstortplaats de Belt en vanwege de vervuilde bodem niet geschikt. Over de vervuiling meldde het raadsvoorstel: ‘Vanwege de ligging naast de Belt is een bodemonderzoek uitgevoerd om te kunnen beoordelen of deze locatie geschikt is om te bebouwen. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze locatie gedeeltelijk deel uit maakt van de voormalige vuilstortplaats. Dat betekent dat de grond ter plaatse waarschijnlijk tot 5m diep, maar in ieder geval tot op de einddiepte van de boringen, i.e. 3,5m, ernstig vervuild is. Het bevoegd gezag, de RUD, beschouwt de grond ter plaatse dan ook niet als ‘bodem’ en er is dus ook geen sprake van ernstige bodemverontreiniging tot op de einddiepte van de boringen.’
Lees verder

Stoere bomen!

Woensdag 24 januari 2018 gaat voorlopig de geschiedenisboeken in als de warmste 24 januari sinds in 1901 de metingen begonnen. De temperatuur stijgt in Baarn tot 14,3 graden. In het gras langs de Bestevaerweg tonen de eerste krokusjes verbaasd hun lentepracht. De populieren waken als fiere boa’s over de pas ontloken bloemenpracht. Waar elders in het dorp en in de omliggende bossen bomen als luciferhoutjes breken, doorstaan de bomenrijen langs de Bestevaerweg de afgelopen twee januaristormen glansrijk. Lees verder

Het is weer verkiezingstijd…

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in aantocht maken politieke partijen steeds meer gebruik van loze promotiespraak. In de raad vliegen handen steeds sneller naar de interruptiemicrofoons om sneren uit te delen en worden er tal van overbodige vragen gesteld. Oh, wat zijn we toch alert! Ter illustratie een treffend voorbeeld. In december 2016 stelt de BOP vragen over de sloop van een aan de Amalialaan gelegen monumentale villa en later neemt zij het initiatief voor een raadsbreed aangenomen motie, die vraagt om cultureel erfgoedbeleid, waaronder actualisatie van de monumentenlijst. In juni 2017 presenteert het college een plan van aanpak waarin het proces van die actualisatie uiteen wordt gezet. In het plan geeft het college aan, dat er gewerkt wordt aan het opzetten van een organisatie met vertegenwoordigers van (cultuur)historische organisaties. Het college zegt toe in de eerste helft van 2018 te komen met een tussentijdse presentatie van de eerste resultaten. Een en ander is blijkbaar aan NúBaarn, nu VoorBaarn, voorbij gegaan, want er wordt nu schriftelijk aan het college gevraagd of de actualisatie al heeft plaatsgevonden en als dat zo is, waarom de raad daar dan nu niet over is geïnformeerd…
Lees verder

Uitgangspunten Baarnse Onafhankelijke Partij  (BOP)

In PDF-formaat

Sinds de oprichting in 2002 verenigt de BOP mensen van verschillende politieke en culturele achtergrond. Onze kracht ligt in ongebondenheid, onafhankelijkheid. Wij streven naar een beter en duurzaam Baarn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Ook  in de komende raadsperiode wil   de   BOP   het Baarnse belang op een creatieve wijze dienen. De BOP kent geen vastomlijnd verkiezingsprogramma. Wel wordt ons denken en handelen bepaald door een aantal uitgangspunten. Lees verder

Je kunt het niet iedereen direct naar de zin maken…

“In de Baarnsche Courant (BC) van 3 januari 2018 trekt de heer Guis fel van leer tegen de BOP en haar fractievoorzitter. De BOP zou zich schuldig maken aan ketelmuziek! De heer Guis deed eerder in de BC van 24 november 2017 de politiek een aantal mogelijke oplossingen aan de hand, die in zijn ogen een stop zouden kunnen zetten op het sluipverkeer waar veel inwoners van ons dorp zo veel hinder van ondervinden. De BOP reageerde middels een ingezonden brief in de BC van 27 november. Citaat: ‘Hoe nu verder? Eind volgend jaar is de verbreding van de A1 een feit. Dan zal blijken of mijn pessimisme ongegrond is. Doet het sluipverkeer zich nog steeds voor dan pleit de BOP ervoor dat een onafhankelijk onderzoeksbureau aan de slag gaat met als doel te komen met voorstellen die het sluiprouteprobleem hanteerbaar maken. In dat onderzoek zouden de suggesties van de heer Guis kunnen worden meegenomen. Let wel, wij bepleiten geen onderzoek met voorgekookte oplossingswensen van het gemeentebestuur. Zelfs indien zo’n onderzoek zou uitwijzen dat oplossingen leiden tot ongemak voor autorijdende inwoners, zouden wij daar gelet op de milieuschade die het sluipverkeer veroorzaakt, wel voor kiezen. Immers, de vervuilde lucht wordt ook door ons ingeademd.’

De BOP blijft erbij hier een realistisch standpunt in te nemen.

Sluipverkeer, wie gaat het oplossen?