Maandelijks archief: juni 2015

Amendement rond huishoudelijke hulp

 

Marjo | 21-06-2015 

De fractie van de BOP heeft voor de raadsvergadering van woensdag 24 juni a.s. onderstaand amendement voorbereid naar aanleiding van het raadsvoorstel huishoudelijke hulp vanaf 2016. In dit raadsvoorstel stelt het college voor de huishoudelijke hulp I (de schoonmaakhulp) om te vormen van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening. In het amendement pleiten wij er voor dit (vooralsnog) niet te doen. 

Onderwerp:  Huishoudelijke hulp vanaf 2016  (15RV000042)De raad van de gemeente Baarn, in vergadering bijeen op 24 juni 2015

N.a.v. agendapunt 8

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

 • Het college voorstelt in te stemmen met het aanbieden van Huishoudelijk Hulp I in de vorm van een algemene voorziening;
 • De gemeente bij het invoeren van een algemene voorziening de regie uit handen geeft waardoor zij het zicht verliest op deze groep kwetsbare inwoners;
 • De gemeente de afgelopen jaren juist fors heeft geïnvesteerd in de opleiding en deskundigheid van de medewerkers van het loket Zorg en Welzijn voor het voeren van kantelingsgesprekken en gebleken is dat die investering geleid heeft tot het beoogde resultaat alsmede waardering voor de werkwijze van deze medewerkers;
 • Bij de invoering van een algemene voorziening de zorgaanbieders de regie gaan voeren en een ondersteuningsplan zullen opstellen, waarbij de kans bestaat dat zorgaanbieders hun belang op zoveel mogelijk cliënten tegen zo laag mogelijke kosten laten prevaleren boven de belangen van deze kwetsbare doelgroep;
 • Inwoners zelf de Huishoudelijke Hulp zullen moeten regelen in overleg met de zorgaanbieders waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt;
 • Er bij een algemene voorziening niet kan worden gedifferentieerd naar inkomen;
 • Bij een algemene voorziening iedereen uit de WMO-doelgroep (met uitzondering van een qua omvang nog niet gedefinieerde groep kwetsbaren) vanaf 2018 de HH1 zelf moet gaan betalen;
 • Mensen uit de doelgroep die (net) boven het voorgestelde minimum van € 22.500,– zitten door stapeling van eigen bijdragen in financiële problemen kunnen komen;
 • De WMO-doelgroep die een beroep kan doen op HH1 de afgelopen periode al fors heeft moeten inleveren op aantal uren hulp en dat dit in de afgelopen jaren tot onderuitputting van het WMO-budget heeft geleid;
 • Nog meer fors bezuinigen op de WMO-doelgroep buitenproportioneel is;
 • Het college nog geen zicht heeft op de kosten en besparingsmogelijkheden binnen het totale sociale domein en er wellicht door b.v. het minder doorverwijzen naar specialistische zorg budget vrij komt voor andere zorgonderdelen;
 • Het college heeft aangegeven t.a.v. de huishoudelijke hulp samen op te willen trekken met Bunschoten, Woudenberg en Soest, waarbij Soest pas later aansluit i.v.m lopende contracten met zorgaanbieders;
 • De raad van Soest bij zo’n gezamenlijk optrekken achter de feiten aan zal lopen als de overige drie raden nu al zouden instemmen met een algemene voorziening voor HH1 en feitelijk buiten spel wordt gezet;
 • Dat in de voorliggende keuzenota niet afdoende wordt onderbouwd dat het enige scenario waarin de bezuinigingen kunnen worden opgevangen scenario 1 is, t.w. HH1 als algemene voorziening;

Stelt ondergetekende voor het besluit te wijzigen conform onderstaande tekst:

 1. In te stemmen met het voor de komende twee jaar continueren van huishoudelijke hulp I in de vorm van een maatwerkvoorziening.
 2. Het college opdracht te geven om de aanbesteding voor huishoudelijke hulp in gang te zetten en huishoudelijke hulp I in te kopen voor de periode vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2018 op basis van resultaatgestuurde financiering binnen maatschappelijk verantwoorde kaders.
 3. De effecten van deze continuering te monitoren en op basis hiervan na te gaan of het nodig is de richting bij te stellen en hierover eerst in overleg te treden met de raad.

Toelichting op het gewijzigde besluit:

 • In de periode van twee jaar kan een beter zicht worden verkregen op de kosten en besparingen in het totale sociale domein;
 • En kan de jurisprudentie aangaande HH1 als algemene voorziening gevolgd worden en de ervaringen bij andere gemeenten worden meegewogen;
 • En kan er in afstemming met de betreffende samenwerkende gemeenten voor worden gezorgd dat alle betrokken gemeenteraden tijdig bij de keuze voor de inrichting Huishoudelijke Hulp worden betrokken;
 • En kan er aan het eind van deze periode van twee jaar op grond van de bevindingen bezien worden of HH1 als maatwerkvoorziening kan worden gecontinueerd.

En gaan over tot de orde van de dag

 

Hulp in Huishouding: maatwerk of algemene voorziening?

Tijdens de afgelopen debatvergadering van 10 juni j.l. kwam het voorstel van het college over een nieuwe manier van organiseren van Hulp in de Huishouding aan de orde. Hieronder de bijdrage van de BOP aan het debat.

Marjo | 15-06-2015 | Het college schetst in haar voorstel vier scenario’s om de Huishoudelijke Hulp vanaf 2016 anders te organiseren. De meest principiële keuze gaat over de vraag of Huishoudelijke Hulp 1 (HH1, de schoonmaakhulp) een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening moet zijn. Het college geeft de voorkeur aan een algemene voorziening.

Vooralsnog heeft de BOP-fractie er grote moeite mee om van Huishoudelijke Hulp 1 een algemene voorziening te maken. Was ‘maatwerk’ niet juist het toverwoord waarmee de hervormingen in het sociaal domein aan de man moesten worden gebracht? Werden verantwoordelijkheden vanuit het rijk niet juist overgeheveld naar gemeenten omdat zij veel dichter bij hun inwoners staan en hun wensen en behoeften beter kunnen beoordelen? In dat licht is het toch wel enigszins wonderlijk dat dit college wil kiezen voor het opheffen van een maatwerkvoorziening en voor het optuigen van een algemene voorziening. Een algemene voorziening waarvoor overigens nog wel steeds een individueel gesprek vanuit de gemeente nodig blijft.

Het college schrijft in haar voorstel dat ‘het enige scenario waarin de bezuinigingen kunnen worden opgevangen het scenario is waarbij de HH1 wordt omgevormd naar een algemene voorziening.’  Dus de andere drie scenario’s staan er voor de show? Mijn vraag aan de wethouder: klopt het dat het scenario van HH1 als algemene voorziening ‘het enige scenario is dat de bezuinigingen kan opvangen’.  Ik ben daar nog niet van overtuigd.  Mijn fractie denkt dat een combinatie van b.v. resultaatfinanciering en  tariefonderhandelingen ook mogelijkheden biedt om de bezuinigingen op te vangen. En kennelijk denkt bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort daar ook zo over.

 Een belangrijk voordeel van HH1  als maatwerkvoorziening is dat ieder verzoek individueel getoetst en geïndiceerd blijft worden. De medewerkers van het Loket Wonen en Welzijn hebben hierin de afgelopen jaren ruime ervaring en deskundigheid opgebouwd. Inwoners die een aanvraag doen voor HH worden door hen ook al aangesproken op hun eigen kracht en op het benutten van hun eigen netwerk. Waarom zou je die regie uit handen geven? Voor de BOP-fractie is het belangrijkste argument voor het handhaven van een  maatwerkvoorziening nu juist dat je de regie in eigen hand houdt en niet overdraagt aan aanbieders. Daardoor houd je zicht op de gebruikers en hun omstandigheden. Daar is de hele decentralisatie toch om te doen? Als aanbieders gaan toetsen verlies je dat contact, aanbieders zullen gebaat zijn bij zoveel mogelijk klanten, en de kans is groot dat hier perverse prikkels in sluipen.

Een ander bezwaar dat mijn fractie heeft tegen een algemene voorziening voor HH1 is dat dan iedereen vanaf 2018 (met uitzondering van een groep kwetsbaren die qua omvang nog gedefinieerd moet worden) de huishoudelijke hulp helemaal zelf moet gaan betalen. Want bij een algemene voorziening mag je geen inkomensafhankelijke bijdrage vragen. Mensen die net boven het genoemde minimum van bv € 22.500,– zitten qua inkomen, zullen dat (zeker door stapeling van eigen bijdragen etc) financieel moeilijk kunnen behappen. Bovendien bestaat het risico dat mensen die het financieel wel kunnen betalen tegen die tijd zullen uitwijken naar zwartwerkende schoonmakers, dus ook voor de werkgelegenheid in de zorg lijkt het me op termijn niet de goede richting.

 U noemt in het raadsvoorstel als een van uw uitgangspunten dat zoveel mogelijk budget bij de meest kwetsbare bewoners terecht komt. Het is maar de vraag of dit bij HIH1 als algemene voorziening inderdaad zo zal gaan werken. In het voorstel heeft u het over een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten als HH1 een algemene voorziening zou worden. Voorgesteld wordt in 2016 een korting van 65% op het tarief te geven voor iedereen die tot de WMO-doelgroep behoort en gebruik maakt van  de HH1 en van 35% in 2017. Zo’n korting van 65% op een uurtarief van zeg 21 euro, betekent dat gebruikers in 2016 zo’n 7 à 8 euro per uur moeten bijdragen. Ook de mensen met een ruim inkomen. Die worden ook ‘gesubsidieerd’ ten koste van het toch al zo krappe budget. Gaat dit dan niet ten koste van de meest kwetsbaren?

 We weten allemaal dat in Baarn in de afgelopen jaren een zeer ruime reserve is opgebouwd met van het rijk ontvangen WMO-gelden. Miljoenen die naar de algemene middelen zijn doorgesluisd om eventuele klappen op te kunnen vangen. Geld dat allereerst toekomt aan de zorg en benut moet worden om de zorgverplichting van de gemeente te realiseren.

Gemeente laat steken vallen bij sloop en sanering oude werfterrein

15-6-2015 | Om tijdig te kunnen beginnen met de bouw van de nieuwe Brede School Noord is enkele weken geleden gestart met de sloop van het oude werfterrein. De omwonenden zijn via een brief geïnformeerd over de sloopwerkzaamheden. Niet vermeld stond, dat er bij de sloop ook asbest verwijderd zou worden. Toen er op een zaterdagmorgen dakplaten van twee loodsen verwijderd en snel afgevoerd werden, raakten omwonenden bezorgd. De BOP-fractie heeft actie ondernomen en uitgezocht dat er in die verwijderde dakplaten geen asbest zat en dat het aanwezige asbest in en aan de gebouwen goed was geïnventariseerd en volgens de juiste procedures werd verwijderd. Toen er echter een aantal dagen later plotseling mannen in witte pakken rondliepen en er afzetlinten met asbestverwijdering werden gespannen, leidde dit opnieuw tot enige commotie in de buurt. Onder enkele wanden bleken asbestplaatjes te liggen die bij de inventarisatie niet ontdekt waren. Op zich geen schokkende of gevaarlijke vondst, maar opnieuw moesten de omwonenden maar raden wat er zich precies afspeelde. Het zou voor de gemeente toch een kleine moeite moeten zijn om in een brief aan de omwonenden uitleg te geven over de asbestverwijdering, zo voorkom je onrust en neem je je inwoners serieus, zelfs als er geen gevaar voor de gezondheid is.

Meerkosten bodemsanering

Inmiddels is de gemeenteraad ook geïnformeerd over de verhoging van de kosten voor de sanering van de bodem. Kosten die op dit moment zes keer hoger uitkomen dan aanvankelijk geraamd. De LTS stelde hierover al eerder mondelinge vragen die door wethouder Baerends in de mei-vergadering werden beantwoord.

Afgelopen woensdag is in de debatraad gesproken over de verhoging van het saneringskrediet. De BOP-fractie beseft dat de bouw van de school voortgang moet vinden en bodemsanering hoe dan ook noodzakelijk is. Wij vragen ons, net als de LTS, echter wel af hoe de aanvankelijke raming zo veel lager heeft kunnen uitvallen. Tijdens de raadsvergadering werd de zwarte piet daarvoor vooral gelegd bij het bureau dat de rapportage had opgesteld. Niet zo netjes, dit afschuiven van verantwoordelijkheid: de gemeente heeft immers de opdracht verstrekt en de rapportage geaccepteerd. Pas toen Baarn door de Regionale Uitvoeringsdienst op de vingers werd getikt en er een nieuw onderzoek werd gevraagd, heeft de gemeente hiertoe een nieuwe opdracht verleend, met als resultaat de verwachte stijging van de kosten van € 60.000,– naar € 360.000,– voor de bodemsanering. De BOP hoopt van harte dat er tijdens de sanering niet nog meer onverwachte kosten bij zullen komen.

Algemene Beschouwingen

Marjo | 11-06-2015

Op 11 juni j.l. debatteerden de raadsfracties over de perspectiefnota  2016 – 2019 van het nieuwe college van VVD, D66, CDA en CU/SGP. Hieronder de tekst van de algemene beschouwingen van de BOP. 

Voor de perspectiefnota geldt in zijn algemeenheid dat ze weinig verrassingen bevat: een fors deel zal waarschijnlijk overeenstemmen met de al voorbereide perspectiefnota 2016-2019 van het vorige college, aangevuld met een aantal plannetjes op m.n. het gebied van onderhoud openbare ruimte. Verder ontbreken de vage beloftes en weinigzeggende kreten niet, maar laat ik daar niet te veel tijd aan besteden. Er zijn belangrijker zaken. Overigens, we missen natuurlijk het collegeprogramma nog en ik ben benieuwd wanneer de raad dat programma tegemoet kan zien.

 Ik zal nu nader inzoomen op de inhoud en per programma kort de perspectiefnota aflopen op voor de BOP belangrijke onderwerpen, te beginnen bij het programma Sociaal Domein.  Hierin missen wij voornemens rond de status en organisatie van het lokaal team. Blijft dat zoals het nu voor één jaar is opgetuigd?  Welk perspectief biedt u de huidige medewerkers van dit team?  Komen ze in dienst van de gemeente? Blijven ze op de loonlijst staan van de zorgaanbieders? Worden ze ZZP-er? Graag hoor ik van de wethouder wat hem voor ogen staat, waarbij ik begrijp dat er nog wel het nodige zal moet worden onderzocht en bekeken, maar ik verneem graag de persoonlijke visie in dezen van de wethouder.

Ook de visie van het college c.q. de wethouder op de inkoop van zorg blijft ongenoemd. Vertrouwt u volledig op het inkoopbureau van de gemeente Amersfoort of heeft Baarn daarin een eigen inbreng. En zo ja, wordt de raad daarover nog geraadpleegd, zoals bijv. wel in de gemeente Amersfoort gebeurt in een raadspeiling over de ‘Strategie contractering zorg en ondersteuning 2016 sociaal domein’?

De BOP-fractie ondersteunt uw voornemen kritisch te kijken  naar samenwerkingsopties in het sociaal domein. Een voornemen dat al ‘in de pijplijn zat’. Desalniettemin klinkt samenwerking met BBS-gemeenten als een interessante optie en wij hopen dat de raad bij deze verkenning geïnformeerd en geraadpleegd wordt.

T.a.v de voorzieningen is het goed om te lezen dat u ze in stand wilt houden. Dat is namelijk ook een van de speerpunten van de BOP, dus daar zullen we u zeker aan houden. Graag hoor ik nog wel van u welke voorzieningen volgens u onder ‘onze grote voorzieningen’ vallen.  Verstaan wij daar allemaal hetzelfde onder: namelijk De Trits, De Speeldoos, de Bibliotheek en De Leuning?  Over een mogelijk Kunst- en Cultuurfonds heb ik bij de presentatie van het coalitieakkoord al aangegeven dat dit idee al door voormalig BOP-wethouder Kees Koudstaal was ingebracht, goed dat dit verder onderzocht gaat worden, en ik ben benieuwd naar het resultaat.

T.a.v. het programma  Fysiek Domein: uw woorden over het opknappen van delen van de openbare ruimte stralen beslist daadkracht uit, toch wacht mijn fractie uw concrete acties hier aangaande af. Eerst zien en dan…. En we hopen dat deze opknapbeurten niet alleen uitmonden in wat ik maar zal noemen ‘nieuwe bollen op de Brink’,  maar ook en juist vooral leiden tot meer levendigheid en activiteiten. Ik gaf het al eerder aan: een opgeknapte openbare ruimte is niets zonder mensen, mensen die afkomen op reuring, en zo  zorgen voor levendigheid. Vandaar dat ik nogmaals mijn bij de behandeling van het coalitieakkoord  gestelde vraag herhaal: is er ook budget voor ‘evenementen’, voor reuring, zoals de 50.000,– van het vorige college,  het zgn. speeltje van Koudstaal, waar u onlangs nog zo gul een bijdrage aan de Playfountain uit heeft bekostigd, of wenst dit college  hiervoor geen geld te reserveren en ziet zij dit als een verantwoordelijkheid van private partijen? De VVD-fractievoorzitter achtte zich bij de behandeling van het coalitieakkoord niet geroepen onze vraag hierover  te beantwoorden, wellicht dat u als college met wat minder dedain reageert.

Verder hopen wij dat de fractie van CDA geen vragen meer hoeft te stellen over de Baarnse rotte kiezen. Met het CDA weer in het college ziet de BOP-fractie met belangstelling de aanpak van deze problematiek tegemoet. Mocht dat om de een of andere reden niet bevredigend gebeuren, omdat het niet zo eenvoudig blijkt te zijn deze problematiek bij het fundament aan te pakken, dan neem ik aan dat het CDA in deze raad de bel zal blijven luiden…

Begrijp ik het verder goed dat u t.a.v. de bebouwing locatie garage Kooy aangeeft dat de deur open blijft staan voor andere functies behalve wonen, en dat dus ook een supermarkt nog steeds tot de mogelijkheden behoort? De ontwikkelingen rond parkeerterrein Laanstraat waren voor de BOP een belangrijk speerpunt in de aanloop naar de verkiezingen voor 2014. Gezien de verkiezingsuitslag denk ik dat met ons vele inwoners ervan overtuigd waren dat het desastreuze plan om meer extra winkelruimte in het centrum toe te voegen meer schade dan voordeel zou gaan opleveren. Dus mijn fractie hoopt van harte dat uw opmerking over het ‘bij voorkeur bebouwen met woningen’ niet betekent dat het college ook het toevoegen van nieuwe winkelruimte overweegt.

T.a.v. programma 4, ondersteunend domein, verwijs ik naar mijn opmerkingen aangaande de OZB bij de behandeling van het coalitieakkoord en naar onze vraag aan de VVD-fractievoorzitter waarop zij toen geen antwoord wenste te geven. Het ging over uw voornemen de OZB in de komende drie jaren met maximaal het inflatiepercentage te verhogen. In 2012 is in het kader van een financieel herstelplan besloten tot het gefaseerd verhogen van de OZB. Samen met de CDA-fractie maakte de VVD-fractie bij de begrotingsbehandeling  vorig jaar oktober veel misbaar over de destijds afgesproken tranche voor 2015. Als die verhoging dan zo onterecht was, zoals bij voortduring werd beweerd, zou je verwachten dat dit college die o zo onterechte verhoging voor komend jaar, dus voor 2016, had gecompenseerd door een verlaging van de OZB voor te stellen. Dan was de VVD haar luid uitgevente verkiezingsbelofte daadwerkelijk nagekomen. Nu blijkt dat het vooral veel geschreeuw en weinig wol was. Dus nogmaals mijn eerder gestelde vraag: Waarom maakt dit college in het kader van de door VVD, CDA en CU/SGP voor de Baarnse inwoners zo bepleite lastenverlichting, die verfoeide OZB-verhoging 2015 in het komende jaar niet  ongedaan?

 Als laatste ga ik kort in op het hoofdstuk Financieel duurzaam beleid.  U noemt daar met name de risico’s sociaal domein. Sturen op de centen en de risico’s is uiteraard nodig, want de bezuinigingen vanuit het rijk t.a.v. het sociaal domein zijn schrikbarend. Maar dat vraagt wel om zorgvuldige afwegingen, waarbij de centen nooit alleen doorslaggevend  kunnen zijn. U geeft b.v. aan dat een beleidswijziging waarbij Huishoudelijke Hulp wordt omgevormd van maatwerk naar algemene voorziening de enige mogelijkheid is om de bezuinigingen te kunnen opvangen. De BOP-fractie vraagt zich af of dit inderdaad zo is, en hoe u dit zo stellig weet. Bij de behandeling van dit raadsvoorstel gisteren zijn wij hier al  uitgebreid op ingegaan en het antwoord van de wethouder heeft mij allerminst overtuigd.

Meneer de voorzitter, ik ga afronden. We hebben sinds het recente aantreden van uw college in april jl.  al twee keer meegemaakt dat zaken niet tijdig op orde waren, of niet goed waren voorbereid of onderzocht. Ik refereer aan de kernrandzonevisie en de omvang van de sanering van de voormalige werf. Dat is niet goed voor de daadkracht en het imago van uw college. Ik besluit dan ook met de wens dat de raad niet maandelijks met dergelijke uitglijders  wordt geconfronteerd en wens u hierbij sterkte.