Maandelijks archief: oktober 2016

Niet uitvlakken, maar leren van gemaakte fouten!

De behandeling van de door de BOP ingediende motie aangaande de door het college aangekondigde sloop van de aan de Eemnesserweg gelegen Garage Kooij kende een teleurstellend verloop. De motie waarin werd gevraagd thans niet over te gaan tot sloop van de garage, maar die onder te brengen in een raadsvoorstel, haalde het niet. De complete coalitie stemde onder aanvoering van de VVD tegen. Het heeft er alle schijn van dat de VVD en haar partners met de sloop van de garage de onwelriekende geschiedenis rond de herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat willen uitvlakken.

Het verhaal is bekend. In 2006 lanceerde het toenmalige VVD-college een integraal plan voor de herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat en zijn directe omgeving. De VVD zag daar graag twee supermarkten, enkele tientallen winkels en bedrijfsruimtes, een parkeergarage plus een aantal woningen gebouwd. De partij wist zich gesteund door de toenmalige coalitiepartners CDA en PvdA. Vanaf het begin heeft de BOP zich verzet tegebop_173_garage_kooijn de megalomane planvorming. Het leverde de BOP de politieke koosnaam ‘de tegenpartij’ op. Wat vandaag geconstateerd kan worden is dat het ondanks alle mooie woorden en geldverslindende plannenmakerijen van de VVD en haar politieke partners nooit tot een herontwikkeling van het parkeerterrein is gekomen. Het enige dat nog overeind staat als een soort monument voor incapabel bestuurshandelen zijn de opstallen van het voormalige garagebedrijf Kooij. Projectontwikkelaar DAV kreeg die locatie in juni 2010 voor 1.5 miljoen euro in bezit. Anderhalf jaar later verkocht de slimme ontwikkelaar de garage voor 2.25 miljoen aan de gemeente. De transactie vond plaats op 22 december 2011 en leverde DAV als extraatje 750.000 euro schoon in het handje op. Het was de BOP die deze misstand boven water haalde… Contractueel was vastgelegd dat DAV indien het niet zou komen tot een herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat de Kooijlocatie inclusief opstallen uiterlijk in december 2014 zou terugkopen van de gemeente voor een bedrag van 2.25 miljoen euro vermeerderd met door de gemeente gemaakte kosten. Ook in deze is de voorspelling van de BOP uitgekomen: DAV heeft niet voldaan aan zijn terugkoopplicht! Momenteel vechten de gemeente en DAV een juridisch geschil uit onder het toeziend oog van de rechter.

Het standpunt van de BOP aangaande sloop van het voormalige garagecomplex is helder. Ingeval de gemeente met DAV tot een oplossing komt zal die in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad moeten worden voorgelegd. Komen de partijen er niet uit dan zal de rechter zich op termijn uitspreken over het juridische geschil. In beide gevallen is het wat de BOP betreft wachten met slopen.

De VVD en haar partners denken met het ruimen van de rotte kies aan de Eemnesserweg de geschiedenis te kunnen witwassen: het tekent de bestuurscultuur in Baarn. Ware het niet beter de geschiedenis eens onder de loep te nemen? Wat de BOP betreft wel. Niet omdat wij op zoek zijn naar Barbertjes die wij graag zien hangen, maar om partijen de kans te geven gemaakte fouten en verkeerde inschattingen te erkennen en daarvan te leren… Zover zal het op initiatief van de VVD en haar huidige coalitiepartners D66, CDA en CU/SGP jammergenoeg niet komen. Dat is vooral jammer voor alle Baarnse ingezetenen.

Kees Koudstaal,

fractievoorzitter BOP

feitenopeenrijtje_kooijhoek

Hoe de VVD omgaat met de waarheid…

Inzake de planvorming van de herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat heeft het toenmalige college in december 2011 Garage Kooij van projectontwikkelaar DAV gekocht voor een bedrag van 2.25 miljoen euro. Dit terwijl de projectontwikkelaar anderhalf jaar eerder voor de garage 1.5 miljoen euro betaalde. Terwijl de gevolgen van de financiële bankencrisis destijds nog dagelijks voelbaar waren speelde de gemeente dus voor geldbank door de projectontwikkelaar een bedrag van 750.000 euro in handen te geven. De BOP plaatste daar destijds grote vraagtekens bij, maar het college liet bij herhaling weten dat we ons geen enkele zorgen hoefden te maken, want de garage zou inclusief de door de gemeente gemaakte kosten worden teruggekocht door de projectontwikkelaar en wel uiterlijk in december 2014. Dat is, zoals de BOP voorspelde, niet gebeurd. De gemeente onderhandelt momenteel met de projectontwikkelaar over hoe verder… Het college kondigde onlangs aan dat nog dit jaar de Garage Kooij gesloopt gaat worden. Daar zal een aanzienlijk bedrag mee gemoeid zijn. Over de hoogte van dat bedrag tasten we in het duister en ook over wie er op gaat draaien voor die kosten is de raad niet geïnformeerd. Wij hebben daar vragen over gesteld in de laatst gehouden debatraad. Dat leverde geen helder beeld op. Wij komen er dan ook binnenkort op terug. Ondertussen is de fractievoorzitter van de VVD naar aanleiding van de door de BOP gestelde vragen geïnterviewd door de lokale radio. Voordat u gaat luisteren naar het ontluisterende verhaal van de politica moet u weten dat de oorspronkelijk door de VVD bedachte herontwikkeling voor het parkeerterrein Laanstraat de bouw van twee supermarkten, winkels, bedrijfsruimtes, een parkeergarage en woningen inhield. Voor de zogenoemde Kooijhoek stond een grote supermarkt op het programma. Zoals al opgemerkt het is een ontluisterend interview…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP