Maandelijks archief: april 2015

Een nieuwe lente, een oud geluid

Marjo ⌋ 23-04-2015

Vanavond, 23 april, presenteerde de nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en CU/SGP haar coalitieakkoord in de gemeenteraad van Baarn. Hieronder de reactie van de BOP-fractie op dit akkoord.

Meneer de voorzitter, een nieuwe lente, een oud geluid.  Voor ik inhoudelijk inga op het voorliggende akkoord met de nogal weinigzeggende titel ‘Samen in Baarn, krachtig bestuurd’, wil ik graag nog even stilstaan bij dat wat in de inleiding van dit akkoord ‘een roerige periode’ wordt genoemd. Ik hecht eraan dat beeld van een roerige tijd gedurende de afgelopen coalitie recht te zetten. Want naar welke roerige periode wordt er verwezen? De coalitie tussen BOP, GroenLinks, PvdA en D66 is bijna een jaar lang met volle inzet aan de slag geweest voor Baarn en haar inwoners. Met bewezen resultaat: de financiën zijn op orde, de decentralisaties WMO en Jeugdwet zijn zonder noemenswaardige problemen ingevoerd en de participatiewet is door het vorige college goed op weg gebracht. Bij één van de overgeërfde hoofdpijndossiers, namelijk de Wintertuin,  heeft wethouder Koudstaal met volledige instemming van alle collegeleden een knoop durven doorhakken en een beslissing genomen die het vorige college voor zich uit bleef schuiven. Zeker, de oppositie was roerig en maakte veel stampij in de raad en in de media. Maar echt roerig werd het pas, meneer de voorzitter, nadat D66 vals spel speelde en besloot deze coalitie op te blazen, in plaats van met een andere wethouder door te gaan en uitvoering te geven aan het akkoord dat zij een jaar geleden samen met de BOP, PvdA en GroenLinks zo enthousiast ondertekenden.

 Meneer de voorzitter, het coalitieakkoord dat nu voorligt kent nauwelijks een eigen, verrassend geluid. Bijna alle genoemde zaken stoelen op landelijk beleid of op beleid dat al door de vorige coalitie in gang is gezet. Feitelijk is het niet veel meer dan een vertaling van ‘ons’ coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Baarn. Het voorwerk was gedaan. Het stuk dat nu voorligt kent veel meer woorden maar voegt inhoudelijk weinig toe. Oké, er staat een aantal voornemens in, bijvoorbeeld het opknappen van parkeerterrein Laanstraat, de Brink, Pekingtuin en het Cantonspark. Allemaal prachtige voornemens, meneer de voorzitter, maar wij zien eerst graag de financiële onderbouwingen tegemoet alvorens die plannen op hun merites te beoordelen.  Het doet ons in ieder geval deugd dat het idee van onze wethouder Kees Koudstaal voor het instellen van een Kunst- en Cultuurfonds nader onderzocht gaat worden. Wij zullen de ontwikkelingen hieromtrent vanzelfsprekend goed volgen. Vraagtekens hebben wij nog wel bij de ambities, of juist het ontbreken daarvan, rond het Baarnse centrumgebied. Er is terecht aandacht voor het opknappen en onderhouden van de openbare ruimte. Maar een ruimte kan nog zo mooi zijn, zonder mensen, zonder reuring, loop je het gevaar dat het centrum doodbloedt. Onze vraag is dan ook of deze coalitie van plan is de € 50.000 die het vorige college beschikbaar had voor culturele centrumactiviteiten, door de VVD-fractie getypeerd als het speeltje van Koudstaal, nog gaat inzetten bij het organiseren van die ‘reuring’, of wordt dat helemaal overgelaten aan de markt en particuliere initiatieven?

Verder laat de nieuwe coalitie weten dat de OZB in de komende drie jaren met maximaal het inflatiepercentage zal worden verhoogd. Dat is een mooi voornemen, maar ik heb hierover wel een vraag die ik graag beantwoord zie door de fractievoorzitter van de VVD. In 2012 is in het kader van een financieel herstelplan besloten tot het gefaseerd verhogen van de OZB. Samen met de CDA-fractie maakte de VVD-fractie bij de begrotingsbehandeling  vorig jaar oktober veel misbaar over de destijds afgesproken tranche voor 2015. Als die verhoging dan zo onterecht was, zoals bij voortduring werd beweerd, zou je verwachten dat deze coalitie die zo onterechte verhoging voor komend jaar, dus voor 2016, gaat compenseren, b.v. door een verlaging van de OZB voor te stellen. Daar lees ik niets over in het coalitieakkoord, vandaar onze expliciete vraag: gaat het nieuwe college, in het kader van de door VVD, CDA en CU/SGP voor de Baarnse inwoners zo bepleite lastenverlichting, die verhoging in het komende jaar ongedaan maken, en zo ja ten koste waarvan en zo nee waarom niet?

 Meneer de voorzitter, al kan de BOP zich in grote lijnen op inhoud vinden in het nieuwe coalitieakkoord, als het gaat om de bestuurscultuur die wij tussen de regels door bespeuren dan overheerst bij ons teleurstelling. Het akkoord ademt de geur van spruitjes en lijkt een terugkeer in te houden naar de gezapigheid van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Er komen geen seks- en coffeeshops in ons dorp klinkt het braaf, alsof de exploitanten klaar staan om de lege etalages in de Laanstraat te vullen met hun handelswaar!

 Tenslotte nog dit, meneer de voorzitter. Wellicht hebben mijn collega-raadsleden van de nieuwe coalitie het interview in het laatste nummer van VNG-magazine met de Belgische schrijver en cultuurhistoricus David van Reybrouck gelezen. Hij zegt daarin dat Nederland aan de buitenkant een pure democratie is, maar aan de binnenkant een technocratische regentencultuur. Dat geldt misschien wel in het kwadraat voor de cultuur die uit het voorliggende coalitieakkoord spreekt: onder het kopje Communicatie staat te lezen dat ‘inwoners in een vroeg stadium over plannen worden geïnformeerd’, maar dat inwoners ook kunnen meedenken in het voortraject, en dat hun inbreng kan bijdragen aan een groter draagvlak en kwalitatief betere plannen, dat is iets waar deze coalitie, voor zover geformuleerd in het coalitieakkoord, geen boodschap aan lijkt te hebben. Sterker nog dit bestuur zegt de strijd aan te gaan tegen Nimby (Not in my backyard-)gedrag. Dat klinkt voor ons als een motie van wantrouwen tegen de Baarnse inwoners.

 Ook wat de samenwerking met de oppositiepartijen in deze raad betreft ziet het er somber uit. In de slotalinea van het akkoord is weliswaar een vage formulering opgenomen over ‘met elkaar nadenken en praten over de toekomst van onze mooie gemeente en de uitdagingen die op ons afkomen’, ik vrees echter dat we hier te maken hebben met een lippendienst en dat, zoals dat al decennia in Baarn het geval is, de oppositie in deze raad de komende drie jaar opnieuw het nakijken heeft. Kortom, meneer de voorzitter, een nieuwe lente, maar helaas geen nieuw geluid.  Dank u wel.

Sadder and wiser

Marjo⌋ 23-04-2015

Gisteravond 22 april was de laatste raadsvergadering van wat vorig jaar april begon als coalitie tussen BOP, D66, GroenLinks en PvdA. Een historische coalitie, waarin voor het eerst in Baarn de gevestigde machtspartijen VVD en CDA samen in de oppositie zaten. Het werd een ongemakkelijke avond. Een avond waarin de raad de laatste voorstellen van het voormalige college behandelde. Voor GroenLinks-wethouder Margreet Breukelaar en PvdA-wethouder Peter Blokker was het hun laatste optreden. Zij gaven er de voorkeur aan zonder speciale aandacht, toespraken of toeters en bellen te vertrekken. En terecht. Want een coalitie die streefde naar een nieuwe, frisse wind in Baarn is op een oneigenlijke manier aan haar eind gekomen. De BOP was blij met de enthousiaste deelname van GroenLinks en PvdA en hun wethouders aan deze coalitie, voor hun inbreng en inzet en voor de inspanningen van deze wethouders om samen met BOP-wethouder Kees Koudstaal de coalitie bij elkaar te houden. Het heeft niet zo mogen zijn. En dat lag niet aan fouten of missers van het college. Het ging alleen om poppetjes. Dat is treurig voor de geloofwaardigheid van de Baarnse politiek, maar zeker ook voor de betreffende personen.

De BOP is een wereld aan ervaringen rijker. Ook door het vertrek van Cok de Zwart en Bram van Ommen die met 144 van de in totaal 2135 op de BOP uitgebrachte stemmen in een afgesplitste fractie verder gaan. Sadder and wiser, zoals de Engelse dichter Coleridge schrijft in zijn gedicht The Ryme of the Ancient Mariner. Verdrietiger en wijzer. Maar ook des te strijdbaarder. Met opgeheven hoofd zal de BOP de komende drie jaar vanuit de oppositie in samenspraak met de inwoners van Baarn blijven strijden voor een beter Baarn!