Maandelijks archief: april 2016

Geen schot in voortgang Wintertuin

Marjo | 31-3-2016

In de afgelopen raadsvergadering stond de Wintertuin op de agenda. Ruim een jaar nadat het contract met de beoogde exploitant Redforce werd verbroken, stelt het college voor een haalbaarheidsonderzoek te houden en ruimtelijke kaders vast te stellen.  Een jaar lang is er geen voortgang geboekt rond de Wintertuin,  de prachtige kas die na de voltooiing van de restauratie in 2012 al bijna vier jaar leeg staat.  Je zou zeggen: haast is geboden, maar dit college stelt dus voor eerst nog maar eens een haalbaarheidsonderzoek te houden. De coalitiepartijen VVD en CDA, die tijdens de vorige coalitie BOP-wethouder Koudstaal om het hardst tot snelheid maanden, hebben geen enkele moeite met deze trage gang van zaken.  Tja, de befaamde daadkracht. We horen of zien er weinig meer over van VVD- en CDA-zijde. Of het moet de voortvarendheid van wethouder Jansma zijn die zich tijdens de raadsvergadering liet ontvallen dat hij al in gesprek is met het onderzoeksbureau dat het haalbaarheidsonderzoek moet gaan uitvoeren. Vooruitlopend op het raadsbesluit dus. De uitkomst van dit besluit stond voor het college kennelijk al vast. Hoe serieus neem je de gemeenteraad dan nog?

Zover voor wat betreft de huidige ‘daadkracht’. Nu de inhoud. Het raadsvoorstel bereidt de weg voor naar het oprekken van de in 2009 vastgestelde kaders en noemt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen of de Wintertuin te verkopen. Het haalbaarheidsonderzoek moet alle opties, inclusief bestemmingswijziging en verkoop van de Wintertuin, in kaart brengen. Hierover had de BOP samen met GroenLinks een amendement voorbereid, mede ingediend door NuBaarn en ondersteund door D66. Dit amendement stelt  voor geen tijd te verliezen door nog een keer een haalbaarheidsonderzoek te houden, maar ‘een onderzoek te laten uitvoeren gericht op het oprichten van een beheerstichting ten behoeve van het beheer van de Wintertuin in combinatie met het Cantonspark en dit onderzoek toe te spitsen op cultureel-educatief gebruik zonder winstoogmerk, met behoud van en respect voor het cultureel erfgoed, eventueel met lichte horeca en/of andere ondergeschikte functies en activiteiten.’

Wat de BOP betreft is de Wintertuin een uniek, bijzonder cultureel erfgoed dat de gemeente  Baarn zou moeten koesteren. Het allerbelangrijkste daarvoor is dat er een omslag plaatsvindt en het idee dat De Wintertuin niks mag kosten en het liefst geld moet opleveren weer wordt losgelaten. Daartoe lijkt een meerderheid van de raad niet bereid, gezien het amendement dat werd ingediend door PvdA, LTS, VVD en CDA dat vooral hamerde op een kostendekkende exploitatie.

Inzien en erkennen dat een gemeentelijke subsidie voor het behoud en de exploitatie van de Wintertuin met cultureel/educatieve bestemming nodig zal zijn, betekent niet dat er sprake is van een bodemloze put. Natuurlijk moet er gestreefd worden naar een zo kostendekkend mogelijke exploitatie, zoals  ook verwoord staat in het amendement van BOP, GroenLinks en BaarnNu. De Hortus Amsterdam is daar een fraai voorbeeld van. Helaas werd dit amendement met 9 tegen 10 stemmen verworpen. Dat de PvdA tegen dit amendement stemde was te verwachten. Al in 2009 was deze partij een groot voorstander van verkoop van de Wintertuin en bekommernis om dit fraaie culturele erfgoed wordt vooral met de mond beleden. Opvallender was de rol van de LTS die ook tegen het amendement stemde en zo voorkwam  dat het college aan het kortste eind trok. Er komt dus weer een haalbaarheidsonderzoek,  alle opties worden open gehouden en het maken van een keuze wordt opnieuw vooruit geschoven.