Maandelijks archief: november 2015

Komt dat zien: raadscircus Baarn

Update 30-03-2016

Tijdens de besluitraad van 23 maart 2016 stemde bijna de voltallige raad (alleen de LTS stemde tegen) in met de bouw van een multifunctionele zaal voor sportcentrum De Trits. Een voorstel dat al in november op de agenda stond en toen alleen gesteund werd door de BOP en het CDA. Na het gehannes  in november vormden de coalitiepartijen weer één front en trokken met een tamelijk vrijblijvend amendement eendrachtig op. Met meer dan vier maanden vertraging kan De Trits nu aan de slag, zodat het sportcomplex hopelijk na de zomer voldoende capaciteit heeft om alle sporters en scholen te verwelkomen.

 

Marjo | 27-11-2015

De raadsvergadering van 25 november jl.  was een bijzondere vergadering: een klucht in twee bedrijven rond een extra sportzaal bij De Trits, gelardeerd met een snufje regentesk bestuurdersgedrag én met Sinterklaas in een opvallende bijrol.

De raadsvergadering begon met een verzoek om het raadsvoorstel rond de bouw van een multifunctionele sportzaal boven de fitnessafdeling van De Trits van de agenda te halen. Een verzoek dat door alle partijen werd gesteund, met uitzondering van het CDA en de BOP. Ruimte om via een stemverklaring aan te geven waarom de BOP vóór behandeling van het raadsvoorstel was, werd door de voorzitter van de vergadering nauwelijks geboden. De groep vertegenwoordigers van De Trits op de publieke tribune reageerde verbijsterd en volkomen verrast: de opstellers van het verzoek, de fracties van D66 en LTS,  hadden kennelijk niet het fatsoen gehad om De Trits vooraf te informeren dat het raadsvoorstel (zeer waarschijnlijk) niet behandeld zou worden.  Het voorstel werd inderdaad van de agenda afgevoerd, maar wel werden twee moties over De Trits  ingediend:  een van coalitiepartij VVD en een van coalitiepartij D66 die allebei eerst nader onderzoek bepleitten.  Waren dat niet juist de partijen die tijdens de vorige coalitie om het hardst riepen dat onderzoek maar weggegooid geld was?  D66 en VVD dienden twee aparte moties in: een sterk staaltje van samenwerking en daadkracht binnen de huidige coalitie! De VVD trok haar motie in toen die geen enkele steun kreeg, terwijl PvdA, GroenLinks, LTS, CU/SGP en NuBaarn de motie van D66 steunden. Opvallend daarbij was dat de LTS de motie van D66 steunde, een motie die vroeg om een onderzoek naar o.a. een grootscheepse renovatie van sportcomplex De Trits, terwijl LTS-fractievoorzitter Tinus Snijders in zijn betoog pleitte voor verplaatsing van De Trits en woningbouw op die plek. Kunt u het nog volgen? Wethouder Jansma sputterde nog wat tegen door de nadelige consequenties van de motie te benoemen, maar tevergeefs. Ik hoop niet dat van uitstel afstel komt, maar voorlopig kan De Trits haar plannen in de ijskast zetten en wordt het straks behelpen voor de sporters in Baarn.

Vormde deze klucht de hoofdmoot van de vergadering, de entr’acte van de beantwoording van vragen van de BOP over het proces van vergunningverlening Winter Village en de rol van het college daarin was ook niet te versmaden. Het college is bestuurlijk verantwoordelijk, maar de aansturing van ambtenaren vindt niet plaats vanuit het college , aldus de burgemeester. Kortom, het college vond het niet haar verantwoordelijkheid na eerdere missers rond vergunningverlening tijdig een vinger aan de pols te houden bij de vergunningaanvraag van Winter Village. Een formele opstelling die de constatering van David van Reijbrouck over de regenteske bestuurscultuur in Nederland maar weer bevestigt.

Gelukkig (?) kwam ook Sinterklaas nog even langs: VVD-raadslid Frans Luiten verweet  opsteller GroenLinks en mede-indieners (waaronder de BOP) van de motie en het amendement bij het raadsvoorstel ‘Aanpak wortelopdruk Professorenbuurt en Dalweg’ voor Sinterklaas te spelen. De motie en amendement droegen het college o.a. op zo spoedig mogelijk  een herplantfonds  in te stellen en aan de betreffende bewoners de mogelijkheid te bieden om voor een verwijderde boom een gratis boom in de eigen voortuin te planten.  Tot het instellen van een herplantfonds was al besloten bij het vaststellen van het bomenbeleidsplan in 2013. Niet echt een sinterklaascadeautje dus. Zo’n sinterklaascadeau deelde het college wel uit aan de NBS. Deze school weigert zelf de graffiti van het in eigendom zijnde seinwachtershuisje te verwijderen.  Waarop het college maar besloten heeft dit zelf te doen, er een muurschildering op aan te laten brengen en de kosten van dit alles zelf te dragen.  Voorwaar een gul gebaar. Staan straks andere schooleigenaren en bijvoorbeeld de eigenaar van het Oranjemuseum in de rij om ook zo’n present te ontvangen? Dat de NBS bij het gemeentebestuur een wit voetje heeft, bleek al eerder uit de soepele voorwaarden die voor de NBS worden gehanteerd rond de verhuur van de schoolgymzaal.

Verder hebben alle fracties op de BOP na zonder onderzoek naar neveneffecten en risico’s klakkeloos het raadsvoorstel ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater’ aangenomen.

Al met al een raadsvergadering die een onthutsend inkijkje geeft in hoe in Baarn politiek bedreven wordt. De afstand tot de inwoners die wij als politieke partijen vertegenwoordigen zal er niet kleiner op zijn geworden.  Voor wie zich niet laat afschrikken, hier kunt u de raadsvergadering terugkijken.

 

 

Cultuuromslag?

Marjo | 26-11-2015

De gemeenteraad ontving kort geleden een informatiebrief over  organisatieontwikkeling binnen onze gemeente. Het gaat om een verbetertraject dat in een stroomversnelling is geraakt na een aantal pijnlijke blunders met betrekking tot de vergunningverlening die speelde rond zowel de Speelfontein op de Brink als het Winter Village op het braakliggende terrein aan de Nieuw Baarnstraat. Het college schrijft dat er een scala aan maatregelen getroffen zal worden om een kwaliteitsslag binnen de ambtelijke organisatie te realiseren, een ambitie die ook al eerder in het collegeprogramma was verwoord.

De BOP is van mening dat het hoog tijd werd voor een verbeterplan. Sinds de presentatie van het coalitieakkoord tot en met de behandeling van het collegeprogramma en de begroting in de raad van afgelopen september en oktober  heeft de BOP steeds benadrukt dat het college in haar ambitie om de ambtelijke organisatie te verbeteren en de daarbij horende voorgenomen acties,  veel te eenzijdig gefocust was op het aanpassen van systemen en veel te weinig oog had voor de mensen op wie het aankwam.  Het woord ‘cultuurverandering’ ontbreekt totaal in coalitieakkoord en collegeprogramma, en toen de BOP  tijdens het debat over het collegeprogramma  juist de noodzaak van een cultuuromslag aan de orde stelde, werd zo’n cultuuromslag door coalitiepartijen als een  ‘niet objectiveerbaar’ modieus begrip terzijde geschoven.

Na de genoemde blunders is er nu eindelijk erkenning door dit college dat een cultuurverandering  noodzakelijk is om tot een transparante, en  vooral dienstverlenende organisatie te komen. De BOP is blij met dit voortschrijdend inzicht.  Tegelijkertijd is van belang dat die cultuuromslag niet beperkt zal  blijven tot alleen de uitvoerende ambtelijke organisatie , maar dat ook het college zelf en het managementteam voorbeelden zullen zijn van die noodzakelijke verandering in cultuur en werkwijze.  Want ligt daar niet de crux? Weerspiegelt een ambtelijke organisatie niet de cultuur die het bestuur uitdraagt? Is dat een afrekencultuur waar angst overheerst en het sleutelwoord ‘nee’ is,  of is er ruimte voor overleg en initiatief, voor dienstverlening met een attitude van ‘ja, tenzij’?  Denk aan wethouders die hun deuren open laten staan,  met hun ambtenaren een broodje eten in de kantine, en vooral ook buiten het gemeentehuis voortdurend in gesprek gaan met inwoners.

Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord citeerde ik de Vlaamse  cultuurhistoricus David van Reybrouck die Nederland aan de buitenkant een pure democratie noemde, maar aan de binnenkant een technocratische regentencultuur. Helaas al te toepasselijk op de Baarnse bestuurscultuur, zoals die uit het coalitieakkoord en later uit het collegeprogramma naar voren kwam.

Bestuurders van het college, zowel wethouders als de burgemeester, zijn er niet alleen om ‘wet te houden’, maar minstens even belangrijk is dat zij leiding geven aan processen waarbij het gemeentebestuur betrokken is. Een voortdurende en zorgvuldige aansturing en afstemming is noodzakelijk om het verleden achter ons te laten.

 

 

 

Tovenaarsleerling

Erkan | 20-11-2015

Er is door de gemeente Baarn geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten en risico’s van het scheiden van riool- en hemelwater. In 2008 is een kaart opgesteld waarop de afkoppelkansen in Baarn in beeld zijn gebracht. Nu de gemeente de bodeminfiltratie met regenwater op korte termijn wil gaan uitvoeren, heeft de BOP schriftelijke vragen gesteld naar de neveneffecten en risico’s van deze operatie. Voor een goed begrip: De BOP erkent de beschreven voordelen van bodeminfiltratie. Maar de nadelen, is daar wel goed naar gekeken? De beantwoording van de door de BOP gestelde vragen doet het ergste vrezen.

Want nader onderzoek wijst uit  dat 1) bodeminfiltratie met regenwater binnen Nederland nog veel te kort en op veel te kleine schaal plaats heeft om te kunnen aantonen wat de onderliggende effecten op grondwaterspiegel en grondwaterstromen kunnen zijn; en 2) ook al zou de grondwaterstand en bodemgesteldheid in grote delen van Baarn geschikt zijn voor bodeminfiltratie, dan nog is het zo dat het water wel door de grond naar de polder of De Eem moet afvloeien. Van belang daarbij is het totale gebied in de uitstroomrichting waarheen het extra water zich over een periode van enkele tientallen jaren gaat verplaatsen. Verplaatsing van water via de grondwaterstroom naar het oppervlaktewater verloopt echter bijzonder traag en door kleibodems en funderingen zelfs vrijwel niet! Maar ook door goed geleidende zandgrond zal grondwater niet meer dan één meter per week uitstromen, terwijl er bij een gemiddelde jaarlijkse neerslag van zo’n 760 mm, een bodeminfiltratie plaatsvindt met een constante aanvoer van 760 liter regenwater per jaar voor elke afgevangen vierkante meter.

Het uitstroomfront van Baarn – vanaf de vijvers van Groeneveld tot aan de Praamgracht – dus daar waar het grondwater de oppervlakte bereikt, bedraagt gemeten langs Drakenburger-/Geeren- en Bestevaerweg 5600 meter. Helaas is dit het gebied waar op een aantal plaatsen kleibanken in de bodem liggen en waar soms nu al grondwaterproblemen optreden. M.a.w. een verkleining van de lengte van het uitstroomfront en een grote kans op problemen op langere termijn bij een verhoogde aanvoer van grondwater. In bepaalde delen van Baarn is bodeminfiltratie niet haalbaar vanwege de grondwaterstand en bodemgesteldheid.  Volgens de BOP is het naar aanleiding van het bovenstaande hoog tijd voor aanvullend onderzoek naar de verhouding tussen het aantal kubieke meters dat de gemeente verwacht te infiltreren en de lengte waarover het grondwater normaal kan uitstromen en de daaraan verbonden uitstroomcapaciteit. Ook zou nu al gekeken moeten worden of trajecten door groengordels in het uitstroomgebied vrij gemaakt kunnen worden voor bovengrondse afvoer vergelijkbaar met de sprengbeken door Apeldoorn of eventuele andere oplossingen.

Er zullen vele jaren verstrijken voor de ongewenste effecten zich zullen manifesteren, maar dat betekent voor de BOP niet ‘wie dan leeft, wie dan zorgt’. Voor het zover is stellen wij voor: neem nú uw verantwoordelijkheid opdat Baarn ook in de toekomst gevrijwaard zal blijven van grondwateroverlast door een zorgvuldige en beheerste omgang met de specifiek Baarnse problematiek die samenhangt met de bodeminfiltratie van regenwater. Het mag helder zijn, dat er een verband is tussen de toename van bodeminfiltratie met regenwater én de stijging van de grondwaterspiegel, met mogelijk – in bepaalde delen van Baarn –  grondwateroverlast tot gevolg.

 

 

Mondelinge Vragen vergunningverlening Winter Village

 

Marjo | 06-11-2015

De BOP zal in de raadsvergadering van 25 november a.s. aan het college mondelinge vragen stellen over het traject van vergunningverlening Winter Village. Na de succesvolle editie van Winter Village op het braakliggende terrein aan de Nieuw Baarnstraat van afgelopen winter, diende organisator NoName-Events in juni dit jaar een nieuwe vergunningaanvraag in. Pas 28 oktober jl. kreeg NoName te horen dat de vergunning voor de locatie Nieuw Baarnstraat niet verleend kon worden. Tot die tijd, zo vertelde van Frank Brouwers van NoName-Events tijdens een radiouitzending van RTVBaarn op 30 oktober jl., verkeerde de organisatie in de veronderstelling dat de vergunning zou worden verstrekt. Het is nu nog maar zeer de vraag of er tijdig een nieuwe locatie voor dit succesvolle evenement kan worden gevonden. De BOP begrijpt, met vele anderen, niet waarom het zo lang moest duren voor NoName uitsluitsel kreeg. Er wordt dan ook  in diverse media met de beschuldigende vinger naar de bureaucratie van de ambtelijke organisatie gewezen. Terecht. Er gaan dingen structureel mis die zeker aangepakt moeten worden. Maar met deze mondelinge vragen informeert de BOP ook naar de rol van het college tijdens dit traject van vergunningverlening. Tenslotte is het college verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Hier kunt u de mondelinge vragen lezen:

2015-11-25 Mondelinge vragen BOP – over het proces vergunningverlening ijsbaan Winter Village (1)