Maandelijks archief: juni 2017

Hebben de banken het beste met u voor?

WMO
De rijksoverheid zegt het lang zelfstandig wonen van ouderen te stimuleren. In dat streven is ook een taak weggelegd voor de gemeentelijke politiek. Denk hierbij aan de ondersteuning die in het kader van de WMO wordt geboden. Daar zitten goede kanten aan. Zo sprak ik laatst iemand die hoog opgaf over het gebruik dat hij kan maken van vraagafhankelijk vervoer. Dat stelt hem in staat om met een deeltaxi voor een gering bedrag binnen en buiten Baarn van deur tot deur en weer terug te reizen.

MVO
Banken kennen ook een afkorting: MVO. Die staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vaak in één adem genoemd met duurzaam bankieren. Banken zeggen dit maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel te hebben staan. Zo laat de Rabobank op haar website Jan Driessen, hij is manager Coöperatief Bankieren bij de bank, antwoord geven op de vraag: ‘Waarom houdt de Rabo zich bezig met het versterken van de werk- en woonomgeving van klanten?’ Jan Driessen: “Dit hoort bij de dienende, maatschappelijke rol van de bank. We zorgen niet alleen voor betalingsverkeer en financieringen, maar we willen er ook aan bijdragen dat we er straks met z’n allen beter voor staan. Als het goed gaat met de klanten, is het goed voor ons als bank, omdat wij financieren of andere dienstverlening bieden. Die bredere rol oppakken, dat heeft ook alles te maken met het gedachtengoed van Raiffeisen, grondlegger van de coöperatie. Dat gaat om het bevorderen van verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, zelfvoorziening, door samen te werken en het korte termijn eigenbelang ondergeschikt te maken aan het algemeen belang.”

Ideaal en werkelijkheid
Een prachtig ideaal, maar hoe verhoudt die zich met de dagelijkse praktijk? Slecht. Na het opheffen van de geldautomaat aan de Prof. Krabbelaan moet nu ook de automaat nabij het winkelcentrum Reigerstraat eraan geloven. Blijkbaar vindt de bank een geldautomaat in de buurt niet passen bij het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfvoorziening van de oudere inwoners van Baarn.

Daar waar PostNL sprekend over een vitale samenleving het doet met steeds minder openbare brievenbussen, rekent de Rabobank nu dus af met een servicedienst die jarenlang heeft bijgedragen aan de zelfredzaamheid en zelfvoorziening van veel inwoners van ons dorp. Van een bank die vorig jaar een nettowinst boekte van ruim twee miljard euro zou je anders verwachten…

De (lokale) politiek gaat niet over geldautomaten. Protesteren tegen dit soort beslissingen van banken zet geen zoden aan de dijk. Van de zijde van de banken zullen woordvoerders verklaren dat steeds minder mensen gebruikmaken van geldautomaten en meer blabla. Als klant van de Rabobank zou je kunnen overwegen over te stappen naar een andere bank. Jammer is dan wel dat ook die geen geld (meer) leveren via een automaat op de hoek…

Kees Koudstaal

Een daad van krachtig bestuur…

De BOP kan zich onmogelijk schikken in het raadsvoorstel dat voorziet in een mini-herinrichting van het parkeerterrein Laanstraat. De geschiedenis is bekend. In de zucht naar een grootstedelijke invulling van het parkeerterrein bedacht een VVD-CDA-PvdA-college in 2009 in samenwerking met projectontwikkelaar DAV een allesomvattend plan dat onder andere voorzag in de bouw van twee supermarkten, winkels, woningen en een parkeergarage. De gemeente kocht, als ‘handreiking’ de Garage Kooij van deze ontwikkelaar voor  € 2.25 mln., terwijl DAV deze garage zelf een jaar eerder voor € 1.5 mln. had aangekocht. De desastreuze geschiedenis van dit onzalige plan is bekend. Het liep uit op een gerechtelijke procedure.

In deze procedure claimt DAV een bedrag van ruim € 3.5 mln. van de gemeente, die op haar beurt de ontwikkelaar wil houden aan zijn plicht Garage Kooij terug te kopen voor € 2.25 mln. vermeerderd met 250.000 euro aan gemaakte kosten. Hoe de zaken er bij de rechtbank voorstaan weet ik niet, maar in een poging DAV te behagen stelt het college voor een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan met de projectontwikkelaar die in het verleden bewezen heeft een partner te zijn waarop niet gebouwd kan worden! Het college stelt voor dat DAV de garage terugkoopt voor één miljoen euro. Tel uit het verlies van € 1.5 mln. … Een nieuw plan voorziet in de bouw van twintig appartementen op de plek van Garage Kooij plus op een aantal belendende percelen een nieuw onderkomen voor de ALDI. Voor de huidige ALDI-locatie is een bedrijfsruimte met bovenwoning bedacht. De BOP is vanzelfsprekend van oordeel dat de gemeente niet opnieuw zaken moet doen met DAV en als de ALDI  het nodig vindt te verhuizen dan staat het de supermarkt vrij zélf met een bouwplan te komen. Die wens betrekken bij een nieuwe deal met DAV is volkomen ongepast.

Het standpunt van de BOP komt haar op veel kritiek te staan van raadsfracties die medeverantwoordelijk zijn voor het ontstane miljoenendebacle. Ze zeggen dat de opstelling van de BOP slecht is voor de bevolking van Baarn die al zo lang met dit dossier en de bouwval Garage Kooij zit opgescheept. Is dat ook zo? Als de garage in afwachting van een rechterlijke uitspraak – en inderdaad, die kan nog even op zich laten wachten – aan het zicht wordt onttrokken door een passende omheining is de bevolking de garage heus snel vergeten. Hooguit zullen de inwoners van Baarn het object opvatten als een tijdelijk monument dat herinnert aan vorstelijk bestuurlijk falen. Hoe de rechter uiteindelijk zal oordelen in de kwestie is de vraag. Het is zaak dat het dan zittende college verstandig en naar bevind van zaken handelt.

De hoon die mij als brenger van dit BOP-standpunt ten deel valt laat ik langs mijn koude kleren afglijden. Zeker ook omdat die vooral en opnieuw komt uit de hoek van partijen die nota bene zélf verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van dit miljoenendebacle. Je hoeft niet in de huid van een voorspeller te kruipen om te kunnen voorzien dat een meerderheid van de raad akkoord gaat met de hernieuwde samenwerking met projectontwikkelaar DAV. Die partijen zien onder het motto ‘Samen in Baarn, krachtig bestuurd’ de bouwval Garage Kooij het liefst nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 uit het straatbeeld verdwijnen. En u snapt wel waarom…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

(Deze bijdrage is als ingezonden brief geplaatst in de Baarnsche Courant van 26 juni 2017)

Algemeen Politieke Beschouwing (2017)

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 juni – in meerdere opzichten de langste dag van het jaar – was het bij het agendapunt ‘Perspectiefnota’  weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Beschouwingen. Alle negen fractievoorzitters deden hun verhaal en pleitten voor dit en voor dat. Hier leest de 988 woorden van de BOP.

“Voorzitter, ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om tijdens de Algemene Beschouwingen – niet gehinderd door interrupties – een politiek getint betoog af te steken. Het huidige breed door de raad omarmde vergadermodel biedt geen ruimte om dit tijdens reguliere raadsvergaderingen te doen! Dat is curieus, want insprekende burgers krijgen wel de gelegenheid om ongestoord hun verhaal te doen. Binnenkort wordt het vergadermodel geëvalueerd, maar ik vrees dat onze wens het vergadermodel aan te passen geen gehoor zal vinden bij een meerderheid van de raad. Zo blijft een vergadermodel in stand dat bovendien alleen gelegenheid biedt voor het debat tussen raadsleden onderling en de leden van het college goeddeels buiten schot laat.

Het is gebruikelijk om tijdens de Algemene Beschouwingen inhoudelijk in te gaan op de perspectiefnota die voorafgaat aan de begroting die later dit jaar door het college wordt gepresenteerd. Daar zie ik vanaf. De aanstaande begroting ligt samen met de beleidsvoornemens in grote lijnen al klaar op de ambtelijke tekentafels en ondertussen wentelt het college zich in zelfgenoegzaamheid over het gevoerde beleid. Het staat vrijwel vast dat de begroting straks welwillend zal worden ontvangen door de coalitiepartijen en ook de fracties die volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen hopen te kunnen aanschuiven in een dan nieuw te vormen coalitie zullen er zich niet al te kritisch over uitlaten.

Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen van deze raadsperiode blik ik graag even terug op de na de verkiezingen van 2014 gesmede coalitie. Daar kwam na amper een jaar al een einde aan. Ik kijk met gemengde gevoelens op die periode terug. Door het  toenmalige college is een aantal goede stappen gezet. Helaas bleek het om meerdere redenen onmogelijk vruchtbaar samen te werken met de D66-wethouder en moest het vertrouwen in die wethouder worden opgezegd. Tot mijn verbijstering echter werd toen het college opgeblazen door D66 die na het wegsturen van de eigen wethouder nota bene koos voor herstel van de oude politieke orde. Gedane zaken nemen geen keer en volgend jaar maart wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Hoe die eruit gaat zien moeten we afwachten. Oproepen om aan te sluiten bij andere groeperingen om te komen tot één lokale partij zijn wat ons betreft niet aan de orde. Het zou van weinig geloofwaardigheid getuigen als de BOP zich zou aansluiten bij een nieuwe partij mede gevormd door weglopers uit eigen kring…

Voorzitter, een belangrijk deel van het leven van de inwoners van onze gemeente wordt bepaald door landelijke en provinciale regelgeving en maatregelen. Zo gaat de gemeente niet over inkomstenbelasting, hoogte van de BTW, pensioengerechtigde leeftijd, vrijwillige levensbeëindiging, zorgpremies, eigen bijdragen en de hoogte van woontoeslagen. Daar komt nog bij dat de bewegingsvrijheid van de gemeente op diverse terreinen is beperkt door grotere samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan met andere gemeenten. Zo is er in het kader van de transitie van het zorgdomein destijds gekozen voor een groot samenwerkingsverband met een spilfunctie voor de gemeente Amersfoort. De BOP zou graag zien dat er wordt gekozen voor verdergaande samenwerking met Bunschoten/Spakenburg en Soest, zoals nu al het geval is bij de sociale dienst. Het in kleiner verband optrekken met onze buurtgemeenten maakt dat wij als gemeenteraad meer mogelijkheden hebben om daar waar nodig bij te sturen.

Waar wij als lokale politiek wel een belangrijk stempel op kunnen drukken zijn de terreinen van ruimtelijke kwaliteit inclusief groenvoorziening en woningbouw. En wij kunnen beleid ontwikkelen dat juist tegemoet komt aan de eisen die de vergrijzing van de samenleving met zich meebrengt. In dit licht geloven wij de makelaarspraatjes niet die zeggen dat bouwen voor jonge gezinnen de voorspelde demografische ontwikkeling keert. En laten het nu juist die praatjes zijn die ten grondslag liggen aan de in november 2016 vastgestelde nieuwe Visie Wonen. Het vormt de rechtvaardiging voor een meerderheid van de raad om het bouwen van woningen op de Noordschil, pal naast de steeds drukker wordende A1, mogelijk te maken. Net als tien jaar geleden hebben wij geen vertrouwen in de omstreden meet- en rekenmodellen naar de milieueffecten. Dat de rijksoverheid adviseert géén scholen te bouwen binnen een afstand van 300 meter van autosnelwegen zegt wat mijn fractie betreft genoeg over het bouwen van woningen binnen een afstand van 100 meter van de A1. En, gelooft u mij, bouwdrift kent geen grenzen. Bij sommigen leeft al de gedachte om op de Rusthoekweide, waar nu nog Schotse hooglanders grazen, straks stenen te gaan stapelen. En, ik voorspel u, als de bouwlustigen hun zin krijgen zal straks ook het laatst overgebleven poldergebied langs de Eem er aan moeten geloven.

Waar de zucht naar woningen toe leidt zien we bij het in het groen gelegen seniorencomplex tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan. Met een beroep op die nieuwe woonvisie kiest Eemland Wonen voor sloop en het terugbouwen van eengezinswoningen voor jonge gezinnen. Dat de raad eerder dit jaar niet akkoord ging met de voorgestelde afbraak van de weliswaar kleine maar door de bewoners als prima ervaren woningen had voor veel fracties van doen met de gebrekkige informatieverstrekking aan de bewoners en juist niet met het behoud van de woningen voor de doelgroep! Door Eemland Wonen worden de bewoners met doemverhalen en een fikse oprotpremie onder druk gezet hun woning te verlaten. En de gemeenteraad laat het samen met het college gebeuren, gaat straks akkoord met een nieuw voorstel van Eemland Wonen en zo zal een karakteristiek groen seniorenwijkje met betaalbare huizen alsnog verdwijnen. Hetzelfde staat te gebeuren met soortgelijke seniorenwoningen op de Oosterhei.

Met de oproep dat Baarn een groene gemeente moet blijven en de hoop dat ons dorp in de toekomst financiële debacles als het parkeerterrein Laanstraat en het Gasontvangstation bespaard zullen blijven sluit ik deze Algemene Beschouwing van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) af.”

Column: En nu vooruit, dat is de mores!

In september 2009 kwam het toenmalige VVD-CDA-PvdA-college met het bedenksel het parkeerterrein Laaanstraat en directe omgeving te reconstructeren. Men had een partner gevonden in een projectontwikkelaar die op de plek van Garage Kooij aan de Eemnesserweg een supermarkt wilde bouwen. Op uitnodiging van de gemeente stapte de ontwikkelaar aan boord van een grootschaliger plan dat onder andere voorzag in de bouw van woningen, bedrijfsruimten, supermarkten, winkels en een parkeergarage. Vanaf het allereerste moment heeft de BOP zich goed gefundeerd uitgesproken tegen de megalomane ideeën. Het droeg bij aan haar geuzennaam ‘tegenpartij’. De geschiedenis heeft geleerd dat het kritische tegenspel van de BOP wel degelijk hout sneed. De cruciaal voor de toekomst van het winkelcentrum geachte plannen – aldus toenmalig VVD-wethouder Lieberwerth – zijn Gode zij dank nooit tot uitvoering gekomen. Ondertussen draait de strop voor de gemeentelijke schatkist uit op minstens 1.5 mln.euro en daar zijn de kosten die zijn verspild  aan stedenbouwkundige bureaus, ambtelijke en juridische uren niet bij inbegrepen.

Onverantwoordelijke aankoop Garage Kooij

Toen feitelijk al vaststond dat de plannen voor het parkeerterrein waren afgeschoten kocht de gemeente onder aanvoering van ook VVD-wethouder Laseur op 22 december 2011 alsnog het complex Garage Kooij aan van projectontwikkelaar DAV. Die incasseerde 2.25 mln. euro terwijl hij het vastgoed in juni 2010 voor 1.5 mln. euro had verkregen…

De BOP sprak zich destijds fel uit tegen de gemeentelijke aankoop van de garage en subsidiëring van de projectontwikkelaar, maar dat vond geen gehoor bij een meerderheid van de gemeenteraad. Die liet zich overtuigen door de VVD-wethouder die meldde dat er feitelijk niets aan de hand was. Contractueel was immers vastgelegd dat Garage Kooij als er geen sprake zou zijn van een herontwikkeling van het parkeerterrein in elk geval in december 2014 zou worden teruggekocht door de projectontwikkelaar voor de 2.25 mln. euro vermeerderd met een bedrag aan rente en kosten (thans begroot op € 250.000,-). (De feiten van toen op een rijtje)

Inmiddels schrijven we juni 2017 en is de situatie bewaarheid geworden waar de BOP altijd voor heeft gewaarschuwd: de gewraakte aankoop van Garage Kooij komt de Baarnse gemeenschap duur te staan! Uit een concept-vaststellingsovereenkomst d.d. 11 mei 2017 blijkt dat de gemeente de garage voor een bedrag van afgerond € 1.000.000,- van de hand doet aan projectontwikkelaar DAV. Tel uit het tekort van maar liefst € 1.5 mln! Door te melden dat dit verlies wellicht nog kan worden gecompenseerd door het af te trekken van een mogelijk door de rechter toe te wijzen claim van de projectontwikkelaar, is verhullend.

Nieuw plan

Momenteel ligt er een nieuw ontwikkelingsplan voor het gebied op tafel. Op de plaats van Garage Kooij en een tweetal belendende percelen is voor de ALDI een supermarkt ingetekend en de bouw van twintig appartementen bedacht. Op de vrijkomende ALDI-plek voorziet het plan in een commercieel bedrijf met bovenwoning. Het wachten is op de ruimtelijke invulling van de plannen, maar voor de BOP wringt het dat de gemeente zich in een positie heeft gemanoeuvreerd dat er blijkbaar zaken gedaan móéten worden met een partij die in het verleden heeft laten zien een niet al te betrouwbare partner te zijn. Komt nog bij dat projectontwikkelaar DAV de gemeente voor de rechter heeft gedaagd in de hoop een miljoenenclaim te kunnen incasseren. Het zal je portuur maar wezen!

Samengevat kan worden vastgesteld dat de in september 2009 als cruciaal voor het centrumwinkelgebied gestarte discutabele planvorming voor het parkeerterrein Laanstraat de gemeente handenvol met duiten heeft gekost. Je zou zeggen dat dit de verantwoordelijken op een flinke tik op de vingers komt te staan. Ik voorspel u dat daar geen sprake van zal zijn, want de coalitiepartijen van weleer zullen de hand niet in eigen boezem steken. De VVD zal het huidige college prijzen en zich verder koest houden en het CDA zal zich vooral kritisch uiten over de vermaledijde regelgeving inzake vleermuizen die een snelle sloop van de garage in de weg staat. De PvdA, destijds ook collegepartij, opperde tijdens de informatieraad van 8 juni jl. de boel de boel te laten en te wachten op de uitspraak van de rechter. Indien de claim van DAV niet wordt toegewezen zou dat uiteindelijk financieel gunstiger uit kunnen pakken voor de gemeente. Een interessante optie, maar wel een die getuigt van weinig realisme.

De coalitiepartijen van nu zullen het miljoenendebacle ‘Laanplein’ toedekken met de mantel der liefde en kiezen voor het D66-motto ‘En nu vooruit!’ Zo houden de brokkenmakers van weleer schone handen. Zo gaat dat in Baarn…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter