Maandelijks archief: december 2015

De BOP-fractie wenst alle Baarnaars een 2016 met perspectief!

Gezondheid, vrolijkheid en geluk,

Marjo Stam en Erkan Celikkaya

Het einde van een jaar…

Marjo | 30-12-2015

… Van een jaar dat wat de lokale Baarnse politiek betreft een bewogen jaar was. Een jaar waarin afgelopen maand een raadslid telefonisch een doodsbedreiging ontving naar aanleiding van uitspraken over een te bouwen theehuis op landgoed Pijnenburg. Hoe en wat precies doet eigenlijk niet ter zake. Het feit dat zo’n bedreiging is uitgesproken is schokkend. In het korte statement van de burgemeester staat dit kernachtig verwoord.  Dat de VVD in de raadsvergadering van 16 december met een eigen verklaring kwam en daarmee een deel van de raadsleden overrompelde, was onbegrijpelijk. Een verklaring waarin zelfs gesproken werd over doodsbedreigingen aan meerdere raadsleden. Waarom niet vooraf de fractievoorzitters geïnformeerd en een gezamenlijk statement afgegeven? Is dat een fractie die de huidige coalitie leidt waardig?

Het jaar 2015 was ook het jaar dat de coalitie van BOP, D66, GroenLinks en PvdA sneuvelde en van een scheuring in de BOP. Daarover is al genoeg gezegd en ook te lezen op deze website. Het blijft treurig dat de coalitie niet op inhoudelijke gronden of bestuurlijke fouten  is gevallen, maar omdat het BOP-wethouder Kees Koudstaal niet werd gegund: er waren lieden uit op zijn val en daarin zijn ze geslaagd.

In de negen maanden dat de nieuwe coalitie onder leiding van de VVD Baarn bestuurt, hebben we weinig resultaten gezien en een hoop geklungel meegemaakt: kosten voor de sanering van de oude werf die keer op keer te laag ingeschat blijken te zijn; gedoe rond vergunningverleningen en gedoe rond de uitbreiding van De Trits, waarbij de coalitiepartijen hopeloos verdeeld en verward elkaar afvielen en bestreden en de VVD ook toen koos voor een solistische actie. Het schijnt dat na deze wanvertoning de rijen zijn gesloten… tot een volgende demonstratie van machogedrag. Ondertussen heeft dit daadkrachtige college nog geen vooruitgang kunnen melden over de nog op het bordje liggende hoofdpijndossiers rond de Kooy-garage en het gasontvangstation.  Het college mag nog van geluk spreken dat voormalig BOP-wethouder Kees Koudstaal rond het hoofdpijndossier Wintertuin wel een knoop durfde door te hakken.

Het jaar 2015 was ook het jaar dat gemeenten verantwoordelijk werden voor de zorg voor hun inwoners . Het eerste jaar waarin inwoners voor WMO, Jeugdzorg en Participatie bij de gemeente terecht konden. De zorg dichter bij de zorgvragers dus; helaas wel met minder budget. De overgang van het sociaal domein naar de gemeente is een ingewikkelde operatie die in Baarn in dit eerste jaar tot nu toe behoorlijk goed verloopt, al is er van een echte hervorming van de zorg nog geen sprake. De BOP heeft er de afgelopen maanden steeds voor gepleit, de voor de decentralisatie bestemde gelden ook daadwerkelijk voor de zorg te reserveren en niet meer te bezuinigen dan noodzakelijk is. Helaas denkt niet iedereen in de gemeenteraad er zo over.

In 2015 kwamen ook grote groepen vluchtelingen naar West-Europa en naar Nederland.  Op de vlucht voor oorlog en terreur in hun eigen land. Baarn ontving in september enkele dagen een groep vluchtelingen voor tijdelijke noodopvang in sportcomplex De Trits. Opvang die met de volle inzet van vele vrijwilligers een veel te korte periode van rust bracht na een vermoeiende en gevaarlijke reis. Tot het vertrek naar een nieuwe tijdelijke opvanglocatie. Tijdens de noodopvang in De Trits heb ik het in gesprekken zelf ervaren: vluchtelingen zijn veerkrachtig en energiek, ze willen hun leven weer opbouwen en bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Toch leidt de grote toestroom  van vluchtelingen op veel plekken tot gespannen situaties. Uit angst en onzekerheid, en omdat problemen rond de opvang van vluchtelingen terecht lijken te komen bij andere kwetsbare groepen. Die angst en zorgen bleken ook tijdens de informatiebijeenkomst over de crisisnoodopvang. De tijdige en zorgvuldige communicatie door de burgemeester kon de angst en zorgen misschien niet wegnemen, maar bood wel de ruimte om die zorgen te uiten. Draagvlak ontstaat immers door goede communicatie, niet door rookgordijnen, jargon, vage procedures en wegduikgedrag en als blijkt dat de politiek de zorgen van inwoners serieus neemt. Voor 2016 werkt de gemeente Baarn in het kader van het bestuursakkoord versnelde asielopvang samen binnen de veiligheidsregio en de provincie Utrecht. Voorlopig  betekent dit dat het college inzet op het realiseren van de vanuit het rijk opgelegde taakstelling om in 2016 circa 70 vergunninghouders versneld te huisvesten. De BOP-fractie zal dit proces het komende jaar kritisch volgen en daarbij pleiten voor het zoveel mogelijk op een reguliere manier huisvesten van vergunninghouders.

Op naar 2016!

Pijnenburg

Erkan | 20-12-2015

Op voorhand was de BOP-fractie niet tegen het voorliggende ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, landgoed Pijnenburg. Een aantal argumenten, met name verkeersveiligheid, draagvlak en verstoring van de EHS rond het realiseren van een Theehuis op locatie Overbosch roept bij ons toch vraagtekens op. Wij verwachten dat een theehuis op deze locatie en de extra verkeersbewegingen die dat met zich mee zal brengen in de toekomst zullen leiden tot meer verkeersproblemen en onveiliger situaties op de Embranchementsweg en Vuurse Steeg, met name voor fietsers en wandelaars. Afgelopen weken is ook duidelijk geworden dat er onder inwoners van Lage Vuursche en omwonenden voor de locatie Overbosch weinig tot geen draagvlak is. Ook maken wij ons grote zorgen dat met de komst van het theehuis en een toename van het aantal wandelaars de rust in dit stille deel van landgoed Pijnenburg dat grenst aan het kwetsbare Nonnenland te veel zal worden verstoord.

Wij waarderen de inzet van de familie Insinger om landgoed Pijnenburg goed te onderhouden en open te stellen voor bezoekers. De aanleg van wandel- en fietspaden en de toezegging tot het willen realiseren van een deel van een fietspad langs de Vuurse Steeg verdient een compliment. Wij realiseren ons dan ook goed dat de eigenaren van Landgoed Pijnenburg zoeken naar economische dragers om de kosten voor onderhoud van hun voor iedereen toegankelijke landgoed te verlichten. Tijdens de informatieavond en het debat is door de raad gevraagd naar alternatieve locaties of kostendragers. Daar is wat ons betreft nog steeds geen duidelijk antwoord op gekomen. De ook in het convenant opgenomen locaties aan de Biltseweg hebben wat ons betreft een aantal voordelen boven de locatie Overbosch. Argumenten als verkeersveiligheid, draagvlak, een betere ontsluiting van het gebied en mooiere wandelroutes richting het heidegebied en het centrum van Lage Vuursche pleiten sterk voor deze locaties. Bovendien: Het convenant is bijna vier jaar geleden gesloten. Wie weet zijn er in die periode nieuwe alternatieven voor locatie Overbosch of voor andere kostendragers ontstaan.

Gezien het lange voortraject van dit plan is het voor initiatiefnemers niet reëel om weer jaren bezig te moeten zijn met een alternatieve locatie voor een Theehuis. Dat is ook niet onze insteek. Wij zouden het college  willen oproepen om op korte termijn opnieuw in gesprek te gaan met de provincie en de familie Insinger en overige belanghebbende partijen om de bezwaren tegen locatie Overbosch en het geringe draagvlak daarvoor aan de orde te stellen en voor te stellen de keuze voor een theehuis op locatie Overbosch als kostendrager serieus te heroverwegen.

Tijdens het besluit in de raad van december diende de CDA-fractie een motie in met de oproep het besluit over het ontwerpbestemmingsplan drie maanden aan te houden. Dit was de reactie van de BOP-fractie:

Helaas missen wij in de CDA-motie nog wel de zorg om verstoring rust/natuur op en rond locatie Overbosch, dit gebied wordt als een bijzonder cultuurhistorisch en ecologisch gebied ervaren en helaas missen we dit in de motie. Wij zullen de motie van het CDA wel steunen om het raadsvoorstel op dit moment aan te houden en de stemming hierover uit te stellen tot een later moment.

Tijd voor zelfreflectie in het gemeentehuis

20-12-2015

Er gaat blijkbaar veel verkeerd binnen de muren van het gemeentehuis. Je hoort zeggen dat bureaucratie en onkunde er strijden om de eerste plaats. Het VVD/D66/CDA/CU/SGP-college heeft laten weten dat de Baarnse ambtelijke organisatie op de schop moet. Zoals dat gaat in overheidsland wordt aan een extern bureau gevraagd een onderzoek naar het functioneren van het lokale ambtenarencorps in te stellen. Coalitiepartner VVD reageert bij monde van raadslid Colthoff op voorhand enthousiast: “Het Baarnse college toont daadkracht, dat mag zeker wel gezegd. Mijn oproep aan het college van 29 oktober om in actie te komen en de bureaucratie ook echt aan te gaan pakken, werd gisteren beantwoord door een raadsinformatiebrief over de organisatieontwikkeling. Niet alleen mooie woorden, maar ook concrete daden. Er is een verandertraject gestart, waarbij de focus ligt op verhogen van de kwaliteit van de organisatie. Dat is precies wat we in Baarn willen. En waar we als inwoners en ondernemers recht op hebben.”  Naar inwoners en ondernemers zal voortaan worden geluisterd. Disfunctionerende ambtenaren kunnen alvast op zoek gaan naar hun biezen. De Nieuwe Tijd is aangebroken in Baarn!

Voor CDA-fractievoorzitter Rik van Hardeveld is het nog maar de vraag of er sprake is van een gemankeerde ambtelijke organisatie. Dat maak ik op uit zijn reactie op de opwinding die laatst ontstond naar aanleiding van de gang van zaken in het vergunningstraject rond een tijdelijke schaatsbaan. Als gekend anti-nimby-lobbyist vindt de CDA-er het wijzen richting gemeente door inwoners van ons dorp al te gemakkelijk. Neen, volgens hem hebben we juist van doen met burgers die lastig zijn! Hij haalt zelfs de populariteit van Wilders aan om zijn verhaal kracht bij te zetten. Leest u de website van het CDA er maar op na.

Medio november meldde het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad dat ‘al voor de zomer aan de gemeentesecretaris is opgedragen op korte termijn passende maatregelen te treffen om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen’ en dat het managementteam daartoe een verbeterplan heeft opgesteld dat voorziet in ‘een groot aantal organisatorische en personele maatregelen’.

Ik heb het onverdeelde genoegen mogen smaken om na acht jaar oppositie voeren namens de BOP kortstondig als wethouder te acteren in de keuken van het gemeentehuis. Het past mij niet uit die school te klappen, maar ik ben van mening dat het inzetten van een duur extern onderzoeksbureau verspild geld zal blijken te zijn. Jaren geleden is onder verantwoordelijkheid van de top van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in het gemeentehuis al een veranderingstraject in gang gezet. Dat heeft gezorgd voor veel personele wisselingen in het gemeentehuis maar heeft kennelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het is de vraag of een nieuw ‘verandertraject, waarbij de focus ligt op verhogen van de kwaliteit van de organisatie’ wel zinvol is. Als na jaren van transitie de boel kennelijk nog steeds niet op orde is dan lijkt het mij zinniger de kwaliteit van de daarvoor verantwoordelijken aan de kaak te stellen. Naar mijn mening is het inschakelen van een extern bureau daarbij overbodig. Een moment van zelfreflectie zou hen die het aangaat beter passen. Het is vooral de vraag of men daartoe in staat is.

Kees Koudstaal