Maandelijks archief: februari 2016

Beknibbelen op onderhoud openbare ruimte

Erkan | 15-2-2016

Het college heeft een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de openbare ruimte opgesteld voor de jaren 2016-2019 en de raad gevraagd met dit voorstel in te stemmen.

In het raadsvoorstel en het achterliggende inspectierapport staat dat in totaal 28 (onderdelen van) wegen (incl. trottoirs en fietspaden) in slechte tot zeer slechte staat verkeren, in totaal ruim 10%. Om deze wegen aan te pakken, is afgerond 6,5 mio aan budget nodig, zo stelt het raadsvoorstel.  Het college reserveert echter maar een kleine 3 miljoen voor de periode 2016 t/m 2019. In 2016 en 2017 worden 10 projecten aangepakt voor afgerond 1,5 mio. Blijft over circa 1.5 mio voor de jaren 2018-2019 waarvoor een deel van de resterende 18 projecten kunnen worden opgeknapt.

Het inspectierapport op grond waarvan de prioriteiten voor het groot onderhoud aan de wegen in Baarn wordt bepaald, beveelt een bedrag aan van  1.7 mio voor 2016 en 2017 en vervolgens een jaarlijks budget van 1.56 mio tot  en met 2045. Daarmee kan bereikt worden dat geen enkele verharding in een onderhoudstoestand van onvoldoende verkeert of komt te verkeren. Voor 2016-2017 komt het door het college gereserveerde bedrag nog enigszins overeen met de aanbeveling, maar voor 2018 en 2019 reserveert het college maar 1/3 deel, dus €500.000 van het aanbevolen bedrag. Een structureel tekort aan MJOP budget betekent een structureel tekort aan onderhoud van onze wegen. In het inspectierapport van ingenieursbureau TBH is te lezen dat het aanbevolen budget de komende jaren juist echt hard nodig is om de volgende doelen zoals in het rapport omschreven te bereiken:

o Het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de gemeente;

o Voorkomen van kapitaalsvernietiging;

o Vermindering van het aantal klachten door burgers;

o Beperking van het aantal claims  tot een minimum;

o Sterke afname van het achterstallig onderhoud;

o Op den duur sterke verbetering van de algemene kwaliteit.

Gezien het achterstallig onderhoud en de aanbevelingen van het inspectierapport begrijpt de BOP niet dat dit college geld (1.3 mio! ) uit het vorige MJOP naar andere projecten van het college heeft overgeheveld. Want zoals het inspectierapport aangeeft hebben wij dat bedrag juist hard nodig om het onderhoudsniveau van onze wegen op peil te houden in komende jaren. Kortom, de BOP-fractie vindt de reserveringen voor het onderhoud van de Baarnse straten – van tuinhek tot tuinhek – voor de jaren na 2017 niet passen bij de bevindingen van het onderzoeksbureau. Omdat hier veiligheid en begaanbaarheid van wegen, trottoirs en fietspaden aan de orde zijn, hebben wij tijdens de debatraad gepleit voor het verhogen van het jaarlijkse budget in de jaren na 2017. Ons standpunt werd niet gedeeld door andere partijen. Was dit wel het geval geweest dan hadden  we gezamenlijk naar budget kunnen zoeken. Gelet op het tekortschietende budget zal de BOP-fractie op woensdag 17 februari tijdens de vergadering besluit in de raad tegen dit voorstel stemmen.