Maandelijks archief: juni 2016

Algemene Beschouwingen

29 juni 2016

Geachte voorzitter, college, mederaadsleden en belangstellenden, hier in de raadszaal en thuis:

Het is een turbulente week. De enorme verwarring nu de Engelsen besloten hebben uit de Europese Unie te treden. En opnieuw een terroristische aanslag, gisteravond, op het vliegveld van Istanbul. Dat plaatst onze Baarnse beslommeringen in een ander, bescheiden perspectief. Maar toch: veranderingen beginnen vaak lokaal, bij initiatieven van inwoners. Initiatieven waar we als lokale politiek nog meer voor open zouden kunnen staan.

Desalniettemin. Er ligt een nieuwe perspectiefnota. Voor ik daar op inga, wil ik nog even terugblikken op het afgelopen jaar. Want als het afgelopen jaar een graadmeter is, dan schiet het niet echt op. Het lijkt erop dat dit college nergens zijn vingers aan wil branden. Het peilen en aanhoren van meningen en een onderzoekje hier en daar, weinig meer is er nog niet uit uw handen gekomen.

  • Ter illustratie noem ik het versneld huisvesten en de grote behoefte aan sociale woningen, een uiterst urgent vraagstuk. Ondanks herhaalde aansporingen ligt er nog steeds geen voorstel, terwijl er locaties voorhanden zijn, ik noem nog maar eens de leegkomende scholen Gaspard en Montini, waar het college al lang had kunnen beginnen. Ik ben benieuwd wanneer de wethouder verwacht de eerste  extra sociale woningen daadwerkelijk op te kunnen leveren. Het uitgestelde voorstel zou voor de zomer aan de raad gestuurd worden. Het is nu 29 juni. Je zou het niet zeggen, maar de zomer is toch echt een week geleden begonnen.
  • Nog zo’n voorbeeld: De Wintertuin. U bent in ruim een jaar niet verder gekomen dan het opnieuw in laten stellen van een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de kas. Ondertussen zegt u bezig te zijn met het inventariseren van mogelijk toekomstige gebruikers. Niet alleen de raad betrekt dit college niet bij dat proces, ook de omwonenden en andere inwoners van ons dorp worden buiten het speelveld gehouden. Hoezo de bevolking serieus nemen en betrekken bij plannen?  Hoezo doortastendheid en transparantie?
  • En hoe zit het met het haalbaarheidsonderzoek huisvesting De Speeldoos en bibliotheek. Ook op die informatie wacht de raad nog steeds. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Voorzitter, De oude  bestuurscultuur is in ons dorp weer in oude glorie hersteld. De coalitiepartijen lijken het allemaal wel best te vinden zo. Zelfvoldaan weet de VVD-fractie niets anders in te brengen dan lof voor het eigen college en als het zo uitkomt wordt eens een sneer uitgedeeld  in de richting van deze of gene oppositiepartij. D66 houdt zich vooral stilletjes. En de coalitiepartijen CDA en CU/SGP stralen vooral ongemak uit bij dit gelegenheidsverbond waar de onderlinge chemie ver  te zoeken is.

Terug naar  de perspectiefnota: die  geeft aan dat de financiële situatie voor de                      komende jaren een positief beeld laat zien. Zeker: zwarte cijfers zijn mooi. Het                                voordeel is mede ontstaan door positieve ontwikkelingen inzake de rijksbijdragen die                  onze gemeente ontvangt, ook in het kader van de zorg. De BOP wil dat déze gelden                       uitsluitend besteed worden aan de zorg. Niet uitgegeven geld dient voor dit doel                             gereserveerd te blijven om mogelijke tegenvallers in de toekomst op te kunnen                          vangen en om eventuele reparaties uit te kunnen voeren. En een aantal                                        noodzakelijke reparaties –  op het gebied van inkoop, dagopvang, eigen bijdragen en                     communicatie – dient zich nu al aan.

Gelukkig staan over het sociaal domein in deze nota ook een aantal lichtpuntjes: een                      stimuleringsfonds voor  de basisinfrastructuur en extra geld voor speelruimten.                             Hoewel, € 50.000,– klinkt aardig, maar hoeveel speelruimten denkt het college                   daarmee op te kunnen knappen?  Verder is wat u schrijft over het sociaal                                   domein allemaal nogal kleurloos, zo in de pas lopend met wat in de regio wordt                   bedacht en besloten.  Zo gericht op de systeemwereld, de regels en de kaders en veel                   minder op de Baarnse situatie. Ondertussen horen wij verhalen van  inwoners  die                     afhaken en  geen beroep meer doen op de gemeente voor zorg. Ik verwijs maar even                   naar de  discussie over de eigen bijdragen, maar ook naar hoe moeilijk het                                     voor inwoners is om de juiste weg te vinden bij hun zorgvragen. De communicatie met de inwoners én de afstemming tussen basisinfrastructuur  en lokaal team is vaak                                nog bedroevend. Het verhaal twee weken terug van inspreekster Marjolein                                  Maarleveld was daarvan een schrijnende illustratie. U stelt voor twee fte’s toe te                         voegen aan het lokaal team. Ik hoor graag van de wethouder waarom. Welk                                     probleem wordt daarmee opgelost? Is het bedoeld om wachtlijsten weg te werken?                       Is het nodig omdat administratie en regels zoveel extra tijd kosten of komt dit                                 rechtstreeks de zorg aan inwoners ten goede?

Voor  twee andere onderwerpen binnen het sociaal domein wil ik apart aandacht                        vragen:

  • Allereerst het minimabeleid. U schrijft dat het minimabeleid in 2016 geëvalueerd wordt. ‘Uitgangspunt’, zo staat er,  ‘is dat bij eventuele inhoudelijke wijzigingen het minimabeleid binnen het beschikbare budget blijft’. Dat is wel erg zuinigjes verwoord. Het zou dit college sieren als ze een visie op armoede in Baarn zou formuleren, en met name op preventie, op het voorkomen van armoede. Want hoe welvarend ons dorp  ook is, ook in Baarn zijn er volwassenen en kinderen die onder de armoedegrens leven. Wekelijks kloppen gemiddeld zo’n 30 individuen en gezinnen met kinderen voor hun dagelijkse levensbehoeften aan bij de Voedselbank. De BOP-fractie roept u op niet alleen te evalueren, maar daadwerkelijk snel in te zetten op het terugdringen en voorkomen van de armoede in Baarn.
  • Het tweede punt betreft de integratie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning. U schrijft in de perspectiefnota ‘Wij stellen aanvullende middelen beschikbaar voor inrichting van wonen en onderwijs’. Hier weer diezelfde futloze en zuinige benadering, waaruit klinkt: ‘We doen ’t omdat het moet’. Ik mis de boodschap dat Baarn een welkome gemeenschap wil zijn voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning. Baarn ontvangt hiervoor extra aanvullende middelen van het rijk. Wij roepen u op deze te benutten voor een integrale integratieaanpak , en daarbij samen te werken met Baarnse inwoners, zodat nieuwe inwoners zo snel mogelijk volop deelnemen aan het culturele, economische en sociale leven in ons dorp.Tot zover mijn inbreng over het sociaal domein.

Voorzitter, het zal tijd worden dat er meer duidelijkheid komt over zaken uit het verleden die de fractie van de BOP grote zorgen baren. Ik doel op het gasontvangstation, het debacle van Garage Kooij en aan deze hoofdpijndossiers is inmiddels ook de baggeropslag in de polder langs de Eem toegevoegd. De afwikkeling van deze dossiers zullen we nauwgezet volgen. Ook zal vrijwel zeker de herontwikkeling van de Noordschil weer op de agenda komen, u noemt het zelf in de perspectiefnota.  Hoezeer mijn fractie zich er ook van bewust is dat het bouwen van vooral woningen in de sociale sector gewenst is, wat ons betreft blijft wonen op deze groene strook pal naast de A1 uit den boze. Wonen langs de snelweg met de daarbij behorende luchtvervuiling van het wegverkeer is schadelijk voor de gezondheid.

Tot slot, voorzitter. Vorig jaar pleitte de BOP-fractie voor een cultuuromslag. Inmiddels is ook uw college ervan overtuigd, dat zo’n cultuuromslag noodzakelijk  is voor wat u noemt ‘optimale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties’.  Optimaal is erg hoog gegrepen, maar ik wens u, ten behoeve van alle inwoners, bedrijven en organisaties,  sterkte bij dit streven.  Ik voeg daar nog wel aan toe dat u bij uw optimale communicatie vooral de gemeenteraad niet moet vergeten.

Dank u wel.

Marjo Stam, fractievoorzitter