Maandelijks archief: december 2016

The show goes on…

Tijdens de raadsvergadering van 14 september 2016 behandelde de raad een door het college van burgemeester en wethouders gepresenteerd haalbaarheidsonderzoek voor de aan de Heemskerklaan gelegen monumentale Wintertuin. De VVD liet bij monde van raadslid Colthoff weten dat het college bij een positief raadsbesluit direct op zoek zou gaan naar potentiële exploitanten en dat er ‘ultimo in januari 2017 een nieuwe exploitant wordt gekozen’. Verantwoordelijk wethouder Jansma liet daarop weten: ‘Het voorstel dat nu voorligt is om met de aangescherpte kaders op het raadsbesluit van maart jongstleden de uitvraag te doen. Het proces is er op gericht om op 1 januari daar een keuze in gemaakt te hebben.’ 

haalbaarheidsonderzoek_wintertuin

Vandaag, 22 december 2016, laat het college van burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief weten dat eerst gisteren de uitvraag is gedaan voor een nieuwe exploitant van de Wintertuin. De brief meldt verder dat de inschrijvingstermijn sluit op woensdag 8 februari om 12.00 uur.

Dat is andere koek dan de ferme taal van de VVD en de toezegging van de wethouder gedaan tijdens de raadsvergadering van afgelopen september. De verleiding is groot over deze gang van zaken het college mondeling of schriftelijk aan de tand te voelen. Omdat het duidelijk is hoe ouderwets de hazen vandaag de dag weer lopen in het pand Laanstraat 1 laat ik dat achterwege. Mocht een andere politieke partij wel heil zien in het stellen van vragen dan neem ik daar met belangstelling kennis van…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Planvorming Centrumwinkelgebied

Het is een goede zaak dat inwoners van Baarn tijdens de informatie- en debatavonden de ruimte krijgen om uitgebreid hun mening te uiten over raadsvoorstellen. Voor raadsleden gelden andere spelregels. Binnen een halve minuut moeten zij aangeven welke debatpunten zij willen inbrengen. Hieronder treft u de reactie van de BOP aan inzake het raadsvoorstel centrumontwikkeling. Een verhaal dat als zodanig niet kan/kon worden gebracht tijdens de debatavond van 14 december 2016.

laanstraat_baarn

De BOP-fractie heeft kennis genomen van alle beleidsstukken, adviezen, presentaties en scenario’s die hebben geleid tot het raadsvoorstel aangaande de ontwikkeling en herinrichting van de centrumwinkelstraten. Laat ik beginnen met de opmerking dat wij meegaan met het voorstel van het college de winkelstraten Brinkstraat en Laanstraat aan te pakken overeenkomstig de basisvariant. Het is goed dat de straten worden rechtgetrokken en zodanig worden aangepast dat de toegankelijkheid van winkels verbeterd wordt. Niet omdat wij de gedachte delen dat dit zal leiden tot een ‘Levendig Centrum’, maar omdat de staat van het wegdek een herbestrating vereist. Dat geldt overigens voor meer straten en stoepen in ons dorp.

Verder levert het raadsvoorstel voor het centrumwinkelgebied vooral veel vragen op bij onze fractie. We zouden het raadsvoorstel dan ook bij voorkeur in de vorm van een democratisch debat met het college hebben willen bespreken, maar helaas staat het huidige vergadermodel dat niet toe. Tijdens een informatieavond is er alleen ruimte voor het stellen van vragen aan het college en is er geen plaats voor debat. Ook de debatavond biedt die gelegenheid niet. Zo blijft het college buiten schot. Begrijpt u mij goed, het is mij er niet om te doen het college af te schieten, maar ik vind wel dat het college publiekelijk moet kunnen worden ondervraagd over het hoe en waarom van een raadsvoorstel. Jammergenoeg biedt het huidige vergadermodel deze mogelijkheden niet. Ik vind dat oprecht een gemis dat schade doet aan het democratisch proces!

We hebben kennis genomen van de onderzoeken en scenario’s waar in het voorstel van het college naar wordt verwezen en waren aanwezig bij de presentaties en inspraakacties hier in de raadszaal. Of de herinrichting en aanpassingen van de winkelstraten zullen leiden tot een levendig centrum, zoals het college dat voorstaat, waag ik te betwijfelen. Het college stelt dat er moet worden ingezet op jongeren en gezinnen, dat wordt ook onderschreven door de Coöperatie Centrum Baarn. Dit terwijl het juist jongeren zijn die massaal kiezen voor het online winkelen en dat is een trend die in de komende jaren alleen nog maar zal doorzetten. Cor Molenaar, Buitengewoon Hoogleraar e-marketing, voorspelt in zijn boek Kijken, kijken, anders kopen een verdere afname van wel dertig procent van het fysieke winkelbestand in de komende jaren. Het is een landelijk verschijnsel dat winkelstraten zoals de Laanstraat en de Brinkstraat aan het veranderen zijn. En het zijn niet alleen grote ketens als Schoenenreus en Halfords, die uit het straatbeeld verdwenen zijn, ook kleinere specialistische winkels hielden het voor gezien.

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel introduceerde in 2011 de term Het Nieuwe Winkelen. Als winkeliers in combinatie met gratis WI-FI voor de consumenten gebruik zouden gaan maken van allerlei webtools, apps, Twitter en Facebook en een citymanager de boel zou gaan aansturen dan zou het allemaal wel weer goed komen. Veenendaal kreeg een voorbeeldfunctie. In de afgelopen jaren ging ook daar de binnenstad op de schop en werd Veenendaal de pilotgemeente van het Nieuwe Winkelen. Het zette die gemeente in de schijnwerpers, maar leverde niet het resultaat op wat men voorspelde. Het nieuwe winkelen in Veenendaal is een gepasseerd station. Ook soortgelijke experimenten in Arnhem, Waalwijk, Enschede en Den Bosch waren weinig succesvol. In Vrij Nederland van maart 2015 zegt een lokale slager uit Waalwijk over het Nieuwe Winkelen: “Ik houd me liever bezig met het oude winkelen. Aardig zijn, goede producten verkopen. Klanten met een glimlach naar huis sturen.” Commentaar van de journalist: “Jammer alleen dat de klandizie dat oude winkelen steeds minder ziet zitten.”

En zo is het maar net. Ik zeg dat niet omdat ik daar blij mee ben, maar het is de realiteit. Je kunt overal producten kopen, maar als de consumenten dat al niet online en via de smartphone doen dan zoekt men winkelvertier in de grote stad of in groots opgezette winkelcentra, ‘belevenis’ noemt men dat. Daar merkt ook Baarn het nodige van. Uit koopstroom-onderzoeken blijkt dat veel inwoners van ons dorp de kassa’s in Amersfoort laten rinkelen. Baarnse doe-het-zelvers, die in enquêtes aangeven dat het centrum verlevendigd moet worden, kopen hun goedkope verf bij de Action in Soest.

Tijdens de informatieraad van vorige week hebben we gehoord dat het verbeteren van zichtlijnen op winkels, het verplaatsen en opsnoeien van bomen, een kwalitatief betere straatklinker, een pleintje met zitjes en een fontein, en vooral het organiseren van kwalitatief hoogwaardige evenementen het centrum-winkelgebied aantrekkelijk zullen maken. Dat laatste mag misschien het geval zijn voor de horeca, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet zal zorgen voor meer verkopen in de winkels.

En dan het voorstel dat de gemeente ingaande volgend jaar de contracten voor de bloemkorven en de kerstverlichting in de centrumwinkelstraten voor haar rekening gaat nemen. Daar is jaarlijks een bedrag mee gemoeid van 36.000 euro. Dat voorstel steunen wij niet. Kerstverlichting en bloemkorven vinden wij een verantwoordelijkheid voor de centrumwinkeliers zelf, waarom zou de gemeente daar voor op moeten draaien? Als dit onderdeel volgende week gesteund wordt door de meerderheid van de raad hoe wordt er dan gereageerd op soortgelijke verzoeken van de buurtwinkelcentra Krabbelaan? Wordt dan ook het gelijkheidsbeginsel toegepast zoals bij sportverenigingen die sporten op gemeentegrond?

Tenslotte nog dit. De directeur van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor (web)winkels in Nederland, Wijnand Jongen, schrijft in zijn onlangs verschenen boek ‘Het einde van online winkelen’ dat door de digitalisering van de samenleving de retail kraakt in haar voegen. Maar de echte oorzaak ligt volgens hem dieper. Winkels zijn nauwelijks in staat in te spelen op het veranderende gedrag van klanten die door verdergaande digitale ontwikkelingen 24/7 online zijn. Hij schrijft dat winkels in een wereld die steeds meer gedomineerd wordt door marktplaatsen en met platformen moeten komen met nieuwe businessmodellen. En gelooft u mij: dat moet meer en vooral anders zijn dan een fontein of een bloemenkorf.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Ongehoorde sloop van een monumentale villa

amalialaan_39_1In Baarn is terecht commotie ontstaan over de sloop van een beeldbepalend pand. Het betreft de in 1880 gebouwde villa Amalialaan 39, een vroeger woonhuis dat in de laatste jaren dienst deed als kantoorpand. De Baarnsche Courant meldt op 2 december jl. dat het pand niet meer te redden viel toen bleek dat zowel in de verwarmingsbuizen als in de raamkozijnen asbest aanwezig was. Als Sinterklaas niet voor de deur stond zou je kunnen denken aan een 1-april-grap, want asbest kan door een terzake deskundig bedrijf gewoon worden gesaneerd en afgevoerd. Nee, hier speelt vrees ik iets anders. Vorige maand stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met een nieuwe Visie Wonen. Daarin is vastgelegd dat er in Baarn de komende dertien jaar meer dan duizend woningen bijgebouwd moeten worden. Volgens doemdenkers absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat Baarn wegkwijnt tot een dorpje aan rivier de Eem waar niets meer te beleven valt…

Tijdens de behandeling van de visie gaf de BOP aan zich ernstig zorgen te maken over de consequenties die een dergelijke bouwdrift met zich mee kan brengen. Te denken valt aan het groene karakter van ons dorp. Vrijwel overal waar in de laatste jaren woningen zijn ingebreid zie je dat er vooral aan stenen stapelen is gedaan en dat de ontwikkelaars zich aan de groene omgeving weinig gelegen lieten liggen.
Het eerste resultaat van het grootheidsdenken dat de nieuwe Visie Wonen doorspekt krijgt dus gestalte in de Amaliaan waar een beeldbepalende villa het veld moet ruimen voor een ‘in de omgeving passend’ appartementencomplex. Toen het college na de gedane sloopmelding al dan niet stilzwijgend daar toestemming voor gaf stond het pand te boek als gemeentelijk monument, athans op Wikipedia. Een lijst Gemeentelijke monumenten Baarn die via Wikipedia kan worden geraadpleegd gaf dat op 2 december 2016 aan. Julia Drissen, communicatieadviseur bij de gemeente Baarn, laat vandaag via facebook namens de gemeente weten: ‘Het pand staat niet op de lijst van objecten die de status gemeentelijk monument hebben. Het ligt ook buiten het beschermd dorpsgezicht van het Prins Hendrikpark. In de wet staat dat het in dergelijke gevallen voldoende is om een melding te maken bij de gemeente van de sloop en dat is ook gebeurd.’
Met het verdwijnen van de villa is die inderdaad ook verdwenen van de Wikipedialijst met gemeentelijke monumenten. Op de website Wikipedia Commons voor mediabestanden wordt villa Amalialaan 39  op zaterdag 3 december echter nog genoemd als gemeentelijk monument. De lijst  ‘Gemeentelijke monumenten’ opgenomen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn vermeldt de villa niet als monument.

Los van het feit dat we hier blijkbaar niet van doen hebben met een gemeentelijk monument heeft de BOP het college een aantal vragen voorgelegd over de onverkwikkelijke sloop van de beeldbepalende villa.  Ons inziens moet voorkomen worden dat een dergelijke situatie zich in de toekomst opnieuw gaat voordoen.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Schriftelijke vragen BOP