Maandelijks archief: december 2017

Een openbare reactie op vertrouwelijk geuite kritiek van een sociaal verhuurder

De Baarnsche Courant (BC) meldt in de editie van 15 december jl. de resultaten van een in opdracht van Eemland Wonen ingesteld onderzoek naar de communicatie rond de aangekondigde sloop van de zogenoemde Troelstraatjes. Het was niet de sociale verhuurder die steken liet vallen, neen, het was juist de politiek die ruis op de lijn veroorzaakte. Lokale politici zorgden voor onrust bij de kwetsbare bewoners van het seniorencomplex!

De BOP weerlegde dit verhaal in een ingezonden brief die op 17 december is geplaatst in de BC.
De directie van Eemland Wonen heeft gemeend te moeten reageren met een aan de leden van de gemeenteraad gestuurde vertrouwelijke brief. Wij nemen de beleefdheid in acht die vertrouwelijkheid niet te schenden, maar geven hier wel onze aan de directie van Eemland Wonen gestuurde reactie aan de openbaarheid prijs. Als lezer daarvan zult u aan een half woord genoeg hebben…

Eemland Wonen laat onderzoekers een veer in eigen achterste steken. Over ongeloofwaardigheid gesproken…

Reactie BOP vertrouwelijke brief Eemland Wonen

Reactie oud-lid Raad van Commissarissen Eemland Wonen

Reactie voorzitter BOP…

… en de reactie daar weer op van de heer Pieterse

De reactie van de heer Anders Pieterse tilt de discussie naar een bedenkelijk niveau.                  Het lijkt ons zinloos daaraan een vervolg te geven.

Bestuur BOP

De Belt en de Beltvijver. Hoe staan die er eigenlijk voor?

Als er zich ergens in het land ernstige, al dan niet historische, bodemverontreiniging voordoet dan schrijft de Wet bodembescherming saneringsmaatregelen voor. De website van de gemeente Baarn haakt daarop in: ‘Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt moet worden. Alleen erkende (officieel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.’  Een aantal jaren geleden deed zich zoiets voor in het centrum van ons dorp. U herinnert zich vast nog wel het Gat van Lettenmeijer. Maar wat als de vervuilde bodem geen bodem is, is er dan sprake van bodemverontreiniging? Die vraag werd actueel door een zinsnede in het raadsvoorstel inzake de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen gasontvangstation (gos) naar de Noordschil. Lees verder

Eemland Wonen laat onderzoekers een veer in eigen achterste steken. Over ongeloofwaardigheid gesproken…

Eind 2016 uitte een aantal bewoners en omwonenden van het aan de Troelstralaan gelegen complex van vierentwintig seniorenwoningen (‘Troelstraatjes’) hun zorg over de door Eemland Wonen aangekondigde sloop van hun huizen. Die moesten plaatsmaken voor dertig eengezinswoningen voor starters vallend in de categorie ‘sociale sector’. Net als andere fracties dat deden sprak ook de BOP met een bewoners en omwonenden van de Troelstraatjes. Me dunkt dat dit behoort tot de taken van volksvertegenwoordigers! Als één ding duidelijk werd dan was het wel dat verzet en teleurstelling overheerste bij alle betrokkenen die wij spraken. Toen het raadsvoorstel dat sloop mogelijk moest maken in de raad aan de orde kwam, maakten óók inspraakreacties duidelijk dat er verzet heerste bij de bewoners van de Troelstraatjes. Niet alleen vanwege de dreiging te moeten verhuizen. Maar ook over de gemankeerde informatievoorziening door Eemland Wonen, zoals zij dat aangaven te hebben ervaren. Lees verder

BOP klaar voor de verkiezingen!

Maandagavond 11 december jl. hebben de leden van de BOP de lijst met kandidaat gemeenteraadsleden voor de verkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. De leden gingen ook akkoord met de uitgangspunten waar de partij de komende vier jaar mee aan de slag wil gaan.

De nummers een en twee van de kandidatenlijst zijn Kees Koudstaal en Marjo Stam. Zittend raadslid Erkan Çelikkaya heeft aangegeven dat hij gelet op drukke werkomstandigheden zich niet meer kandidaat wil stellen voor een nieuwe periode. Vanzelfsprekend respecteert de BOP zijn beweegredenen en is hem grote dank verschuldigd. Dat we met Erkan een bevlogen BOPPER gaan missen staat vast! Gelukkig heeft hij aangegeven de huidige periode af te willen maken. Plaats drie op de lijst is nu gereserveerd voor Toon Verhoeven die al jarenlang als BOPPER de lokale politiek volgt. Lees verder

Theehuis Overbosch, het volgende Baarnse debacle?

Als de informatieavond van 6 december jl. één ding duidelijk heeft gemaakt over de affaire theehuis op het landgoed Pijnenburg is het wel dat de binnen- en buitenraadse stellingen onwrikbaar zijn betrokken. Landgoedeigenaar Insinger gaf tijdens zijn inspraak de tegenstanders van zijn theehuisplan er stevig van langs. Op hun beurt gaven de opposanten, soms opnieuw, maar niet zelden goed onderbouwd, tegengas. De informatieavond is geen plaats voor debat, maar non-verbaal viel er wel het nodige op. Van de coalitiepartijen liet alleen de D66-fractie op inmiddels bekende wijze van zich horen met een aantal vragen waar al eerder antwoord op was gegeven. Zo is en was bijvoorbeeld mediation een gepasseerd station. En waarom zou de landgoedeigenaar daarop ingaan? Ook hij zal weten dat de coalitiepartijen, ja ook D66, zich zullen scharen achter zijn theehuisplan. Lees verder

SPIJKERS OP LAAG WATER?

Soms maakt het doorzoeken van een oude doos bijzondere herinneringen levend. Zoals deze, ‘Gezien door het oog van de naald’, begin 2011 geknipt uit de Baarnsche Courant. De kwestie van toen is deze maand weer actueel. Het college vraagt aan de raad 1.600.000 euro vrij te maken voor de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen gasontvangstation (GOS) naar de Noordschil. De gemeenteraad kan niet anders dan akkoord gaan met het voorstel, maar wat de BOP betreft, met pijn in het hart.

Eigen schuld, dikke bult: schade 1.6 miljoen

Lees verder

Wie een vlog maakt voor de ander…

CDA-voorman Van Hardeveld ontpopt zich meer en meer als een begenadigd vlogger. Op zijn eigen wijze weet hij dit ‘hippe’ mediamiddel in te zetten om belerend uit te halen naar hem onwelgevallige partijen. Deze keer zijn het drie oppositiepartijen die van hem onder uit de zak krijgen. PvdA, Groenlinks en de BOP zouden zich schuldig hebben gemaakt aan framing, het verdraaien van de waarheid. PvdA en Groenlinks kunnen prima voor zichzelf opkomen, hier het weerwoord van de BOP. Lees verder