Maandelijks archief: maart 2017

VLEERMUIS

In de Baarnsche Courant van 15 maart jl. spuwt de heer Karel van de Breul naar aanleiding van een straatgesprek dat ik met hem voerde zijn gal over de BOP (zie hieronder). Hij legt mij uitspraken in de mond die ik niet gezegd heb, maar ik zal hier alleen ingaan op zijn verwijten. De heer Van de Breul verwijt de BOP paniek te zaaien met de motie inzake de kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Gemakshalve vergeet hij te melden dat die motie is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad: D66 en CU/SGP (coalitie) en BOP, PvdA, GroenLinks en LTS (oppositie). En zo gek is dat niet. Ondanks de voorlopige conclusies van het RIVM en Fins onderzoek dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat niet schadelijk is voor de gezondheid, raden die partijen iedereen aan na het spelen op rubbergranulaat te douchen, kleren te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Mag ik kortheidshalve volstaan met de heer Van de Breul te wijzen op eerdere voorbeelden waar de (gezondheids-)schade door roken, asbest, bodemvervuiling, gaswinning etc, aanvankelijk werd ontkend of geminimaliseerd door de overheid? Omdat gezaghebbende wetenschappers in het verhaal van de rubberkorrels elkaar tegenspreken ben ik blij dat de voorstanders van de motie het voorzorgsprincipe ‘better safe than sorry’ laten gelden.

De heer Van de Breul stort nog meer frustraties uit over de BOP. Zo vindt hij het onzin dat de BOP geen huizen wil bouwen op de Noordschil. Elektrische auto’s zullen immers de van de A1 afkomstige vervuiling vanzelf oplossen. Mag ik de heer Van de Breul en de andere voorstanders van woningbouw op de Noordschil er op wijzen dat de aanstaande verbreding van de A1 in de komende jaren juist meer schadelijke uitstoot en geluidsoverlast zal opleveren? En wat te denken van het feit dat het uiterst schadelijke fijnstof in hoofdzaak wordt veroorzaakt door wrijving van autobanden op asfalt.

En het houdt niet op voor de heer Van de Breul. Zo schuift hij de treurige gang van zaken rond de exploitatie van De Wintertuin op het bordje van BOP-fractievoorzitter Kees Koudstaal. Ook de vertraging van de nieuwbouw van Schoonoord is allemaal zijn schuld. Alsof hij daar persoonlijk vleermuizen heeft losgelaten! U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik ook die verwijten maar laat voor wat ze zijn: onzin!

Erkan Celikkaya,
fractielid BOP

EXTRA VAKANTIE!

Vandaag meldt de raadsgriffier dat door het college geen raadsvoorstellen zijn aangeleverd voor de maand april. Alle voor die maand geplande raadsvergaderingen zijn dan ook geschrapt. Je denkt bij zo’n mededeling aan een te vroeg geuite 1-april-grap. Navraag leert echter dat het Baarnse college geen grappen maakt…

De vorige maand door de raad vastgesteld jaarplanning meldt nog dat er voor april een viertal belangrijke onderwerpen geagendeerd zou worden:

  1. Evaluatie van de Algemene Voorziening Hulp bij Huishouden
  2. Concept-aanvraag herontwikkeling Heuveloordstraat
  3. Plan van aanpak woningbouw Noordschil
  4. Asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen

Deze dossiers worden dus vooruitgeschoven in de tijd. Naar volgende maand of een maand later? Als u zich bedenkt dat er voor mei en juni onderwerpen gepland staan als de Garage Kooijhoek, het Gasontvangstation, Samenwerking Speeldoos en Bibliotheek, Beleidsnota Beschermd Wonen en de Perspectiefnota 2018, dan kun je je afvragen hoe serieus de behandeling van al die onderwerpen zal verlopen. Ik hoor het de voorzitter al zeggen “we hebben een volle agenda, dus houdt u het kort”. Zo’n oproep zal bij sommigen in goede aarde vallen, maar het belooft weinig goeds voor het serieus behandelen van de raadsvoorstellen. En dan zwijg ik nog maar over het ontnemen van de mogelijkheid in te gaan op actuele raadsinformatiebrieven en het mondeling aan de tand voelen van het college. Met het buitenspel zetten van de politiek waagt het college zich op glad ijs.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Naschrift
Valt de vakantie toch nog in duigen! Later vandaag kwam het college met de mededeling dat er op 5 april een avond wordt georganiseerd in het teken van de verbreding van de A1 en de inkoopstrategie Sociaal Domein 2018. Geen officiële raadsvergaderingen, dus het bovenstaande boet aan inhoud niets in…

UIT VOORZORG

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2017 is een door de BOP geïnitieerde en mede door de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, LTS en CU/SGP ondertekende motie aangenomen aangaande het verwijderen van het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden en die te vervangen door een voor de gezondheid en milieu vriendelijk alternatief. Op verzoek van de Christen Unie is daar nog aan toegevoegd dat er ook een onderzoek naar de bodemkwaliteit onder de bewuste sportvelden moet worden ingesteld. In de dagen die volgden op de raadsvergadering hebben de tegenstanders van de aangenomen motie zich via de pers en ‘sociale’ media bijzonder negatief uitgelaten over sommige voorstanders van de motie. De critici voelden zich in hun verzet gesteund door een rapport van het Finse Onderzoeksbureau ECHA (European Chemical Agency). Dit bureau liet op 28 februari, net als het RIVM vorig jaar, weten dat sporten op kunstgrasvelden veilig is. Dat de Finse onderzoekers benadrukten dat de conclusies van hun op literatuur gebaseerde evaluatie ‘voorlopig’ zijn en dat die zullen worden herzien als uit nieuw onderzoek anders blijkt, wordt in de discussie gemakshalve vergeten. Geconcludeerd moet worden dat het ECHA niets anders meldt dan het RIVM al eerder deed. Feitelijk is er dus niets nieuws onder de zon. Tel daar nog bij op dat ook het ECHA sporters adviseert om na afloop van het spelen op rubbergranulaat goed te douchen, de gedragen sportkleding te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Hoezo is er niets aan de hand met het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden?

In de rubriek ‘Op en om de Brink’ (10/3/17) doet de redactie van de Baarnsche Courant het college de suggestie aan de hand de motie ‘op basis van voortschrijdend inzicht naast zich neer te leggen’! Die tip zal bij de coalitiepartners VVD en CDA in goede aarde vallen en misschien ook bij het door die partijen gedomineerde college. Ik ga er vooralsnog van uit dat het college heel goed weet dat het verwijderen van het rubbergranulaat van de sportvelden niets van doen heeft met voor de muziek uitlopen en alles met handelen uit voorzorg. Het is dus zaak dat er vlot en loyaal wordt overgegaan tot het uitvoeren van de aangenomen motie. Hoe moeilijk kan het zijn..?

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Als we op Europa wachten eindigen we als een kikker in de kookpot…

Rubbergranulaat blijft opspelen…

Het CDA heeft het er maar moeilijk mee dat een raadsmeerderheid koos voor het verwijderen van het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden op sportpark Ter Eem en het Cruyff Court bij de aan de Oude Werf gelegen scholen. In de Baarnsche Courant (BC) van maandag 27 februari geeft fractievoorzitter van de gezinspartij Rik van Hardeveld nogmaals blijk van zijn eenzijdige kijk op de zaak. Hij schaart zich net zoals hij dat deed tijdens de raadsvergadering van 22 februari voor de volle honderd procent achter de conclusies van zowel het RIVM en de landelijke GGD. Die meldden dat spelen op gemalen autobanden vooralsnog veilig is.

Dat is zijn goed recht, maar met zijn beschuldiging dat de voorstanders van sanering zich schuldig maken aan paniekvoetbal en het over de balk gooien van geld maakt hij zich schuldig aan vals spel. Nu moet ik zeggen dat ik als lokaal politicus wat dit betreft het nodige gewend ben, maar hoe zal zijn boodschap aankomen bij vaders en moeders die zich wel degelijk ernstige zorgen maken over de kwaliteit van de kunstgrasvelden waar hun kinderen op spelen? Maar goed, de brief van Van Hardeveld vroeg om een reactie onzerzijds en die is te lezen in de BC van vandaag. U treft beide brieven onder dit bericht aan.

Europees Agentschap Chemische Stoffen 

In diezelfde krant verhaalt de redactie uitvoerig over het bericht dat het Finse Onderzoeksbureau ECHA (European Chemicals Agency) op 28 februari de wereld instuurde. Het ECHA sluit aan bij de conclusie van het RIVM dat sporten op kunstgrasvelden veilig is. De Finse onderzoekers benadrukken tegelijkertijd dat de conclusies van hun op literatuur gebaseerde evaluatie ‘voorlopig’ zijn en dat die zullen worden herzien als uit nieuw onderzoek anders blijkt. Wat dit betreft is het van belang te weten dat het ECHA het onderzoek van professor Jacob de Boer van de Vrije Universiteit, van het onderzoek met de visjes, niet heeft meegenomen in de gedane literatuurstudie. Inmiddels is er van Finse zijde wel contact opgenomen met de VU. Op de website van Zembla verklaart professor De Boer dat het ECHA grote belangstelling heeft in zijn  onderzoek en dat hij is gevraagd zijn onderzoeksresultaten naar het ECHA toe te sturen en het agentschap op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.  Het ECHA sluit niet uit dat de resultaten van het VU-onderzoek zullen leiden tot een ‘herziene versie’ van hun evaluatie, aldus De Boer op de website van Zembla.                                                                                                                                    Er is dus feitelijk niets nieuws onder de zon. Tel daar nog bij op dat ook het ECHA sporters adviseert om na afloop van het spelen op rubbergranulaat goed te douchen, de gedragen sportkleding te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Hoezo is er niets aan de hand met het rubbergranulaat?

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV Utrecht Nieuwsuitzending 1 maart 2016

Gooi & Eemlander 1 maart 2017