Uitgelicht bericht

Eemland Wonen toont zijn ware gezicht

Eind vorig jaar ontstond grote ongerustheid onder de bewoners van het aan de Groen van Prinstererlaan en Nolenslaan in het groen gelegen seniorencomplex. Eemland Wonen had het plan opgevat over te gaan tot sloop van de vierentwintig woningen. Daarvoor in de plaats had de corporatie, die zich de grootste sociale verhuurder in Baarn noemt, dertig eengezinswoningen bedacht. De bouw hiervan zou aansluiten bij het nieuwe denken dat zich binnen het gemeentebestuur van Baarn heeft meester gemaakt: bouwen voor jonge gezinnen om het bevolkingsaantal op peil te houden en zo de vergrijzing een halt toe te roepen. Al eerder uitte de BOP haar ongenoegen over deze onzinnige vorm van vooruitgangsdenken. In januari besloot de raad niet te vallen voor het plan van Eemland Wonen. Niet omdat een raadsmeerheid op zich tegen de sloop was, maar omdat de verhuurder tekort had geschoten in de communicatie met bewoners en omwonenden. Voor meer achtergrondinformatie leest u de bijdragen die eerder zijn geplaatst op de website van de BOP:

Handen af van de Troelstraatjes!

Plan sloop seniorencomplex rijp voor de prullenbak

De sloophamer blijft voor de Troelstraatjes op de loer liggen

 

Ondertussen neemt de onrust toe onder de bewoners van het seniorencomplex. De grootste verhuurder in Baarn – het bijvoeglijke naamwoord ‘sociale’ laat ik bewust achterwege – laat niets na om de bewoners te laten weten dat het binnenkort echt afgelopen is met ‘hun’ seniorencomplex. Huurders krijgen te horen dat leegkomende huizen nog slechts tijdelijk zullen worden verhuurd (antikraak) of worden dichtgetimmerd. Een aantal bewoners is inmiddels bezweken onder de druk van Eemland Wonen en heeft gekozen of gaat kiezen voor vervangende huisvesting. De verhuurder geeft aan dat van druk op de bewoners geen enkele sprake is. Uit een aantal gesprekken dat ik vandaag voerde met bewoners blijkt dat dit in elk geval door hen wel zo wordt ervaren: ze voelen zich enorm onder druk gezet!  Vast staat dat Eemland Wonen vasthoudt aan het plan de woningen te slopen om op dezelfde plek over te kunnen gaan tot nieuwbouw voor een andere doelgroep. De opluchting die na de raadsvergadering van januari de overhand had bij de bewoners en omwonenden van het seniorencomplex blijkt te voorbarig te zijn geweest. Eemland Wonen zal zich opnieuw bij de gemeente melden met een sloop- en nieuwbouwplan en ik geef u op een briefje dat dan een meerderheid van de raad zich wel achter de plannen zal scharen. Het is te treurig voor woorden…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

 

Uitgelicht bericht

Als het de kiezer behaagt

Bovenstaande oproep in de Baarnsche Courant van 7 april jl. vroeg om een reactie. Die is geplaatst in de krant van maandag 10 april:

In de Baarnsche Courant van vrijdag 7 april bepleit de hoofdredacteur de vorming van één grote lokale politieke partij. Die zou welkom zijn omdat ‘de huidige versnippering de landelijke politieke partijen in de raad in de kaart speelt’. Zijn oproep de koppen bij elkaar te steken om te komen tot de vorming van één plaatselijke politieke partij volgt op de ‘fusie’ die twee leden van de huidige raad, de ex-Boppers Cok de Zwart en Bram van Ommen, en twee weglopers van de LTS, Tino Schouten en Edwin Kouwenberg, zijn overeen gekomen. Samenwerking is een woord dat vaker wordt gehoord binnen het Baarnse politieke circuit. Niet zelden wordt met die aanduiding bedoeld aansluiting. In een interview met de lokale omroep wordt dit ook bepleit door Schouten, die zichzelf ziet als de beoogde lijstaanvoerder van de nieuwe partij. Gelet op de geschiedenis hoef ik, denk ik, niet uit te leggen dat die oproep in elk geval voor de BOP geen optie is. Als het de Baarnse kiezer behaagt willen wij ons na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar graag op een nuchtere wijze bezig blijven houden met het bedrijven van onafhankelijke politiek in het belang van de Baarnse inwoners…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Uitgelicht bericht

Johanna Westerdijkhof?

Een aantal bewoners van de Smutslaan krijgt in verband met nieuwbouw op het terrein van de oude NBS te maken met een ander huisnummer. Tegen dit besluit van het college van burgemeester en wethouders hebben zij een bezwaarschrift ingediend. De bewoners vinden het niet te verteren dat de gemeente hen op geen enkele wijze heeft betrokken bij de besluitvorming en voelen zich overvallen door de informatie die zij in dezen ontvingen van de projectontwikkelaar. Zij stellen in het bezwaarschrift dat de omnummering zal leiden tot grote overlast. Zij stellen dan ook een andere optie voor: houdt het huisnummer van de oude NBS intact en voorzie de straks aan de Smutslaan gelegen nieuwe woningen van de huisnummers 6B t/m 6G. Voor het gedeelte waar straks  de zes woningen worden opgetrokken in de zogenoemde Tonibastuin suggereren zij als nieuwe straatnaam ‘Tonibashof’.

Volgens de bewoners is dit overeenkomstig de lijn die ook de projectontwikkelaar voorstaat. Die vond echter geen gehoor bij de gemeente. Navraag op het gemeentehuis leert dat voor de omnummering is gekozen omdat het handhaven van de bestaande huisnummers leidt tot een te hoog aantal 6-nummers (A t/m G). Bovendien zou het instellen van een apart hofje voor zes woningen gelet op de schaal ter plaatse onlogisch zijn. Daar valt wat voor te zeggen, maar hoe zit het dan met de acht woningen die gebouwd worden in de Hoofdstraat op het terrein van het voormalige hotel/restaurant/bowlingcentrum Onder de Linden en die als adres Miedemahof krijgen?

Met de bewoners kijk ik uit naar de reactie van het college op het bezwaarschrift. Mocht men aan de bezwaren van de Smutslaanbewoners tegemoet komen dan fluister ik alvast als naam in ‘Johanna Westerdijkhof’. Deze Baarnse botanicus en schimmeldeskundige werd in 1907 benoemd tot eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland en dat verdient een blijvende herinnering…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Ps. Eric van der Ent schreef een interessante bijdrage over dit onderwerp op de website Groenegraf.nl en ook RTV-Utrecht besteedde aandacht aan de omnummering.

Het Groene Graf: Omnummering Smutslaan
RTV Utrecht over de omnummering in kwestie

Uitgelicht bericht

VLEERMUIS

In de Baarnsche Courant van 15 maart jl. spuwt de heer Karel van de Breul naar aanleiding van een straatgesprek dat ik met hem voerde zijn gal over de BOP (zie hieronder). Hij legt mij uitspraken in de mond die ik niet gezegd heb, maar ik zal hier alleen ingaan op zijn verwijten. De heer Van de Breul verwijt de BOP paniek te zaaien met de motie inzake de kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Gemakshalve vergeet hij te melden dat die motie is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad: D66 en CU/SGP (coalitie) en BOP, PvdA, GroenLinks en LTS (oppositie). En zo gek is dat niet. Ondanks de voorlopige conclusies van het RIVM en Fins onderzoek dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat niet schadelijk is voor de gezondheid, raden die partijen iedereen aan na het spelen op rubbergranulaat te douchen, kleren te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Mag ik kortheidshalve volstaan met de heer Van de Breul te wijzen op eerdere voorbeelden waar de (gezondheids-)schade door roken, asbest, bodemvervuiling, gaswinning etc, aanvankelijk werd ontkend of geminimaliseerd door de overheid? Omdat gezaghebbende wetenschappers in het verhaal van de rubberkorrels elkaar tegenspreken ben ik blij dat de voorstanders van de motie het voorzorgsprincipe ‘better safe than sorry’ laten gelden.

De heer Van de Breul stort nog meer frustraties uit over de BOP. Zo vindt hij het onzin dat de BOP geen huizen wil bouwen op de Noordschil. Elektrische auto’s zullen immers de van de A1 afkomstige vervuiling vanzelf oplossen. Mag ik de heer Van de Breul en de andere voorstanders van woningbouw op de Noordschil er op wijzen dat de aanstaande verbreding van de A1 in de komende jaren juist meer schadelijke uitstoot en geluidsoverlast zal opleveren? En wat te denken van het feit dat het uiterst schadelijke fijnstof in hoofdzaak wordt veroorzaakt door wrijving van autobanden op asfalt.

En het houdt niet op voor de heer Van de Breul. Zo schuift hij de treurige gang van zaken rond de exploitatie van De Wintertuin op het bordje van BOP-fractievoorzitter Kees Koudstaal. Ook de vertraging van de nieuwbouw van Schoonoord is allemaal zijn schuld. Alsof hij daar persoonlijk vleermuizen heeft losgelaten! U zult het mij niet kwalijk nemen dat ik ook die verwijten maar laat voor wat ze zijn: onzin!

Erkan Celikkaya,
fractielid BOP

Uitgelicht bericht

EXTRA VAKANTIE!

Vandaag meldt de raadsgriffier dat door het college geen raadsvoorstellen zijn aangeleverd voor de maand april. Alle voor die maand geplande raadsvergaderingen zijn dan ook geschrapt. Je denkt bij zo’n mededeling aan een te vroeg geuite 1-april-grap. Navraag leert echter dat het Baarnse college geen grappen maakt…

De vorige maand door de raad vastgesteld jaarplanning meldt nog dat er voor april een viertal belangrijke onderwerpen geagendeerd zou worden:

 1. Evaluatie van de Algemene Voorziening Hulp bij Huishouden
 2. Concept-aanvraag herontwikkeling Heuveloordstraat
 3. Plan van aanpak woningbouw Noordschil
 4. Asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen

Deze dossiers worden dus vooruitgeschoven in de tijd. Naar volgende maand of een maand later? Als u zich bedenkt dat er voor mei en juni onderwerpen gepland staan als de Garage Kooijhoek, het Gasontvangstation, Samenwerking Speeldoos en Bibliotheek, Beleidsnota Beschermd Wonen en de Perspectiefnota 2018, dan kun je je afvragen hoe serieus de behandeling van al die onderwerpen zal verlopen. Ik hoor het de voorzitter al zeggen “we hebben een volle agenda, dus houdt u het kort”. Zo’n oproep zal bij sommigen in goede aarde vallen, maar het belooft weinig goeds voor het serieus behandelen van de raadsvoorstellen. En dan zwijg ik nog maar over het ontnemen van de mogelijkheid in te gaan op actuele raadsinformatiebrieven en het mondeling aan de tand voelen van het college. Met het buitenspel zetten van de politiek waagt het college zich op glad ijs.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Naschrift
Valt de vakantie toch nog in duigen! Later vandaag kwam het college met de mededeling dat er op 5 april een avond wordt georganiseerd in het teken van de verbreding van de A1 en de inkoopstrategie Sociaal Domein 2018. Geen officiële raadsvergaderingen, dus het bovenstaande boet aan inhoud niets in…

Uitgelicht bericht

UIT VOORZORG

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2017 is een door de BOP geïnitieerde en mede door de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, LTS en CU/SGP ondertekende motie aangenomen aangaande het verwijderen van het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden en die te vervangen door een voor de gezondheid en milieu vriendelijk alternatief. Op verzoek van de Christen Unie is daar nog aan toegevoegd dat er ook een onderzoek naar de bodemkwaliteit onder de bewuste sportvelden moet worden ingesteld. In de dagen die volgden op de raadsvergadering hebben de tegenstanders van de aangenomen motie zich via de pers en ‘sociale’ media bijzonder negatief uitgelaten over sommige voorstanders van de motie. De criticasters voelden zich in hun verzet gesteund door een rapport van het Finse Onderzoeksbureau ECHA (European Chemical Agency). Dit bureau liet op 28 februari, net als het RIVM vorig jaar, weten dat sporten op kunstgrasvelden veilig is. Dat de Finse onderzoekers benadrukten dat de conclusies van hun op literatuur gebaseerde evaluatie ‘voorlopig’ zijn en dat die zullen worden herzien als uit nieuw onderzoek anders blijkt, wordt in de discussie gemakshalve vergeten. Geconcludeerd moet worden dat het ECHA niets anders meldt dan het RIVM al eerder deed. Feitelijk is er dus niets nieuws onder de zon. Tel daar nog bij op dat ook het ECHA sporters adviseert om na afloop van het spelen op rubbergranulaat goed te douchen, de gedragen sportkleding te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Hoezo is er niets aan de hand met het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden?

In de rubriek ‘Op en om de Brink’ (10/3/17) doet de redactie van de Baarnsche Courant het college de suggestie aan de hand de motie ‘op basis van voortschrijdend inzicht naast zich neer te leggen’! Die tip zal bij de coalitiepartners VVD en CDA in goede aarde vallen en misschien ook bij het door die partijen gedomineerde college. Ik ga er vooralsnog van uit dat het college heel goed weet dat het verwijderen van het rubbergranulaat van de sportvelden niets van doen heeft met voor de muziek uitlopen en alles met handelen uit voorzorg. Het is dus zaak dat er vlot en loyaal wordt overgegaan tot het uitvoeren van de aangenomen motie. Hoe moeilijk kan het zijn..?

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Als we op Europa wachten eindigen we als een kikker in de kookpot…

Uitgelicht bericht

Rubbergranulaat blijft opspelen…

Het CDA heeft het er maar moeilijk mee dat een raadsmeerderheid koos voor het verwijderen van het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden op sportpark Ter Eem en het Cruyff Court bij de aan de Oude Werf gelegen scholen. In de Baarnsche Courant (BC) van maandag 27 februari geeft fractievoorzitter van de gezinspartij Rik van Hardeveld nogmaals blijk van zijn eenzijdige kijk op de zaak. Hij schaart zich net zoals hij dat deed tijdens de raadsvergadering van 22 februari voor de volle honderd procent achter de conclusies van zowel het RIVM en de landelijke GGD. Die meldden dat spelen op gemalen autobanden vooralsnog veilig is.

Dat is zijn goed recht, maar met zijn beschuldiging dat de voorstanders van sanering zich schuldig maken aan paniekvoetbal en het over de balk gooien van geld maakt hij zich schuldig aan vals spel. Nu moet ik zeggen dat ik als lokaal politicus wat dit betreft het nodige gewend ben, maar hoe zal zijn boodschap aankomen bij vaders en moeders die zich wel degelijk ernstige zorgen maken over de kwaliteit van de kunstgrasvelden waar hun kinderen op spelen? Maar goed, de brief van Van Hardeveld vroeg om een reactie onzerzijds en die is te lezen in de BC van vandaag. U treft beide brieven onder dit bericht aan.

Europees Agentschap Chemische Stoffen 

In diezelfde krant verhaalt de redactie uitvoerig over het bericht dat het Finse Onderzoeksbureau ECHA (European Chemicals Agency) op 28 februari de wereld instuurde. Het ECHA sluit aan bij de conclusie van het RIVM dat sporten op kunstgrasvelden veilig is. De Finse onderzoekers benadrukken tegelijkertijd dat de conclusies van hun op literatuur gebaseerde evaluatie ‘voorlopig’ zijn en dat die zullen worden herzien als uit nieuw onderzoek anders blijkt. Wat dit betreft is het van belang te weten dat het ECHA het onderzoek van professor Jacob de Boer van de Vrije Universiteit, van het onderzoek met de visjes, niet heeft meegenomen in de gedane literatuurstudie. Inmiddels is er van Finse zijde wel contact opgenomen met de VU. Op de website van Zembla verklaart professor De Boer dat het ECHA grote belangstelling heeft in zijn  onderzoek en dat hij is gevraagd zijn onderzoeksresultaten naar het ECHA toe te sturen en het agentschap op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.  Het ECHA sluit niet uit dat de resultaten van het VU-onderzoek zullen leiden tot een ‘herziene versie’ van hun evaluatie, aldus De Boer op de website van Zembla.                                                                                                                                    Er is dus feitelijk niets nieuws onder de zon. Tel daar nog bij op dat ook het ECHA sporters adviseert om na afloop van het spelen op rubbergranulaat goed te douchen, de gedragen sportkleding te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Hoezo is er niets aan de hand met het rubbergranulaat?

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV Utrecht Nieuwsuitzending 1 maart 2016

Gooi & Eemlander 1 maart 2017

 

Uitgelicht bericht

Baarnse kunstgrasvelden rubbergranulaat vrij

De motie die de BOP samen met de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, LTS en ChristenUnie indiende aangaande het verwijderen van het rubbergranulaat van de Baarnse kunstgrasvelden inclusief het aan de Krabbelaan gelegen Cruyff Court kon tijdens de raadsvergadering van 22 februari rekenen op een meerderheid. Op voorstel van de ChristenUnie was aan de motie toegevoegd de regel dat alvorens het rubbergranulaat wordt vervangen de ondergrond van de kunstgrasvelden moet worden onderzocht op verontreiniging. De fracties van de VVD, CDA en NuBaarn stemden tegen de motie. NuBaarn merkte bij haar tegenstem op dat het hier zou gaan om symboolpolitiek. Opmerkelijk, want vorig jaar november stemde die partij tegen een voorstel het Cruyff Court te ontdoen van rubbergranulaat omdat die te beperkt zou zijn…

Hoe het ook zij de BOP is verheugd over het feit dat een raadsmeerderheid heeft gekozen voor het zogenoemde voorzorgsprincipe. Zolang niet vaststaat dat het spelen op gemalen autobanden niet schadelijk is voor de gezondheid van kinderen mag er geen enkel risico worden genomen. En dat die risico’s niet kunnen worden uitgesloten komt duidelijk aan het licht in de uitzending van 15 februari jongstleden van het televisieprogramma ZEMBLA. Daarin verklaart hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie Jacob de Boer van de VU dat de resultaten van in de wetenschap erkende proeven met zebravisjes en zebravisembryo’s. Volgens de professor staan de resultaten van dat onderzoek haaks op de uitkomsten van die van het RIVM. De Boer verklaart in ZEMBLA: “In het RIVM-rapport staat dat de stoffen zitten opgesloten in het granulaat. Dat is hiermee in tegenspraak. Er komen stoffen vrij, en dat is belangrijk. Dus als je zegt: het boek is dicht want die PAKS komen er toch niet uit, dan sla je dus een heleboel over.” Samen met de hoogleraren Toxicologie Martin van den Berg en Jos Kleinjans, respectievelijk van de universiteiten van Utrecht en Maastricht, pleit professor De Boer voor nader onderzoek naar de gezondheidsrisico’s die spelen op met rubbergranulaat voorziene kunstgrasvelden met zich mee kunnen brengen. In afwachting van dat onderzoek wijzen de hoogleraren erop dat de overheid hier het voorzorgsprincipe in acht moet nemen. Dat er ook wetenschappers zijn die niet zover gaan in hun conclusies doet daar volgens de indieners van de motie niets aan af. Dat met het aannemen van de motie de gemeente Baarn overgaat tot het vervangen van het rubbergranulaat op alle gemeentelijke sportvelden, waaronder het Cruyff Court, door een veiliger en milieuvriendelijker alternatief, zal voor veel ouders van sportende Baarnse kinderen  een hele geruststelling zijn.

NOS.nl

RTV Utrecht

 

Uitgelicht bericht

Column: De sloophamer blijft voor de Troelstraatjes op de loer liggen

 

Vorige maand sprak de raad zich unaniem uit tegen een plan van Eemland Wonen (EW) de tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan in het groen gelegen  vierentwintig seniorenwoningen te slopen. Daarvoor in de plaats bedacht EW dertig eengezins-woningen. De bewoners van de zogenoemde Troelstraatjes konden met een urgentieverklaring en een stevige tegemoetkoming in verhuiskosten in de hand op zoek gaan naar vervangende huisvesting. Sommige bewoners gaven aan graag gebruik te maken van de mogelijkheid te verhuizen naar een grotere woning. Bij anderen zorgden de plannen voor onrust. Zij voelen zich prima thuis in hun volgens de huidige normen te kleine huis en moeten niet denken aan verkassen. Na de situatie ter plekke in ogenschouw te hebben genomen en gesproken te hebben met bewoners (zowel voor- als tegenstanders van de plannen) besloot de BOP te kiezen voor behoud van de Troelstraatjes. Wij vinden het belangrijk dat Baarn ook oog heeft voor ouderen met een dunnere portemonnee. Voor die inwoners voldoet dit seniorencomplex uitstekend en ook later zal er behoefte zijn aan dit type kleinschalige woonprojecten. (Voor verdieping lees de bijdrage Handen af van de Troelstraatjes  van 12 januari 2017)

Zoals gezegd, de raad verwees het plan van EW naar de prullenmand. Dit had echter vooral van doen met het feit dat gevonden werd dat er nogal wat schortte aan de wijze van communiceren van EW met de bewoners. Zo wisten verhuurder en gemeente al langer van de sloop- en nieuwbouwplannen, maar liet men na nieuwe huurders daarover te informeren. In de Baansche Courant van 13 februari jl. laat de directeur van EW weten dat de kritiek op de sloop- en nieuwbouwplannen misplaatst was. Slechts op details zou de communicatie geen schoonheidsprijs verdienen en dit was bovendien ook nog eens afgesproken met de gemeente!   Pas in genoemd interview kwam de EW directeur op de proppen met het argument dat het plan de seniorenwoningen te verruilen voor gewone eengezinswoningen mede ingegeven was door de wens van Woonzorg Nederland en Lyvore – beide organisaties zijn betrokken bij het wooncomplex voor ouderen Santvoorde – geen nieuwe seniorenwoningen te bouwen omdat zij vrezen voor leegstand in het woon- en zorgcentrum.

Eemland Wonen zet door

Voorafgaande aan de raadsvergadering van januari was EW ervan overtuigd dat de sloopplannen gefiatteerd zouden worden door de raad. Dat liep dus anders af. Het heeft er alle schijn van dat EW zich niet bij de nederlaag neerlegt. In een poging alsnog een raadsmeerderheid achter de sloopplannen te krijgen voert de corporatie momenteel overleg met een aantal gemeenteraadsfracties. De BOP heeft geen uitnodiging ontvangen. Waarschijnlijk heeft EW goed naar ons verhaal geluisterd en ziet zij terecht in dat de BOP niet te winnen valt voor de sloopplannen van het seniorencomplex.

Ondertussen vallen er na de raadsvergadering van januari nog steeds aanbiedingen voor vervangende huisvesting in de bus bij bewoners van de Troelstraatjes. Het laat zien dat EW vrijwel zeker kiest voor een sterfhuisconstructie. Uiteindelijk moet die zorgen voor verpaupering van het buurtje en zal een meerderheid van de raad zich alsnog achter de sloopplannen scharen. Ik vraag me af hoe men dat uit zal leggen aan de bewoners die vorige maand na de raadsvergadering opgelucht adem haalden. En ondertussen vragen politici zich op alle niveaus af hoe het toch komt dat velen het vertrouwen in de politiek hebben verloren…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

Uitgelicht bericht

Twee moties BOP raadsvergadering 22 februari 2017

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 22 februari brengt de BOP een tweetal moties in. De eerste heeft van doen met een onderwerp dat de BOP al eerder aan de orde stelde tijdens de raadsvergadering van november vorig jaar. De motie over gebruik van mogelijk schadelijk rubbergranulaat op het Cruyff Court behaalde toen geen meerderheid. Inmiddels is duidelijk geworden dat het gelet op het voorzorgsprincipe toch raadzaam is over te gaan tot vervanging van dat rubbergranulaat, niet alleen van het Cruyff Court, maar ook van de sportvelden gelegen op Sportpark Ter Eem. De motie, die mede is ondertekend door D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, LTS en PvdA, kan rekenen op een raadsmeerderheid. Motie BOP, D66, GL, PvdA, LTS en CU-SGP over een niet geagendeerd onderwerp – kunstgrasvelden met rubbergranulaat

De tweede motie wordt samen met de VVD ingediend en vraagt het college te komen met een communicatie protocol waarin bindende regels zijn opgenomen aangaande het communicatietraject  waaraan ontwikkelaars zich bij de uitwerking van nieuwbouwplannen dienen te houden. Motie Protocol Communicatie

 

Naschrift

Beide hierboven genoemde moties zijn aangenomen tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2017.

 

Uitgelicht bericht

Column

Voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen hebben zich  meer dan tachtig politieke partijen aangemeld. Die zullen straks niet alle op de kieslijst staan, maar toch, er valt wat te kiezen. Het grote aantal partijen dat een gooi doet doet naar kamerzetels is geen nieuw verschijnsel. Bij de kamerverkiezingen van 1933 – de Tweede Kamer telde toen honderd zetels – zijn stemmen uitgebracht op 54 partijen waarvan er 14 een of meer zetels in de wacht sleepten.

De versnippering van het huidige politieke landschap is velen een doorn in het oog. Het zou de bestuurbaarheid van land, provincie en stad in de weg staan. De website van de ook ongeruste Baarnsche Courant nodigt bezoekers uit een stem uit te brengen. Zoals te zien is de krant van mening dat ook in Baarn de ‘versplintering’ te groot is. Niet zelden wordt in dit verband gewezen naar lokale partijen als veroorzakers van dat onheil. U begrijpt dat ik als mede-oprichter van zo’n partij een andere mening ben toegedaan. We kennen in ons land een representatieve democratie. Eens in de vier jaar geeft de bevolking aan in welke politieke partij zij zich het meest herkent. Op de schouders van de volksvertegenwoordigers rust vervolgens de plicht daar het beste van te maken. De Baarnse gemeenteraad telt negentien zetels die door negen fracties worden ingenomen. Naast de landelijke partijen VVD,  D66, CDA, PvdA, Groenlinks en CU/SGP telt de raad ook drie typisch Baarnse partijen. Twee daarvan, LTS en BOP, hebben hun zetels op reglementaire wijze verdiend. NúBaarn verkreeg haar twee zetels  door een afsplitsing van de BOP. Sommigen verwijten NúBaarn zetelroof…

Over ruim een jaar vinden er nieuwe gemeenteraads-verkiezingen plaats. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de BOP opnieuw een gooi gaat doen naar een positie in de raad. Hoe dat in maart 2018 uit gaat pakken ligt in de schoot van de toekomst verborgen. Een ding staat vast, onze leuze zal wat mij betreft opnieuw luiden: ‘Stem nuchter, Stem BOP!’

Nu NúBaarn de verloving heeft aangekondigd met de andere afscheider Baarn in be-raad is de kans groot dat er in maart 2018 naast  LTS en BOP een derde lokale partij een gooi gaat doen naar een plek in de raad. De verleiding is groot daar nu al op inhoudelijke gronden een opinie op los te laten. Echter, het verloofde stel heeft mij ontslagen van die moeite. Luistert u hier naar het door de lokale omroep afgenomen interview. Het zal u wijzer maken…

Kees Koudstaal, fractievoorzitter

 

 

 

Uitgelicht bericht

Plan sloop seniorencomplex rijp voor de prullenbak

Het klonk zo fier de uitspraak van de directeur van Eemland Wonen (EW) in de Gooi & Eemlander van 17 januari jl. Tijdens het raadsdebat een avond later ontstond een andere werkelijkheid: geen van de raadsfracties kon zich vinden in de plannen van EW.  Daarom moet het wel heel raar lopen als volgende week tijdens de besluitraad het sloopplan van EW niet naar de prullenmand wordt verwezen. EW heeft dus duidelijk buiten de waard gerekend. Misschien dat het de woningcorporatie leert voortaan niet zo hoog van de toren te blazen én zich voortaan meer om haar huurders te bekommeren…

Uitgelicht bericht

Te weinig parkeerplek bij NS-station

Namens de BOP heeft Erkan Çelikkaya op 18 januari 2017 schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W aangaande het tekort aan plek voor fietsen op de aan het Stationsplein gelegen openbare fietsenstalling. Het is een probleem dat al langer speelt maar nog niet heeft geleid tot een oplossing. Aanleiding van de vragen vormt ook een door een inwoner van Baarn aan het college gericht schrijven aangaande dit onderwerp. Het college is eraan gehouden de vragen binnen dertig dagen te beantwoorden. We kijken ernaar uit!

Schriftelijke vragen BOP Fietsenstalling NS-station

Uitgelicht bericht

Handen af van de Troelstraatjes!

De grootste sociale verhuurder in Baarn, Eemland Wonen, heeft het plan opgevat over te gaan tot sloop van een tussen de Troelstralaan, Groen van Prinstererlaan, Nolenslaan en Talmalaan gelegen groen seniorencomplex. De in totaal vierentwintig woningen moeten plaatsmaken voor dertig ruimere eengezinswoningen bedoeld voor jonge gezinnen. Het huidige bouwvlak kent eenderde deel bebouwing en tweederde deel groen. Als het plan bewaarheid wordt, is de verhouding ongeveer omgekeerd.

Eemland Wonen laat weten dat het opruimen van de seniorenwoningen noodzakelijk is omdat ze uit de tijd zijn en energetisch gedateerd. Bovendien komt de bouw van dertig eengezinswoningen tegemoet aan de vorig jaar november door de raad aangenomen Visie Wonen 2016. In de nota, waar de BOP zich om meerdere redenen niet in kon vinden, is vastgelegd dat de huisvestingskansen voor jonge huishoudens moet worden vergroot door ‘voldoende en gerichte nieuwbouw (830-1.150 woningen tot 2030)’. Over oudere inwoners zegt de nota: ‘Baarn heeft relatief veel inwoners van 65 jaar en ouder. Voor de diverse groep senioren zien we de huisvestingsopgave vooral in de bestaande woningvoorraad en minder in nieuwbouw. De focus ligt op het aanpassen van de bestaande woning aan de veranderende woonwensen.’

De betreffende woningen zijn gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw en als ensemble geeft het een fraai beeld van hoe er in de vorige eeuw kort na de wederopbouw werd gedacht over het huisvesten van ouderen in de verzorgingsstaat Nederland. Toegegeven, het zijn geen grote woningen, maar veel van de huidige bewoners zijn zeer tevreden met hun driekamerhuis dat voor hen voldoende leef- en woonruimte biedt. Zij herkennen zich volstrekt niet in de stelling van Eemland Wonen dat de woningen door hun leeftijd en energetische kwaliteit ten prooi moeten vallen aan de sloophamer. Zij voelen zich thuis in hun wijkje waar ze genieten van het omringende groen en de rust van hun woonomgeving. Een aantal bewoners maakt gebruik van de faciliteiten die het in de directe omgeving van het complex gelegen Woon- en Zorgcentrum Santvoorde biedt, waaronder de warme maaltijdvoorziening. Ze moeten er niet aan denken onder dwang te vertrekken naar een ander huis. De BOP heeft de situatie ter plekke in ogenschouw genomen, een aantal woningen bezocht en gesproken met bewoners en is tot de conclusie gekomen dat het plan van Eemland Wonen in de prullenbak thuishoort. De woningen in kwestie verkeren zeker niet in een slechte bouwkundige staat. In plaats van slopen zouden Eemland Wonen en de gemeente Baarn het seniorencomplex met zijn bijzondere karakter juist moeten koesteren.

Samenvattend

Wat de BOP betreft blijft het huidige seniorencomplex in tact. Indien er woningen moeten worden aangepast aan veranderde woonwensen en energetische kwaliteit dan ligt hier een schone taak voor de sociale verhuurder. Het argument dat dit kosten me zich meebrengt die zullen leiden tot forse huurverhogingen is geen wet van Meden en Perzen, maar een keuze.  Al jarenlang verkoopt Eemland Wonen huurwoningen waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe woningen elders te bouwen (zelfs buiten Baarn!). De opbrengst van die verkopen kan ook worden ingezet om de bestaande woningvoorraad in goede staat te houden en/of te brengen.

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP

Uitgelicht bericht

The show goes on…

Tijdens de raadsvergadering van 14 september 2016 behandelde de raad een door het college van burgemeester en wethouders gepresenteerd haalbaarheidsonderzoek voor de aan de Heemskerklaan gelegen monumentale Wintertuin. De VVD liet bij monde van raadslid Colthoff weten dat het college bij een positief raadsbesluit direct op zoek zou gaan naar potentiële exploitanten en dat er ‘ultimo in januari 2017 een nieuwe exploitant wordt gekozen’. Verantwoordelijk wethouder Jansma liet daarop weten: ‘Het voorstel dat nu voorligt is om met de aangescherpte kaders op het raadsbesluit van maart jongstleden de uitvraag te doen. Het proces is er op gericht om op 1 januari daar een keuze in gemaakt te hebben.’ 

haalbaarheidsonderzoek_wintertuin

Vandaag, 22 december 2016, laat het college van burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief weten dat eerst gisteren de uitvraag is gedaan voor een nieuwe exploitant van de Wintertuin. De brief meldt verder dat de inschrijvingstermijn sluit op woensdag 8 februari om 12.00 uur.

Dat is andere koek dan de ferme taal van de VVD en de toezegging van de wethouder gedaan tijdens de raadsvergadering van afgelopen september. De verleiding is groot over deze gang van zaken het college mondeling of schriftelijk aan de tand te voelen. Omdat het duidelijk is hoe ouderwets de hazen vandaag de dag weer lopen in het pand Laanstraat 1 laat ik dat achterwege. Mocht een andere politieke partij wel heil zien in het stellen van vragen dan neem ik daar met belangstelling kennis van…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Uitgelicht bericht

Planvorming Centrumwinkelgebied

Het is een goede zaak dat inwoners van Baarn tijdens de informatie- en debatavonden de ruimte krijgen om uitgebreid hun mening te uiten over raadsvoorstellen. Voor raadsleden gelden andere spelregels. Binnen een halve minuut moeten zij aangeven welke debatpunten zij willen inbrengen. Hieronder treft u de reactie van de BOP aan inzake het raadsvoorstel centrumontwikkeling. Een verhaal dat als zodanig niet kan/kon worden gebracht tijdens de debatavond van 14 december 2016.

laanstraat_baarn

De BOP-fractie heeft kennis genomen van alle beleidsstukken, adviezen, presentaties en scenario’s die hebben geleid tot het raadsvoorstel aangaande de ontwikkeling en herinrichting van de centrumwinkelstraten. Laat ik beginnen met de opmerking dat wij meegaan met het voorstel van het college de winkelstraten Brinkstraat en Laanstraat aan te pakken overeenkomstig de basisvariant. Het is goed dat de straten worden rechtgetrokken en zodanig worden aangepast dat de toegankelijkheid van winkels verbeterd wordt. Niet omdat wij de gedachte delen dat dit zal leiden tot een ‘Levendig Centrum’, maar omdat de staat van het wegdek een herbestrating vereist. Dat geldt overigens voor meer straten en stoepen in ons dorp.

Verder levert het raadsvoorstel voor het centrumwinkelgebied vooral veel vragen op bij onze fractie. We zouden het raadsvoorstel dan ook bij voorkeur in de vorm van een democratisch debat met het college hebben willen bespreken, maar helaas staat het huidige vergadermodel dat niet toe. Tijdens een informatieavond is er alleen ruimte voor het stellen van vragen aan het college en is er geen plaats voor debat. Ook de debatavond biedt die gelegenheid niet. Zo blijft het college buiten schot. Begrijpt u mij goed, het is mij er niet om te doen het college af te schieten, maar ik vind wel dat het college publiekelijk moet kunnen worden ondervraagd over het hoe en waarom van een raadsvoorstel. Jammergenoeg biedt het huidige vergadermodel deze mogelijkheden niet. Ik vind dat oprecht een gemis dat schade doet aan het democratisch proces!

We hebben kennis genomen van de onderzoeken en scenario’s waar in het voorstel van het college naar wordt verwezen en waren aanwezig bij de presentaties en inspraakacties hier in de raadszaal. Of de herinrichting en aanpassingen van de winkelstraten zullen leiden tot een levendig centrum, zoals het college dat voorstaat, waag ik te betwijfelen. Het college stelt dat er moet worden ingezet op jongeren en gezinnen, dat wordt ook onderschreven door de Coöperatie Centrum Baarn. Dit terwijl het juist jongeren zijn die massaal kiezen voor het online winkelen en dat is een trend die in de komende jaren alleen nog maar zal doorzetten. Cor Molenaar, Buitengewoon Hoogleraar e-marketing, voorspelt in zijn boek Kijken, kijken, anders kopen een verdere afname van wel dertig procent van het fysieke winkelbestand in de komende jaren. Het is een landelijk verschijnsel dat winkelstraten zoals de Laanstraat en de Brinkstraat aan het veranderen zijn. En het zijn niet alleen grote ketens als Schoenenreus en Halfords, die uit het straatbeeld verdwenen zijn, ook kleinere specialistische winkels hielden het voor gezien.

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel introduceerde in 2011 de term Het Nieuwe Winkelen. Als winkeliers in combinatie met gratis WI-FI voor de consumenten gebruik zouden gaan maken van allerlei webtools, apps, Twitter en Facebook en een citymanager de boel zou gaan aansturen dan zou het allemaal wel weer goed komen. Veenendaal kreeg een voorbeeldfunctie. In de afgelopen jaren ging ook daar de binnenstad op de schop en werd Veenendaal de pilotgemeente van het Nieuwe Winkelen. Het zette die gemeente in de schijnwerpers, maar leverde niet het resultaat op wat men voorspelde. Het nieuwe winkelen in Veenendaal is een gepasseerd station. Ook soortgelijke experimenten in Arnhem, Waalwijk, Enschede en Den Bosch waren weinig succesvol. In Vrij Nederland van maart 2015 zegt een lokale slager uit Waalwijk over het Nieuwe Winkelen: “Ik houd me liever bezig met het oude winkelen. Aardig zijn, goede producten verkopen. Klanten met een glimlach naar huis sturen.” Commentaar van de journalist: “Jammer alleen dat de klandizie dat oude winkelen steeds minder ziet zitten.”

schermafbeelding-2016-12-14-om-10-46-17En zo is het maar net. Ik zeg dat niet omdat ik daar blij mee ben, maar het is de realiteit. Je kunt overal producten kopen, maar als de consumenten dat al niet online en via de smartphone doen dan zoekt men winkelvertier in de grote stad of in groots opgezette winkelcentra, ‘belevenis’ noemt men dat. Daar merkt ook Baarn het nodige van. Uit koopstroom-onderzoeken blijkt dat veel inwoners van ons dorp de kassa’s in Amersfoort laten rinkelen. Baarnse doe-het-zelvers, die in enquêtes aangeven dat het centrum verlevendigd moet worden, kopen hun goedkope verf bij de Action in Soest.

Tijdens de informatieraad van vorige week hebben we gehoord dat het verbeteren van zichtlijnen op winkels, het verplaatsen en opsnoeien van bomen, een kwalitatief betere straatklinker, een pleintje met zitjes en een fontein, en vooral het organiseren van kwalitatief hoogwaardige evenementen het centrum-winkelgebied aantrekkelijk zullen maken. Dat laatste mag misschien het geval zijn voor de horeca, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet zal zorgen voor meer verkopen in de winkels.

En dan het voorstel dat de gemeente ingaande volgend jaar de contracten voor de bloemkorven en de kerstverlichting in de centrumwinkelstraten voor haar rekening gaat nemen. Daar is jaarlijks een bedrag mee gemoeid van 36.000 euro. Dat voorstel steunen wij niet. Kerstverlichting en bloemkorven vinden wij een verantwoordelijkheid voor de centrumwinkeliers zelf, waarom zou de gemeente daar voor op moeten draaien? Als dit onderdeel volgende week gesteund wordt door de meerderheid van de raad hoe wordt er dan gereageerd op soortgelijke verzoeken van de buurtwinkelcentra Krabbelaan? Wordt dan ook het gelijkheidsbeginsel toegepast zoals bij sportverenigingen die sporten op gemeentegrond?

Tenslotte nog dit. De directeur van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor (web)winkels in Nederland, Wijnand Jongen, schrijft in zijn onlangs verschenen boek ‘Het einde van online winkelen’ dat door de digitalisering van de samenleving de retail kraakt in haar voegen. Maar de echte oorzaak ligt volgens hem dieper. Winkels zijn nauwelijks in staat in te spelen op het veranderende gedrag van klanten die door verdergaande digitale ontwikkelingen 24/7 online zijn. Hij schrijft dat winkels in een wereld die steeds meer gedomineerd wordt door marktplaatsen en met platformen moeten komen met nieuwe businessmodellen. En gelooft u mij: dat moet meer en vooral anders zijn dan een fontein of een bloemenkorf.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Uitgelicht bericht

Ongehoorde sloop van een monumentale villa

amalialaan_39_1In Baarn is terecht commotie ontstaan over de sloop van een beeldbepalend pand. Het betreft de in 1880 gebouwde villa Amalialaan 39, een vroeger woonhuis dat in de laatste jaren dienst deed als kantoorpand. De Baarnsche Courant meldt op 2 december jl. dat het pand niet meer te redden viel toen bleek dat zowel in de verwarmingsbuizen als in de raamkozijnen asbest aanwezig was. Als Sinterklaas niet voor de deur stond zou je kunnen denken aan een 1-april-grap, want asbest kan door een terzake deskundig bedrijf gewoon worden gesaneerd en afgevoerd. Nee, hier speelt vrees ik iets anders. Vorige maand stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met een nieuwe Visie Wonen. Daarin is vastgelegd dat er in Baarn de komende dertien jaar meer dan duizend woningen bijgebouwd moeten worden. Volgens doemdenkers absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat Baarn wegkwijnt tot een dorpje aan rivier de Eem waar niets meer te beleven valt…

Tijdens de behandeling van de visie gaf de BOP aan zich ernstig zorgen te maken over de consequenties die een dergelijke bouwdrift met zich mee kan brengen. Te denken valt aan het groene karakter van ons dorp. Vrijwel overal waar in de laatste jaren woningen zijn ingebreid zie je dat er vooral aan stenen stapelen is gedaan en dat de ontwikkelaars zich aan de groene omgeving weinig gelegen lieten liggen.
Het eerste resultaat van het grootheidsdenken dat de nieuwe Visie Wonen doorspekt krijgt dus gestalte in de Amaliaan waar een beeldbepalende villa het veld moet ruimen voor een ‘in de omgeving passend’ appartementencomplex. Toen het college na de gedane sloopmelding al dan niet stilzwijgend daar toestemming voor gaf stond het pand te boek als gemeentelijk monument, athans op Wikipedia. Een lijst Gemeentelijke monumenten Baarn die via Wikipedia kan worden geraadpleegd gaf dat op 2 december 2016 aan. Julia Drissen, communicatieadviseur bij de gemeente Baarn, laat vandaag via facebook namens de gemeente weten: ‘Het pand staat niet op de lijst van objecten die de status gemeentelijk monument hebben. Het ligt ook buiten het beschermd dorpsgezicht van het Prins Hendrikpark. In de wet staat dat het in dergelijke gevallen voldoende is om een melding te maken bij de gemeente van de sloop en dat is ook gebeurd.’
Met het verdwijnen van de villa is die inderdaad ook verdwenen van de Wikipedialijst met gemeentelijke monumenten. Op de website Wikipedia Commons voor mediabestanden wordt villa Amalialaan 39  op zaterdag 3 december echter nog genoemd als gemeentelijk monument. De lijst  ‘Gemeentelijke monumenten’ opgenomen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn vermeldt de villa niet als monument.

Los van het feit dat we hier blijkbaar niet van doen hebben met een gemeentelijk monument heeft de BOP het college een aantal vragen voorgelegd over de onverkwikkelijke sloop van de beeldbepalende villa.  Ons inziens moet voorkomen worden dat een dergelijke situatie zich in de toekomst opnieuw gaat voordoen.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Schriftelijke vragen BOP

Uitgelicht bericht

Spelen op gemalen autobanden (2)

fullsizerender

Als de kippen waren ze er bij om de BOP over de hekel te halen vanwege de tijdens de  raadsvergadering van woensdag 23 november jl. ingediende motie aangaande het vervangen van de tot korrels vermalen mogelijk kankerverwekkende autobanden op het aan de Krabbelaan gelegen Cruyff Court. Dat de motie mede was ondertekend door de fracties van Groenlinks, LTS en CU/SGP deed er even niet toe. Tino Schouten – de politieke buitenspeler die nog in beraad houdt of hij bij de verkiezingen van 2018 een poging gaat wagen om als echt gekozen raadslid te kunnen acteren in de raad – vroeg zich in een twitterbericht af of de BOP “compleet van de pot gerukt was” door te komen met de motie. Het tekent de mentaliteit van een aantal echte raadsleden dat zij de populistische uitlatingen van rechtsbuiten Schouten niet weerspraken. Sterker nog, ze deden er met hun eigen denigrerende opmerkingen nog een schepje bovenop…

U weet het, de BOP-motie is verworpen met de stemmen van de fracties van de VVD, CDA, D66 en NuBaarn tegen. Dat is teleurstellend, maar zo werkt het in de democratie. Ik weet dat de motieven van de opsteller van de motie, Bopper Erkan Celikkaya, oprecht zijn en voortkomen uit diens bezorgdheid. In dit verband is het goed te weten dat hij niet de enige Nederlander is die zich ongerust maakt over het feit dat kinderen spelen op gemalen autobanden. De ook bij velen in Baarn geliefde Amsterdamse voetbalclub Ajax heeft al vorige maand besloten vier kunstgrasvelden met rubberkorrels op haar trainingscomplex De Toekomst te vervangen door een milieuvriendelijk alternatief. In een aantal gemeenten in ons land nam men een dergelijk besluit ook.

Ajax en de gemeenten die besloten het korrelverhaal wel serieus te nemen hoeven zich niet te schamen. Zij weten zich gesteund door het bericht dat de NOS op zondag 27 november op haar website bracht: “We moeten stoppen met voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels. Het is bewezen dat die kankerverwekkende stoffen bevatten en daar moet je mensen niet onnodig aan bloot stellen. Dat zegt professor Bob Löwenberg. Hij is hoogleraar hematologie in het Erasmus MC en hoofdredacteur van Blood, een internationaal toonaangevend tijdschrift voor hematologie.”

Benieuwd of de verwerpers van de BOP-motie deze boodschap ook zullen kwalificeren als een afkomstig uit het kleinste kamertje. Ik heb ze er nog niet over gehoord…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

 

Volkskrant 28-11-2016

Enkele ‘politieke’ twitterberichten

Uitgelicht bericht

Spelen op gemalen autobanden

img_-xsc47r

Op 5 oktober jl. stelde de BOP-fractie schriftelijke vragen naar aanleiding van de gezondheidsrisico’s die kleven aan het spelen op kunstgrasvelden waarop  rubbergranulaat – tot korrels vermalen autobanden – is aangebracht. Het college beantwoordde de vragen op 2 november.  De beantwoording van het college heeft onze ongerustheid niet weg kunnen nemen. Het RIVM raadt kinderen aan niet te spelen met de rubberkorrels en adviseert kinderen na het sporten te douchen en schone kleren aan te trekken. Het mag duidelijk zijn dat schoolkinderen van de Noorderbreedte die dagelijks spelen op het Cruyff Court dit advies niet (kunnen) opvolgen.

Wetenschappers, waaronder de aan de Universiteit Utrecht verbonden toxicoloog Martin van den Berg, stellen dat rubbergranulaat veel meer schadelijke stoffen bevat dan volgens de Europese richtlijnen veilig wordt geacht.

De BOP is van mening dat ook inzake het gebruik van rubbergranulaat het beter voorkomen is dan genezen. Daarom wordt het college op 23 november 2016 middels een motie verzocht om ongeacht de uitkomsten van het nieuwe RIVM-onderzoek op zo kort mogelijke termijn het rubbergranulaat van het Cruyff Court te verwijderen en over te gaan tot het aanbrengen van alternatieve  milieu- en gezondheidsvriendelijke korrels. De motie is mede ondertekend door de fracties van GroenLinks, LTS en CU-SGP.

Erkan Çelikkaya

 

BOP motie Cruyff Court

Beantwoording BOP vragen inzake Cruyff Court

Vragen BOP inzake Cruyff Court

 

 

 

Uitgelicht bericht

Wat een spreker is die man…

wolk

Johan Hut geldt als een begenadigd scribent en spreker. Vandaag kreeg ik een linkje doorgespeeld van een onlangs door hem op de lokale radiozender uitgesproken column. Zoals we dat kennen van de heer Hut wordt die gekenmerkt door een hoog anti-BOP gehalte. Vanzelfsprekend wordt ook mijn naam herhaaldelijk genoemd in zijn gesproken bijdrage. Normaliter schenk ik geen aandacht aan de opinies van de heer Hut, maar deze is zo komisch dat ik ‘m u niet wilde onthouden…

Kees Koudstaal,

fractievoorzitter BOP

Uitgelicht bericht

Niet uitvlakken, maar leren van gemaakte fouten!

De behandeling van de door de BOP ingediende motie aangaande de door het college aangekondigde sloop van de aan de Eemnesserweg gelegen Garage Kooij kende een teleurstellend verloop. De motie waarin werd gevraagd thans niet over te gaan tot sloop van de garage, maar die onder te brengen in een raadsvoorstel, haalde het niet. De complete coalitie stemde onder aanvoering van de VVD tegen. Het heeft er alle schijn van dat de VVD en haar partners met de sloop van de garage de onwelriekende geschiedenis rond de herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat willen uitvlakken.

Het verhaal is bekend. In 2006 lanceerde het toenmalige VVD-college een integraal plan voor de herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat en zijn directe omgeving. De VVD zag daar graag twee supermarkten, enkele tientallen winkels en bedrijfsruimtes, een parkeergarage plus een aantal woningen gebouwd. De partij wist zich gesteund door de toenmalige coalitiepartners CDA en PvdA. Vanaf het begin heeft de BOP zich verzet tegebop_173_garage_kooijn de megalomane planvorming. Het leverde de BOP de politieke koosnaam ‘de tegenpartij’ op. Wat vandaag geconstateerd kan worden is dat het ondanks alle mooie woorden en geldverslindende plannenmakerijen van de VVD en haar politieke partners nooit tot een herontwikkeling van het parkeerterrein is gekomen. Het enige dat nog overeind staat als een soort monument voor incapabel bestuurshandelen zijn de opstallen van het voormalige garagebedrijf Kooij. Projectontwikkelaar DAV kreeg die locatie in juni 2010 voor 1.5 miljoen euro in bezit. Anderhalf jaar later verkocht de slimme ontwikkelaar de garage voor 2.25 miljoen aan de gemeente. De transactie vond plaats op 22 december 2011 en leverde DAV als extraatje 750.000 euro schoon in het handje op. Het was de BOP die deze misstand boven water haalde… Contractueel was vastgelegd dat DAV indien het niet zou komen tot een herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat de Kooijlocatie inclusief opstallen uiterlijk in december 2014 zou terugkopen van de gemeente voor een bedrag van 2.25 miljoen euro vermeerderd met door de gemeente gemaakte kosten. Ook in deze is de voorspelling van de BOP uitgekomen: DAV heeft niet voldaan aan zijn terugkoopplicht! Momenteel vechten de gemeente en DAV een juridisch geschil uit onder het toeziend oog van de rechter.

Het standpunt van de BOP aangaande sloop van het voormalige garagecomplex is helder. Ingeval de gemeente met DAV tot een oplossing komt zal die in de vorm van een raadsvoorstel aan de raad moeten worden voorgelegd. Komen de partijen er niet uit dan zal de rechter zich op termijn uitspreken over het juridische geschil. In beide gevallen is het wat de BOP betreft wachten met slopen.

De VVD en haar partners denken met het ruimen van de rotte kies aan de Eemnesserweg de geschiedenis te kunnen witwassen: het tekent de bestuurscultuur in Baarn. Ware het niet beter de geschiedenis eens onder de loep te nemen? Wat de BOP betreft wel. Niet omdat wij op zoek zijn naar Barbertjes die wij graag zien hangen, maar om partijen de kans te geven gemaakte fouten en verkeerde inschattingen te erkennen en daarvan te leren… Zover zal het op initiatief van de VVD en haar huidige coalitiepartners D66, CDA en CU/SGP jammergenoeg niet komen. Dat is vooral jammer voor alle Baarnse ingezetenen.

Kees Koudstaal,

fractievoorzitter BOP

feitenopeenrijtje_kooijhoek

Uitgelicht bericht

Hoe de VVD omgaat met de waarheid…

Inzake de planvorming van de herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat heeft het toenmalige college in december 2011 Garage Kooij van projectontwikkelaar DAV gekocht voor een bedrag van 2.25 miljoen euro. Dit terwijl de projectontwikkelaar anderhalf jaar eerder voor de garage 1.5 miljoen euro betaalde. Terwijl de gevolgen van de financiële bankencrisis destijds nog dagelijks voelbaar waren speelde de gemeente dus voor geldbank door de projectontwikkelaar een bedrag van 750.000 euro in handen te geven. De BOP plaatste daar destijds grote vraagtekens bij, maar het college liet bij herhaling weten dat we ons geen enkele zorgen hoefden te maken, want de garage zou inclusief de door de gemeente gemaakte kosten worden teruggekocht door de projectontwikkelaar en wel uiterlijk in december 2014. Dat is, zoals de BOP voorspelde, niet gebeurd. De gemeente onderhandelt momenteel met de projectontwikkelaar over hoe verder… Het college kondigde onlangs aan dat nog dit jaar de Garage Kooij gesloopt gaat worden. Daar zal een aanzienlijk bedrag mee gemoeid zijn. Over de hoogte van dat bedrag tasten we in het duister en ook over wie er op gaat draaien voor die kosten is de raad niet geïnformeerd. Wij hebben daar vragen over gesteld in de laatst gehouden debatraad. Dat leverde geen helder beeld op. Wij komen er dan ook binnenkort op terug. Ondertussen is de fractievoorzitter van de VVD naar aanleiding van de door de BOP gestelde vragen geïnterviewd door de lokale radio. Voordat u gaat luisteren naar het ontluisterende verhaal van de politica moet u weten dat de oorspronkelijk door de VVD bedachte herontwikkeling voor het parkeerterrein Laanstraat de bouw van twee supermarkten, winkels, bedrijfsruimtes, een parkeergarage en woningen inhield. Voor de zogenoemde Kooijhoek stond een grote supermarkt op het programma. Zoals al opgemerkt het is een ontluisterend interview…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Uitgelicht bericht

Bopper Kees Koudstaal terug in Baarnse gemeenteraad

02-09-2016

Marjo Stam treedt op 28 september 2016 af als gemeenteraadslid. Na de val van het Baarnse college in het voorjaar van 2015 en de daarop volgende splitsing van de Baarnse Onafhankelijke Partij kwam zij onverwachts in de niet door haar geambieerde rol van fractievoorzitter terecht. Tijdens het zomerreces heeft zij Kees Koudstaal gevraagd het fractievoorzitterschap van haar over te nemen. Marjo Stam heeft aangegeven als steunfractielid actief te willen blijven voor haar partij in de raad. Zo kan zij zich blijven richten op de zorgdossiers, een terrein waarin zij in de afgelopen jaren een grote deskundigheid heeft opgebouwd. Kees Koudstaal, de huidige voorzitter en medeoprichter van de BOP, was eerder van 2006 tot 2014 actief als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Na de verkiezingen van 2014, waar onder zijn leiding de BOP als grootste partij uit tevoorschijn kwam, trad hij af als gekozen volksvertegenwoordiger om vervolgens als wethouder aan de slag te gaan in het college dat toen aantrad. Zoals bekend strandde dat college na een klein jaar. Samen met raadslid Erkan Çelikkaya en Marjo Stam als steunfractielid zal hij in de resterende raadsperiode invulling geven aan de BOP als onafhankelijke en kritische oppositiepartij. Hij heeft aangegeven daar met veel enthousiasme naar uit te kijken zeker ook met het oog op onderwerpen als wonen op de Noordschil, de nog steeds niet afgeronde affaire parkeerterrein Laanstraat inclusief de onverantwoorde aankoop van Garage Kooij – en de Wintertuin die de komende periode zeker op de raadsagenda zullen prijken.

Uitgelicht bericht

Algemene Beschouwingen

29 juni 2016

Geachte voorzitter, college, mederaadsleden en belangstellenden, hier in de raadszaal en thuis:

Het is een turbulente week. De enorme verwarring nu de Engelsen besloten hebben uit de Europese Unie te treden. En opnieuw een terroristische aanslag, gisteravond, op het vliegveld van Istanbul. Dat plaatst onze Baarnse beslommeringen in een ander, bescheiden perspectief. Maar toch: veranderingen beginnen vaak lokaal, bij initiatieven van inwoners. Initiatieven waar we als lokale politiek nog meer voor open zouden kunnen staan.

Desalniettemin. Er ligt een nieuwe perspectiefnota. Voor ik daar op inga, wil ik nog even terugblikken op het afgelopen jaar. Want als het afgelopen jaar een graadmeter is, dan schiet het niet echt op. Het lijkt erop dat dit college nergens zijn vingers aan wil branden. Het peilen en aanhoren van meningen en een onderzoekje hier en daar, weinig meer is er nog niet uit uw handen gekomen.

 • Ter illustratie noem ik het versneld huisvesten en de grote behoefte aan sociale woningen, een uiterst urgent vraagstuk. Ondanks herhaalde aansporingen ligt er nog steeds geen voorstel, terwijl er locaties voorhanden zijn, ik noem nog maar eens de leegkomende scholen Gaspard en Montini, waar het college al lang had kunnen beginnen. Ik ben benieuwd wanneer de wethouder verwacht de eerste  extra sociale woningen daadwerkelijk op te kunnen leveren. Het uitgestelde voorstel zou voor de zomer aan de raad gestuurd worden. Het is nu 29 juni. Je zou het niet zeggen, maar de zomer is toch echt een week geleden begonnen.
 • Nog zo’n voorbeeld: De Wintertuin. U bent in ruim een jaar niet verder gekomen dan het opnieuw in laten stellen van een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van de kas. Ondertussen zegt u bezig te zijn met het inventariseren van mogelijk toekomstige gebruikers. Niet alleen de raad betrekt dit college niet bij dat proces, ook de omwonenden en andere inwoners van ons dorp worden buiten het speelveld gehouden. Hoezo de bevolking serieus nemen en betrekken bij plannen?  Hoezo doortastendheid en transparantie?
 • En hoe zit het met het haalbaarheidsonderzoek huisvesting De Speeldoos en bibliotheek. Ook op die informatie wacht de raad nog steeds. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Voorzitter, De oude  bestuurscultuur is in ons dorp weer in oude glorie hersteld. De coalitiepartijen lijken het allemaal wel best te vinden zo. Zelfvoldaan weet de VVD-fractie niets anders in te brengen dan lof voor het eigen college en als het zo uitkomt wordt eens een sneer uitgedeeld  in de richting van deze of gene oppositiepartij. D66 houdt zich vooral stilletjes. En de coalitiepartijen CDA en CU/SGP stralen vooral ongemak uit bij dit gelegenheidsverbond waar de onderlinge chemie ver  te zoeken is.

Terug naar  de perspectiefnota: die  geeft aan dat de financiële situatie voor de                      komende jaren een positief beeld laat zien. Zeker: zwarte cijfers zijn mooi. Het                                voordeel is mede ontstaan door positieve ontwikkelingen inzake de rijksbijdragen die                  onze gemeente ontvangt, ook in het kader van de zorg. De BOP wil dat déze gelden                       uitsluitend besteed worden aan de zorg. Niet uitgegeven geld dient voor dit doel                             gereserveerd te blijven om mogelijke tegenvallers in de toekomst op te kunnen                          vangen en om eventuele reparaties uit te kunnen voeren. En een aantal                                        noodzakelijke reparaties –  op het gebied van inkoop, dagopvang, eigen bijdragen en                     communicatie – dient zich nu al aan.

Gelukkig staan over het sociaal domein in deze nota ook een aantal lichtpuntjes: een                      stimuleringsfonds voor  de basisinfrastructuur en extra geld voor speelruimten.                             Hoewel, € 50.000,– klinkt aardig, maar hoeveel speelruimten denkt het college                   daarmee op te kunnen knappen?  Verder is wat u schrijft over het sociaal                                   domein allemaal nogal kleurloos, zo in de pas lopend met wat in de regio wordt                   bedacht en besloten.  Zo gericht op de systeemwereld, de regels en de kaders en veel                   minder op de Baarnse situatie. Ondertussen horen wij verhalen van  inwoners  die                     afhaken en  geen beroep meer doen op de gemeente voor zorg. Ik verwijs maar even                   naar de  discussie over de eigen bijdragen, maar ook naar hoe moeilijk het                                     voor inwoners is om de juiste weg te vinden bij hun zorgvragen. De communicatie met de inwoners én de afstemming tussen basisinfrastructuur  en lokaal team is vaak                                nog bedroevend. Het verhaal twee weken terug van inspreekster Marjolein                                  Maarleveld was daarvan een schrijnende illustratie. U stelt voor twee fte’s toe te                         voegen aan het lokaal team. Ik hoor graag van de wethouder waarom. Welk                                     probleem wordt daarmee opgelost? Is het bedoeld om wachtlijsten weg te werken?                       Is het nodig omdat administratie en regels zoveel extra tijd kosten of komt dit                                 rechtstreeks de zorg aan inwoners ten goede?

Voor  twee andere onderwerpen binnen het sociaal domein wil ik apart aandacht                        vragen:

 • Allereerst het minimabeleid. U schrijft dat het minimabeleid in 2016 geëvalueerd wordt. ‘Uitgangspunt’, zo staat er,  ‘is dat bij eventuele inhoudelijke wijzigingen het minimabeleid binnen het beschikbare budget blijft’. Dat is wel erg zuinigjes verwoord. Het zou dit college sieren als ze een visie op armoede in Baarn zou formuleren, en met name op preventie, op het voorkomen van armoede. Want hoe welvarend ons dorp  ook is, ook in Baarn zijn er volwassenen en kinderen die onder de armoedegrens leven. Wekelijks kloppen gemiddeld zo’n 30 individuen en gezinnen met kinderen voor hun dagelijkse levensbehoeften aan bij de Voedselbank. De BOP-fractie roept u op niet alleen te evalueren, maar daadwerkelijk snel in te zetten op het terugdringen en voorkomen van de armoede in Baarn.
 • Het tweede punt betreft de integratie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning. U schrijft in de perspectiefnota ‘Wij stellen aanvullende middelen beschikbaar voor inrichting van wonen en onderwijs’. Hier weer diezelfde futloze en zuinige benadering, waaruit klinkt: ‘We doen ’t omdat het moet’. Ik mis de boodschap dat Baarn een welkome gemeenschap wil zijn voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning. Baarn ontvangt hiervoor extra aanvullende middelen van het rijk. Wij roepen u op deze te benutten voor een integrale integratieaanpak , en daarbij samen te werken met Baarnse inwoners, zodat nieuwe inwoners zo snel mogelijk volop deelnemen aan het culturele, economische en sociale leven in ons dorp.Tot zover mijn inbreng over het sociaal domein.

Voorzitter, het zal tijd worden dat er meer duidelijkheid komt over zaken uit het verleden die de fractie van de BOP grote zorgen baren. Ik doel op het gasontvangstation, het debacle van Garage Kooij en aan deze hoofdpijndossiers is inmiddels ook de baggeropslag in de polder langs de Eem toegevoegd. De afwikkeling van deze dossiers zullen we nauwgezet volgen. Ook zal vrijwel zeker de herontwikkeling van de Noordschil weer op de agenda komen, u noemt het zelf in de perspectiefnota.  Hoezeer mijn fractie zich er ook van bewust is dat het bouwen van vooral woningen in de sociale sector gewenst is, wat ons betreft blijft wonen op deze groene strook pal naast de A1 uit den boze. Wonen langs de snelweg met de daarbij behorende luchtvervuiling van het wegverkeer is schadelijk voor de gezondheid.

Tot slot, voorzitter. Vorig jaar pleitte de BOP-fractie voor een cultuuromslag. Inmiddels is ook uw college ervan overtuigd, dat zo’n cultuuromslag noodzakelijk  is voor wat u noemt ‘optimale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties’.  Optimaal is erg hoog gegrepen, maar ik wens u, ten behoeve van alle inwoners, bedrijven en organisaties,  sterkte bij dit streven.  Ik voeg daar nog wel aan toe dat u bij uw optimale communicatie vooral de gemeenteraad niet moet vergeten.

Dank u wel.

Marjo Stam, fractievoorzitter

 

 

 

Uitgelicht bericht

Onderteken de petitie

Actie ‘David en Daniël blijven hier’ gaat door

Het is een beetje stil geworden in Baarn na de indrukwekkende manifestatie op de Brink op 20 april. Ondanks de positieve sfeer toen zijn de angst en onzekerheid er voor David en Daniël (en hun ouders) niet minder op geworden. Nog steeds dreigt uitzetting naar Rusland.

Baarn kan dat natuurlijk niet laten gebeuren en in samenspraak met Defence for Children gaat de actie door. Met een petitie op papier en online. We willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en aanbieden. De online petitie vind je hier.

Teken dus allemaal online! Of teken de papieren petitie, bijvoorbeeld  bij Larissa, de moeder van David en Daniël, zij staat bij de Albert Heijn. Het resultaat van die petities wordt donderdag 26 mei aangeboden aan  staatssecretaris Dijkhoff in Den Haag. Dan is er een openbare commissievergadering van de Tweede Kamer waar het Kinderpardon aan de orde zal worden gesteld. Met zo veel mogelijk kinderen gaan we  die dag met de  bus naar Den Haag.

Initiatief van GroenLinks en SP samen met BOP, CU/SGP, LTS en PvdA

Foto: Caspar Huurdeman

 

 

Uitgelicht bericht

Terug op het Baarnse politieke toneel

| 9 mei 2016 |

Voorzitter BOP

In 2002 was ik samen met Ted van der Meer en Cok de Zwart oprichter van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP). Gedurende twee raadsperiodes maakte ik als fractievoorzitter deel uit van de gemeenteraad. Van 2006 tot 2010 als enige vertegenwoordiger van de BOP en van 2010 tot 2014 samen met de nu ex-Boppers Cok de Zwart en Wim Hazeu. Bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2014 kreeg de BOP de beloning voor acht jaar constructief oppositie voeren – de partij met de meeste stemmen! – en kon zij het voortouw nemen bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Zover kwam het in april 2014 door een coalitie tussen de partijen BOP, D66, PvdA en GroenLinks.

Na een bestuurscrisis ontstaan door breed ervaren samenwerkingsproblemen met de wethouder van D66, kwam er in maart 2015 een gedwongen einde aan deze coalitie en derhalve ook aan mijn wethouderschap. Vooral D66 speelde in deze affaire een onbetrouwbare rol. Men besloot weliswaar de eigen wethouder aan de kant te schuiven maar stapte vervolgens uit het vigerende college om te kiezen voor een samenwerking met de VVD en CDA. Dat dit mij zeer aan het hart ging steek ik niet onder stoelen of banken om nog maar te zwijgen over de na die crisis ontstane breuk in de BOP-fractie. Aan ‘zwarte pieten’ heb ik een jaar na dato niet de geringste behoefte, maar het mag duidelijk zijn dat ik ernstig teleurgesteld ben geraakt in mensen – ook uit eigen kring – die ik ooit rekende tot mijn (politieke) vrienden.

Na de val van het college kende ik een periode waarin ik niets meer te maken wilde hebben met de – excuseert u mij het woordgebruik – Baarnse politieke ‘slangenkuil’. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en na verloop van tijd ben ik de lokale politiek weer op afstand via de media gaan volgen. Dat dit niet zelden tenenkrommende ervaringen waren kan ik niet ontkennen…

De soap rond de mij zeer na aan het hart liggende Wintertuin en vooral ook de ongenuanceerde commentaren van sommigen op de rol die de BOP daarin speelt(de), was de druppel die maakte dat ik heb besloten mij weer publiekelijk te begeven op het Baarnse politieke toneel. Hoewel in 2014 gekozen tot volksvertegenwoordiger kan van een terugkeer in de gemeenteraad momenteel geen sprake zijn.

Met genoegen kan ik melden dat ik tijdens een extra ledenvergadering van de BOP op maandag 9 mei jl. bij acclamatie ben gekozen tot voorzitter van de partij. Zo zal ik op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 als voorzitter in samenwerking met de BOP-fractie en mijn mede-bestuursleden de politieke kar van de BOP gaan trekken. Met dossiers als de Zorg, Wonen, de Wintertuin en in het verschiet de afwikkeling van  debacles ‘Garage Kooij’ en het Gasstation plus de aangekondigde exploitatie van de Noordschil kijk ik daar met veel enthousiasme naar uit!

Kees Koudstaal,

voorzitter BOP

Uitgelicht bericht

Geen schot in voortgang Wintertuin

Marjo | 31-3-2016

In de afgelopen raadsvergadering stond de Wintertuin op de agenda. Ruim een jaar nadat het contract met de beoogde exploitant Redforce werd verbroken, stelt het college voor een haalbaarheidsonderzoek te houden en ruimtelijke kaders vast te stellen.  Een jaar lang is er geen voortgang geboekt rond de Wintertuin,  de prachtige kas die na de voltooiing van de restauratie in 2012 al bijna vier jaar leeg staat.  Je zou zeggen: haast is geboden, maar dit college stelt dus voor eerst nog maar eens een haalbaarheidsonderzoek te houden. De coalitiepartijen VVD en CDA, die tijdens de vorige coalitie BOP-wethouder Koudstaal om het hardst tot snelheid maanden, hebben geen enkele moeite met deze trage gang van zaken.  Tja, de befaamde daadkracht. We horen of zien er weinig meer over van VVD- en CDA-zijde. Of het moet de voortvarendheid van wethouder Jansma zijn die zich tijdens de raadsvergadering liet ontvallen dat hij al in gesprek is met het onderzoeksbureau dat het haalbaarheidsonderzoek moet gaan uitvoeren. Vooruitlopend op het raadsbesluit dus. De uitkomst van dit besluit stond voor het college kennelijk al vast. Hoe serieus neem je de gemeenteraad dan nog?

Zover voor wat betreft de huidige ‘daadkracht’. Nu de inhoud. Het raadsvoorstel bereidt de weg voor naar het oprekken van de in 2009 vastgestelde kaders en noemt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen of de Wintertuin te verkopen. Het haalbaarheidsonderzoek moet alle opties, inclusief bestemmingswijziging en verkoop van de Wintertuin, in kaart brengen. Hierover had de BOP samen met GroenLinks een amendement voorbereid, mede ingediend door NuBaarn en ondersteund door D66. Dit amendement stelt  voor geen tijd te verliezen door nog een keer een haalbaarheidsonderzoek te houden, maar ‘een onderzoek te laten uitvoeren gericht op het oprichten van een beheerstichting ten behoeve van het beheer van de Wintertuin in combinatie met het Cantonspark en dit onderzoek toe te spitsen op cultureel-educatief gebruik zonder winstoogmerk, met behoud van en respect voor het cultureel erfgoed, eventueel met lichte horeca en/of andere ondergeschikte functies en activiteiten.’

Wat de BOP betreft is de Wintertuin een uniek, bijzonder cultureel erfgoed dat de gemeente  Baarn zou moeten koesteren. Het allerbelangrijkste daarvoor is dat er een omslag plaatsvindt en het idee dat De Wintertuin niks mag kosten en het liefst geld moet opleveren weer wordt losgelaten. Daartoe lijkt een meerderheid van de raad niet bereid, gezien het amendement dat werd ingediend door PvdA, LTS, VVD en CDA dat vooral hamerde op een kostendekkende exploitatie.

Inzien en erkennen dat een gemeentelijke subsidie voor het behoud en de exploitatie van de Wintertuin met cultureel/educatieve bestemming nodig zal zijn, betekent niet dat er sprake is van een bodemloze put. Natuurlijk moet er gestreefd worden naar een zo kostendekkend mogelijke exploitatie, zoals  ook verwoord staat in het amendement van BOP, GroenLinks en BaarnNu. De Hortus Amsterdam is daar een fraai voorbeeld van. Helaas werd dit amendement met 9 tegen 10 stemmen verworpen. Dat de PvdA tegen dit amendement stemde was te verwachten. Al in 2009 was deze partij een groot voorstander van verkoop van de Wintertuin en bekommernis om dit fraaie culturele erfgoed wordt vooral met de mond beleden. Opvallender was de rol van de LTS die ook tegen het amendement stemde en zo voorkwam  dat het college aan het kortste eind trok. Er komt dus weer een haalbaarheidsonderzoek,  alle opties worden open gehouden en het maken van een keuze wordt opnieuw vooruit geschoven.

Uitgelicht bericht

Beknibbelen op onderhoud openbare ruimte

Erkan | 15-2-2016

Het college heeft een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de openbare ruimte opgesteld voor de jaren 2016-2019 en de raad gevraagd met dit voorstel in te stemmen.

In het raadsvoorstel en het achterliggende inspectierapport staat dat in totaal 28 (onderdelen van) wegen (incl. trottoirs en fietspaden) in slechte tot zeer slechte staat verkeren, in totaal ruim 10%. Om deze wegen aan te pakken, is afgerond 6,5 mio aan budget nodig, zo stelt het raadsvoorstel.  Het college reserveert echter maar een kleine 3 miljoen voor de periode 2016 t/m 2019. In 2016 en 2017 worden 10 projecten aangepakt voor afgerond 1,5 mio. Blijft over circa 1.5 mio voor de jaren 2018-2019 waarvoor een deel van de resterende 18 projecten kunnen worden opgeknapt.

Het inspectierapport op grond waarvan de prioriteiten voor het groot onderhoud aan de wegen in Baarn wordt bepaald, beveelt een bedrag aan van  1.7 mio voor 2016 en 2017 en vervolgens een jaarlijks budget van 1.56 mio tot  en met 2045. Daarmee kan bereikt worden dat geen enkele verharding in een onderhoudstoestand van onvoldoende verkeert of komt te verkeren. Voor 2016-2017 komt het door het college gereserveerde bedrag nog enigszins overeen met de aanbeveling, maar voor 2018 en 2019 reserveert het college maar 1/3 deel, dus €500.000 van het aanbevolen bedrag. Een structureel tekort aan MJOP budget betekent een structureel tekort aan onderhoud van onze wegen. In het inspectierapport van ingenieursbureau TBH is te lezen dat het aanbevolen budget de komende jaren juist echt hard nodig is om de volgende doelen zoals in het rapport omschreven te bereiken:

o Het wegwerken van het achterstallig onderhoud in de gemeente;

o Voorkomen van kapitaalsvernietiging;

o Vermindering van het aantal klachten door burgers;

o Beperking van het aantal claims  tot een minimum;

o Sterke afname van het achterstallig onderhoud;

o Op den duur sterke verbetering van de algemene kwaliteit.

Gezien het achterstallig onderhoud en de aanbevelingen van het inspectierapport begrijpt de BOP niet dat dit college geld (1.3 mio! ) uit het vorige MJOP naar andere projecten van het college heeft overgeheveld. Want zoals het inspectierapport aangeeft hebben wij dat bedrag juist hard nodig om het onderhoudsniveau van onze wegen op peil te houden in komende jaren. Kortom, de BOP-fractie vindt de reserveringen voor het onderhoud van de Baarnse straten – van tuinhek tot tuinhek – voor de jaren na 2017 niet passen bij de bevindingen van het onderzoeksbureau. Omdat hier veiligheid en begaanbaarheid van wegen, trottoirs en fietspaden aan de orde zijn, hebben wij tijdens de debatraad gepleit voor het verhogen van het jaarlijkse budget in de jaren na 2017. Ons standpunt werd niet gedeeld door andere partijen. Was dit wel het geval geweest dan hadden  we gezamenlijk naar budget kunnen zoeken. Gelet op het tekortschietende budget zal de BOP-fractie op woensdag 17 februari tijdens de vergadering besluit in de raad tegen dit voorstel stemmen.

Uitgelicht bericht

Zoek alternatief voor bouwplan gezondheidscentrum Koningsweg

Marjo | 24-01-2016

Komende woensdag neemt de gemeenteraad een besluit over het wel of niet realiseren van een gezondheidscentrum aan de Koningsweg, op de plek waar nu het consultatiebureau zit en thuiszorgorganisatie Beweging 3.0. De eigenaar van Apotheek Julius wil vanwege ruimtegebrek vertrekken uit de Laanstraat en verhuizen naar een nieuw te bouwen gezondheidscentrum aan de Koningsweg.  In dit nieuwe complex zouden naast de apotheek ook het consultatiebureau en Beweging 3.0 weer een plaats krijgen en verder zal  er ruimte komen voor andere gezondheidsaanbieders, zoals  een huisartsenpraktijk, en b.v. een verloskundige-, tandarts- en fysiotherapiepraktijk.

De BOP is voorstander van het concentreren van gezondheidsfuncties en begrijpt dat Apotheek Julius vanwege ruimtegebrek zoekt naar een nieuwe plek om haar plannen te realiseren. De vraag is of de Koningsweg de meest aangewezen locatie is voor het beoogde gezondheidscentrum.  Wij denken van niet: het voorgestelde ontwerp past niet binnen het bestemmingsplan, en volume en omvang zijn ons inziens te massief voor de groene woonbuurt waar de Koningsweg in ligt. Een dergelijke verstening past daar niet. Wat ons betreft is het door Mooi Baarn geopperde alternatief van het nu leegstaande ABN-Amrogebouw aan de Laanstraat een goede suggestie: centraler gelegen is bijna niet mogelijk en het zou bovendien een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de leegstand in de Laanstraat. Bij de start van het plannenmaken voor de locatie Koningsweg was er nog geen sprake van een leegkomend ABN-Amrogebouw. Nu dit wel het geval is, zou het goed zijn de mogelijkheden van deze locatie serieus te onderzoeken.

 

Uitgelicht bericht

Sigaar uit andermans doos

Erkan – 22-01-2016

Drie van de vier coalitiepartijen nodigen de kandidaat plannenmakers voor Paleis Soestdijk uit dit monument ’s avonds in de schijnwerpers te zetten. ‘Zou het niet mooi zijn als het paleis gedurende de selectiefase in al z’n glorie in de schijnwerpers wordt gezet. Fraai uitgelicht en een waar pronkstuk. Is er iemand die dit op durft te pakken?’, sluiten CDA, VVD en CU/SGP hun oproep aan de kandidaten af. Typisch geval van een sigaar uit de doos van een ander. Als de meerderheid van de coalitiepartijen het zo belangrijk vindt het paleis in het licht te zetten, waarom dan geen voorstel dit uit de gemeentelijke zak te betalen? Vreest men onvoldoende steun in eigen raad of zijn de drie partijen gewoon krenterig?

Uitgelicht bericht

De BOP-fractie wenst alle Baarnaars een 2016 met perspectief!

Gezondheid, vrolijkheid en geluk,

Marjo Stam en Erkan Celikkaya

Uitgelicht bericht

Het einde van een jaar…

Marjo | 30-12-2015

… Van een jaar dat wat de lokale Baarnse politiek betreft een bewogen jaar was. Een jaar waarin afgelopen maand een raadslid telefonisch een doodsbedreiging ontving naar aanleiding van uitspraken over een te bouwen theehuis op landgoed Pijnenburg. Hoe en wat precies doet eigenlijk niet ter zake. Het feit dat zo’n bedreiging is uitgesproken is schokkend. In het korte statement van de burgemeester staat dit kernachtig verwoord.  Dat de VVD in de raadsvergadering van 16 december met een eigen verklaring kwam en daarmee een deel van de raadsleden overrompelde, was onbegrijpelijk. Een verklaring waarin zelfs gesproken werd over doodsbedreigingen aan meerdere raadsleden. Waarom niet vooraf de fractievoorzitters geïnformeerd en een gezamenlijk statement afgegeven? Is dat een fractie die de huidige coalitie leidt waardig?

Het jaar 2015 was ook het jaar dat de coalitie van BOP, D66, GroenLinks en PvdA sneuvelde en van een scheuring in de BOP. Daarover is al genoeg gezegd en ook te lezen op deze website. Het blijft treurig dat de coalitie niet op inhoudelijke gronden of bestuurlijke fouten  is gevallen, maar omdat het BOP-wethouder Kees Koudstaal niet werd gegund: er waren lieden uit op zijn val en daarin zijn ze geslaagd.

In de negen maanden dat de nieuwe coalitie onder leiding van de VVD Baarn bestuurt, hebben we weinig resultaten gezien en een hoop geklungel meegemaakt: kosten voor de sanering van de oude werf die keer op keer te laag ingeschat blijken te zijn; gedoe rond vergunningverleningen en gedoe rond de uitbreiding van De Trits, waarbij de coalitiepartijen hopeloos verdeeld en verward elkaar afvielen en bestreden en de VVD ook toen koos voor een solistische actie. Het schijnt dat na deze wanvertoning de rijen zijn gesloten… tot een volgende demonstratie van machogedrag. Ondertussen heeft dit daadkrachtige college nog geen vooruitgang kunnen melden over de nog op het bordje liggende hoofdpijndossiers rond de Kooy-garage en het gasontvangstation.  Het college mag nog van geluk spreken dat voormalig BOP-wethouder Kees Koudstaal rond het hoofdpijndossier Wintertuin wel een knoop durfde door te hakken.

Het jaar 2015 was ook het jaar dat gemeenten verantwoordelijk werden voor de zorg voor hun inwoners . Het eerste jaar waarin inwoners voor WMO, Jeugdzorg en Participatie bij de gemeente terecht konden. De zorg dichter bij de zorgvragers dus; helaas wel met minder budget. De overgang van het sociaal domein naar de gemeente is een ingewikkelde operatie die in Baarn in dit eerste jaar tot nu toe behoorlijk goed verloopt, al is er van een echte hervorming van de zorg nog geen sprake. De BOP heeft er de afgelopen maanden steeds voor gepleit, de voor de decentralisatie bestemde gelden ook daadwerkelijk voor de zorg te reserveren en niet meer te bezuinigen dan noodzakelijk is. Helaas denkt niet iedereen in de gemeenteraad er zo over.

In 2015 kwamen ook grote groepen vluchtelingen naar West-Europa en naar Nederland.  Op de vlucht voor oorlog en terreur in hun eigen land. Baarn ontving in september enkele dagen een groep vluchtelingen voor tijdelijke noodopvang in sportcomplex De Trits. Opvang die met de volle inzet van vele vrijwilligers een veel te korte periode van rust bracht na een vermoeiende en gevaarlijke reis. Tot het vertrek naar een nieuwe tijdelijke opvanglocatie. Tijdens de noodopvang in De Trits heb ik het in gesprekken zelf ervaren: vluchtelingen zijn veerkrachtig en energiek, ze willen hun leven weer opbouwen en bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Toch leidt de grote toestroom  van vluchtelingen op veel plekken tot gespannen situaties. Uit angst en onzekerheid, en omdat problemen rond de opvang van vluchtelingen terecht lijken te komen bij andere kwetsbare groepen. Die angst en zorgen bleken ook tijdens de informatiebijeenkomst over de crisisnoodopvang. De tijdige en zorgvuldige communicatie door de burgemeester kon de angst en zorgen misschien niet wegnemen, maar bood wel de ruimte om die zorgen te uiten. Draagvlak ontstaat immers door goede communicatie, niet door rookgordijnen, jargon, vage procedures en wegduikgedrag en als blijkt dat de politiek de zorgen van inwoners serieus neemt. Voor 2016 werkt de gemeente Baarn in het kader van het bestuursakkoord versnelde asielopvang samen binnen de veiligheidsregio en de provincie Utrecht. Voorlopig  betekent dit dat het college inzet op het realiseren van de vanuit het rijk opgelegde taakstelling om in 2016 circa 70 vergunninghouders versneld te huisvesten. De BOP-fractie zal dit proces het komende jaar kritisch volgen en daarbij pleiten voor het zoveel mogelijk op een reguliere manier huisvesten van vergunninghouders.

Op naar 2016!

Uitgelicht bericht

Pijnenburg

Erkan | 20-12-2015

Op voorhand was de BOP-fractie niet tegen het voorliggende ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, landgoed Pijnenburg. Een aantal argumenten, met name verkeersveiligheid, draagvlak en verstoring van de EHS rond het realiseren van een Theehuis op locatie Overbosch roept bij ons toch vraagtekens op. Wij verwachten dat een theehuis op deze locatie en de extra verkeersbewegingen die dat met zich mee zal brengen in de toekomst zullen leiden tot meer verkeersproblemen en onveiliger situaties op de Embranchementsweg en Vuurse Steeg, met name voor fietsers en wandelaars. Afgelopen weken is ook duidelijk geworden dat er onder inwoners van Lage Vuursche en omwonenden voor de locatie Overbosch weinig tot geen draagvlak is. Ook maken wij ons grote zorgen dat met de komst van het theehuis en een toename van het aantal wandelaars de rust in dit stille deel van landgoed Pijnenburg dat grenst aan het kwetsbare Nonnenland te veel zal worden verstoord.

Wij waarderen de inzet van de familie Insinger om landgoed Pijnenburg goed te onderhouden en open te stellen voor bezoekers. De aanleg van wandel- en fietspaden en de toezegging tot het willen realiseren van een deel van een fietspad langs de Vuurse Steeg verdient een compliment. Wij realiseren ons dan ook goed dat de eigenaren van Landgoed Pijnenburg zoeken naar economische dragers om de kosten voor onderhoud van hun voor iedereen toegankelijke landgoed te verlichten. Tijdens de informatieavond en het debat is door de raad gevraagd naar alternatieve locaties of kostendragers. Daar is wat ons betreft nog steeds geen duidelijk antwoord op gekomen. De ook in het convenant opgenomen locaties aan de Biltseweg hebben wat ons betreft een aantal voordelen boven de locatie Overbosch. Argumenten als verkeersveiligheid, draagvlak, een betere ontsluiting van het gebied en mooiere wandelroutes richting het heidegebied en het centrum van Lage Vuursche pleiten sterk voor deze locaties. Bovendien: Het convenant is bijna vier geleden gesloten. Wie weet zijn er in die periode nieuwe alternatieven voor locatie Overbosch of voor andere kostendragers ontstaan.

Gezien het lange voortraject van dit plan is het voor initiatiefnemers niet reëel om weer jaren bezig te moeten zijn met een alternatieve locatie voor een Theehuis. Dat is ook niet onze insteek. Wij zouden het college  willen oproepen om op korte termijn opnieuw in gesprek te gaan met de provincie en de familie Insinger en overige belanghebbende partijen om de bezwaren tegen locatie Overbosch en het geringe draagvlak daarvoor aan de orde te stellen en voor te stellen de keuze voor een theehuis op locatie Overbosch als kostendrager serieus te heroverwegen.

Tijdens het besluit in de raad van december diende de CDA-fractie een motie in met de oproep het besluit over het ontwerpbestemmingsplan drie maanden aan te houden. Dit was de reactie van de BOP-fractie:

Helaas missen wij in de CDA-motie nog wel de zorg om verstoring rust/natuur op en rond locatie Overbosch, dit gebied wordt als een bijzonder cultuurhistorisch en ecologisch gebied ervaren en helaas missen we dit in de motie. Wij zullen de motie van het CDA wel steunen om het raadsvoorstel op dit moment aan te houden en de stemming hierover uit te stellen tot een later moment.

Uitgelicht bericht

Tijd voor zelfreflectie in het gemeentehuis

20-12-2015

Er gaat blijkbaar veel verkeerd binnen de muren van het gemeentehuis. Je hoort zeggen dat bureaucratie en onkunde er strijden om de eerste plaats. Het VVD/D66/CDA/CU/SGP-college heeft laten weten dat de Baarnse ambtelijke organisatie op de schop moet. Zoals dat gaat in overheidsland wordt aan een extern bureau gevraagd een onderzoek naar het functioneren van het lokale ambtenarencorps in te stellen. Coalitiepartner VVD reageert bij monde van raadslid Colthoff op voorhand enthousiast: “Het Baarnse college toont daadkracht, dat mag zeker wel gezegd. Mijn oproep aan het college van 29 oktober om in actie te komen en de bureaucratie ook echt aan te gaan pakken, werd gisteren beantwoord door een raadsinformatiebrief over de organisatieontwikkeling. Niet alleen mooie woorden, maar ook concrete daden. Er is een verandertraject gestart, waarbij de focus ligt op verhogen van de kwaliteit van de organisatie. Dat is precies wat we in Baarn willen. En waar we als inwoners en ondernemers recht op hebben.”  Naar inwoners en ondernemers zal voortaan worden geluisterd. Disfunctionerende ambtenaren kunnen alvast op zoek gaan naar hun biezen. De Nieuwe Tijd is aangebroken in Baarn!

Voor CDA-fractievoorzitter Rik van Hardeveld is het nog maar de vraag of er sprake is van een gemankeerde ambtelijke organisatie. Dat maak ik op uit zijn reactie op de opwinding die laatst ontstond naar aanleiding van de gang van zaken in het vergunningstraject rond een tijdelijke schaatsbaan. Als gekend anti-nimby-lobbyist vindt de CDA-er het wijzen richting gemeente door inwoners van ons dorp al te gemakkelijk. Neen, volgens hem hebben we juist van doen met burgers die lastig zijn! Hij haalt zelfs de populariteit van Wilders aan om zijn verhaal kracht bij te zetten. Leest u de website van het CDA er maar op na.

Medio november meldde het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad dat ‘al voor de zomer aan de gemeentesecretaris is opgedragen op korte termijn passende maatregelen te treffen om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen’ en dat het managementteam daartoe een verbeterplan heeft opgesteld dat voorziet in ‘een groot aantal organisatorische en personele maatregelen’.

Ik heb het onverdeelde genoegen mogen smaken om na acht jaar oppositie voeren namens de BOP kortstondig als wethouder te acteren in de keuken van het gemeentehuis. Het past mij niet uit die school te klappen, maar ik ben van mening dat het inzetten van een duur extern onderzoeksbureau verspild geld zal blijken te zijn. Jaren geleden is onder verantwoordelijkheid van de top van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie in het gemeentehuis al een veranderingstraject in gang gezet. Dat heeft gezorgd voor veel personele wisselingen in het gemeentehuis maar heeft kennelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het is de vraag of een nieuw ‘verandertraject, waarbij de focus ligt op verhogen van de kwaliteit van de organisatie’ wel zinvol is. Als na jaren van transitie de boel kennelijk nog steeds niet op orde is dan lijkt het mij zinniger de kwaliteit van de daarvoor verantwoordelijken aan de kaak te stellen. Naar mijn mening is het inschakelen van een extern bureau daarbij overbodig. Een moment van zelfreflectie zou hen die het aangaat beter passen. Het is vooral de vraag of men daartoe in staat is.

Kees Koudstaal

Uitgelicht bericht

Komt dat zien: raadscircus Baarn

Update 30-03-2016

Tijdens de besluitraad van 23 maart 2016 stemde bijna de voltallige raad (alleen de LTS stemde tegen) in met de bouw van een multifunctionele zaal voor sportcentrum De Trits. Een voorstel dat al in november op de agenda stond en toen alleen gesteund werd door de BOP en het CDA. Na het gehannes  in november vormden de coalitiepartijen weer één front en trokken met een tamelijk vrijblijvend amendement eendrachtig op. Met meer dan vier maanden vertraging kan De Trits nu aan de slag, zodat het sportcomplex hopelijk na de zomer voldoende capaciteit heeft om alle sporters en scholen te verwelkomen.

 

Marjo | 27-11-2015

De raadsvergadering van 25 november jl.  was een bijzondere vergadering: een klucht in twee bedrijven rond een extra sportzaal bij De Trits, gelardeerd met een snufje regentesk bestuurdersgedrag én met Sinterklaas in een opvallende bijrol.

De raadsvergadering begon met een verzoek om het raadsvoorstel rond de bouw van een multifunctionele sportzaal boven de fitnessafdeling van De Trits van de agenda te halen. Een verzoek dat door alle partijen werd gesteund, met uitzondering van het CDA en de BOP. Ruimte om via een stemverklaring aan te geven waarom de BOP vóór behandeling van het raadsvoorstel was, werd door de voorzitter van de vergadering nauwelijks geboden. De groep vertegenwoordigers van De Trits op de publieke tribune reageerde verbijsterd en volkomen verrast: de opstellers van het verzoek, de fracties van D66 en LTS,  hadden kennelijk niet het fatsoen gehad om De Trits vooraf te informeren dat het raadsvoorstel (zeer waarschijnlijk) niet behandeld zou worden.  Het voorstel werd inderdaad van de agenda afgevoerd, maar wel werden twee moties over De Trits  ingediend:  een van coalitiepartij VVD en een van coalitiepartij D66 die allebei eerst nader onderzoek bepleitten.  Waren dat niet juist de partijen die tijdens de vorige coalitie om het hardst riepen dat onderzoek maar weggegooid geld was?  D66 en VVD dienden twee aparte moties in: een sterk staaltje van samenwerking en daadkracht binnen de huidige coalitie! De VVD trok haar motie in toen die geen enkele steun kreeg, terwijl PvdA, GroenLinks, LTS, CU/SGP en NuBaarn de motie van D66 steunden. Opvallend daarbij was dat de LTS de motie van D66 steunde, een motie die vroeg om een onderzoek naar o.a. een grootscheepse renovatie van sportcomplex De Trits, terwijl LTS-fractievoorzitter Tinus Snijders in zijn betoog pleitte voor verplaatsing van De Trits en woningbouw op die plek. Kunt u het nog volgen? Wethouder Jansma sputterde nog wat tegen door de nadelige consequenties van de motie te benoemen, maar tevergeefs. Ik hoop niet dat van uitstel afstel komt, maar voorlopig kan De Trits haar plannen in de ijskast zetten en wordt het straks behelpen voor de sporters in Baarn.

Vormde deze klucht de hoofdmoot van de vergadering, de entr’acte van de beantwoording van vragen van de BOP over het proces van vergunningverlening Winter Village en de rol van het college daarin was ook niet te versmaden. Het college is bestuurlijk verantwoordelijk, maar de aansturing van ambtenaren vindt niet plaats vanuit het college , aldus de burgemeester. Kortom, het college vond het niet haar verantwoordelijkheid na eerdere missers rond vergunningverlening tijdig een vinger aan de pols te houden bij de vergunningaanvraag van Winter Village. Een formele opstelling die de constatering van David van Reijbrouck over de regenteske bestuurscultuur in Nederland maar weer bevestigt.

Gelukkig (?) kwam ook Sinterklaas nog even langs: VVD-raadslid Frans Luiten verweet  opsteller GroenLinks en mede-indieners (waaronder de BOP) van de motie en het amendement bij het raadsvoorstel ‘Aanpak wortelopdruk Professorenbuurt en Dalweg’ voor Sinterklaas te spelen. De motie en amendement droegen het college o.a. op zo spoedig mogelijk  een herplantfonds  in te stellen en aan de betreffende bewoners de mogelijkheid te bieden om voor een verwijderde boom een gratis boom in de eigen voortuin te planten.  Tot het instellen van een herplantfonds was al besloten bij het vaststellen van het bomenbeleidsplan in 2013. Niet echt een sinterklaascadeautje dus. Zo’n sinterklaascadeau deelde het college wel uit aan de NBS. Deze school weigert zelf de graffiti van het in eigendom zijnde seinwachtershuisje te verwijderen.  Waarop het college maar besloten heeft dit zelf te doen, er een muurschildering op aan te laten brengen en de kosten van dit alles zelf te dragen.  Voorwaar een gul gebaar. Staan straks andere schooleigenaren en bijvoorbeeld de eigenaar van het Oranjemuseum in de rij om ook zo’n present te ontvangen? Dat de NBS bij het gemeentebestuur een wit voetje heeft, bleek al eerder uit de soepele voorwaarden die voor de NBS worden gehanteerd rond de verhuur van de schoolgymzaal.

Verder hebben alle fracties op de BOP na zonder onderzoek naar neveneffecten en risico’s klakkeloos het raadsvoorstel ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater’ aangenomen.

Al met al een raadsvergadering die een onthutsend inkijkje geeft in hoe in Baarn politiek bedreven wordt. De afstand tot de inwoners die wij als politieke partijen vertegenwoordigen zal er niet kleiner op zijn geworden.  Voor wie zich niet laat afschrikken, hier kunt u de raadsvergadering terugkijken.

 

 

Uitgelicht bericht

Cultuuromslag?

Marjo | 26-11-2015

De gemeenteraad ontving kort geleden een informatiebrief over  organisatieontwikkeling binnen onze gemeente. Het gaat om een verbetertraject dat in een stroomversnelling is geraakt na een aantal pijnlijke blunders met betrekking tot de vergunningverlening die speelde rond zowel de Speelfontein op de Brink als het Winter Village op het braakliggende terrein aan de Nieuw Baarnstraat. Het college schrijft dat er een scala aan maatregelen getroffen zal worden om een kwaliteitsslag binnen de ambtelijke organisatie te realiseren, een ambitie die ook al eerder in het collegeprogramma was verwoord.

De BOP is van mening dat het hoog tijd werd voor een verbeterplan. Sinds de presentatie van het coalitieakkoord tot en met de behandeling van het collegeprogramma en de begroting in de raad van afgelopen september en oktober  heeft de BOP steeds benadrukt dat het college in haar ambitie om de ambtelijke organisatie te verbeteren en de daarbij horende voorgenomen acties,  veel te eenzijdig gefocust was op het aanpassen van systemen en veel te weinig oog had voor de mensen op wie het aankwam.  Het woord ‘cultuurverandering’ ontbreekt totaal in coalitieakkoord en collegeprogramma, en toen de BOP  tijdens het debat over het collegeprogramma  juist de noodzaak van een cultuuromslag aan de orde stelde, werd zo’n cultuuromslag door coalitiepartijen als een  ‘niet objectiveerbaar’ modieus begrip terzijde geschoven.

Na de genoemde blunders is er nu eindelijk erkenning door dit college dat een cultuurverandering  noodzakelijk is om tot een transparante, en  vooral dienstverlenende organisatie te komen. De BOP is blij met dit voortschrijdend inzicht.  Tegelijkertijd is van belang dat die cultuuromslag niet beperkt zal  blijven tot alleen de uitvoerende ambtelijke organisatie , maar dat ook het college zelf en het managementteam voorbeelden zullen zijn van die noodzakelijke verandering in cultuur en werkwijze.  Want ligt daar niet de crux? Weerspiegelt een ambtelijke organisatie niet de cultuur die het bestuur uitdraagt? Is dat een afrekencultuur waar angst overheerst en het sleutelwoord ‘nee’ is,  of is er ruimte voor overleg en initiatief, voor dienstverlening met een attitude van ‘ja, tenzij’?  Denk aan wethouders die hun deuren open laten staan,  met hun ambtenaren een broodje eten in de kantine, en vooral ook buiten het gemeentehuis voortdurend in gesprek gaan met inwoners.

Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord citeerde ik de Vlaamse  cultuurhistoricus David van Reybrouck die Nederland aan de buitenkant een pure democratie noemde, maar aan de binnenkant een technocratische regentencultuur. Helaas al te toepasselijk op de Baarnse bestuurscultuur, zoals die uit het coalitieakkoord en later uit het collegeprogramma naar voren kwam.

Bestuurders van het college, zowel wethouders als de burgemeester, zijn er niet alleen om ‘wet te houden’, maar minstens even belangrijk is dat zij leiding geven aan processen waarbij het gemeentebestuur betrokken is. Een voortdurende en zorgvuldige aansturing en afstemming is noodzakelijk om het verleden achter ons te laten.

 

 

 

Uitgelicht bericht

Tovenaarsleerling

Erkan | 20-11-2015

Er is door de gemeente Baarn geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten en risico’s van het scheiden van riool- en hemelwater. In 2008 is een kaart opgesteld waarop de afkoppelkansen in Baarn in beeld zijn gebracht. Nu de gemeente de bodeminfiltratie met regenwater op korte termijn wil gaan uitvoeren, heeft de BOP schriftelijke vragen gesteld naar de neveneffecten en risico’s van deze operatie. Voor een goed begrip: De BOP erkent de beschreven voordelen van bodeminfiltratie. Maar de nadelen, is daar wel goed naar gekeken? De beantwoording van de door de BOP gestelde vragen doet het ergste vrezen.

Want nader onderzoek wijst uit  dat 1) bodeminfiltratie met regenwater binnen Nederland nog veel te kort en op veel te kleine schaal plaats heeft om te kunnen aantonen wat de onderliggende effecten op grondwaterspiegel en grondwaterstromen kunnen zijn; en 2) ook al zou de grondwaterstand en bodemgesteldheid in grote delen van Baarn geschikt zijn voor bodeminfiltratie, dan nog is het zo dat het water wel door de grond naar de polder of De Eem moet afvloeien. Van belang daarbij is het totale gebied in de uitstroomrichting waarheen het extra water zich over een periode van enkele tientallen jaren gaat verplaatsen. Verplaatsing van water via de grondwaterstroom naar het oppervlaktewater verloopt echter bijzonder traag en door kleibodems en funderingen zelfs vrijwel niet! Maar ook door goed geleidende zandgrond zal grondwater niet meer dan één meter per week uitstromen, terwijl er bij een gemiddelde jaarlijkse neerslag van zo’n 760 mm, een bodeminfiltratie plaatsvindt met een constante aanvoer van 760 liter regenwater per jaar voor elke afgevangen vierkante meter.

Het uitstroomfront van Baarn – vanaf de vijvers van Groeneveld tot aan de Praamgracht – dus daar waar het grondwater de oppervlakte bereikt, bedraagt gemeten langs Drakenburger-/Geeren- en Bestevaerweg 5600 meter. Helaas is dit het gebied waar op een aantal plaatsen kleibanken in de bodem liggen en waar soms nu al grondwaterproblemen optreden. M.a.w. een verkleining van de lengte van het uitstroomfront en een grote kans op problemen op langere termijn bij een verhoogde aanvoer van grondwater. In bepaalde delen van Baarn is bodeminfiltratie niet haalbaar vanwege de grondwaterstand en bodemgesteldheid.  Volgens de BOP is het naar aanleiding van het bovenstaande hoog tijd voor aanvullend onderzoek naar de verhouding tussen het aantal kubieke meters dat de gemeente verwacht te infiltreren en de lengte waarover het grondwater normaal kan uitstromen en de daaraan verbonden uitstroomcapaciteit. Ook zou nu al gekeken moeten worden of trajecten door groengordels in het uitstroomgebied vrij gemaakt kunnen worden voor bovengrondse afvoer vergelijkbaar met de sprengbeken door Apeldoorn of eventuele andere oplossingen.

Er zullen vele jaren verstrijken voor de ongewenste effecten zich zullen manifesteren, maar dat betekent voor de BOP niet ‘wie dan leeft, wie dan zorgt’. Voor het zover is stellen wij voor: neem nú uw verantwoordelijkheid opdat Baarn ook in de toekomst gevrijwaard zal blijven van grondwateroverlast door een zorgvuldige en beheerste omgang met de specifiek Baarnse problematiek die samenhangt met de bodeminfiltratie van regenwater. Het mag helder zijn, dat er een verband is tussen de toename van bodeminfiltratie met regenwater én de stijging van de grondwaterspiegel, met mogelijk – in bepaalde delen van Baarn –  grondwateroverlast tot gevolg.

 

 

Uitgelicht bericht

Mondelinge Vragen vergunningverlening Winter Village

 

Marjo | 06-11-2015

De BOP zal in de raadsvergadering van 25 november a.s. aan het college mondelinge vragen stellen over het traject van vergunningverlening Winter Village. Na de succesvolle editie van Winter Village op het braakliggende terrein aan de Nieuw Baarnstraat van afgelopen winter, diende organisator NoName-Events in juni dit jaar een nieuwe vergunningaanvraag in. Pas 28 oktober jl. kreeg NoName te horen dat de vergunning voor de locatie Nieuw Baarnstraat niet verleend kon worden. Tot die tijd, zo vertelde van Frank Brouwers van NoName-Events tijdens een radiouitzending van RTVBaarn op 30 oktober jl., verkeerde de organisatie in de veronderstelling dat de vergunning zou worden verstrekt. Het is nu nog maar zeer de vraag of er tijdig een nieuwe locatie voor dit succesvolle evenement kan worden gevonden. De BOP begrijpt, met vele anderen, niet waarom het zo lang moest duren voor NoName uitsluitsel kreeg. Er wordt dan ook  in diverse media met de beschuldigende vinger naar de bureaucratie van de ambtelijke organisatie gewezen. Terecht. Er gaan dingen structureel mis die zeker aangepakt moeten worden. Maar met deze mondelinge vragen informeert de BOP ook naar de rol van het college tijdens dit traject van vergunningverlening. Tenslotte is het college verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Hier kunt u de mondelinge vragen lezen:

2015-11-25 Mondelinge vragen BOP – over het proces vergunningverlening ijsbaan Winter Village (1)

Uitgelicht bericht

Over draagvlak en het Baarnse Bos

Marjo | 26-10-15

Het Baarnse Bos is een geliefde wandelplek voor inwoners van Baarn en Soest. Geen wonder dat veel gebruikers zich betrokken voelen bij ‘hun’  bos en moeite hebben met de wijze waarop Staatsbosbeheer het herstel van een aantal historische elementen van dit rijksmonument aanpakt. In fase 1 is de Grote Kom gereconstrueerd waarbij  de oorspronkelijke vorm is teruggebracht. Een goed idee om de oorspronkelijke vorm weer duidelijk zichtbaar te maken. Maar helaas zijn de gebruikers, de Baarnse inwoners, niet bij het project betrokken. Met als resultaat een ontwerp met steile taluds, scherpe hardstenen randen en een waterniveau waarbij kleine zoogdieren en amfibieën niet of nauwelijks uit het water kunnen komen.  Geen plek waar het voor kinderen en dieren langs de waterrand goed toeven is.

Je zou zeggen dat Staatsbosbeheer deze tekortkomingen bij een volgend project zou proberen te vermijden. Maar ook bij de plannen voor de reconstructie van de Kleine Kom werden gebruikers niet betrokken en aan het ontwerp kleefden dezelfde bezwaren.  De gebruikers die hun ongenoegen hierover uitten, werden afgedaan als een groep lastige hondenbezitters die vooral niet moesten zeuren, maar juist blij en dankbaar moesten  zijn dat er tenminste weer water in de Linde Kom terugkomt. Want als Staatsbosbeheer haar oorspronkelijke plan had uitgevoerd was de Linde Kom verworden tot een betonnen amfitheaterachtige constructie – zonder water.  Niet bepaald cultuurhistorisch verantwoord.  Gelukkig vonden de gemeente Baarn en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dat geen goed idee. En ja, onder druk van de Facebookgroep ‘Behoud de Kleine Kom’ deed Staatsbosbeheer enkele concessies en werd het ontwerp ten slotte toch enigszins aangepast. Maar het is onbegrijpelijk dat zelfs die simpele aanpassingen niet al direct in het ontwerp waren meegenomen.

En of Staatsbosbeheer cultuurhistorie en natuur nou echt belangrijk vindt? Daar blijkt in ieder geval niets van bij de nieuwe entree bij De Generaal: daar heeft een ware kaalslag plaatsgevonden en is een heel stuk bos gekapt. Waarom? Niet vanwege de historie. Er hebben daar vanaf de eerste bosaanplant altijd bomen gestaan. Met eenvoudig onderhoud had de overtollige ondergroei aangepakt kunnen worden, had het paadje tussen het Toeristisch Informatie Punt en het wandelpad goed begaanbaar gemaakt kunnen worden en was de kap van veel gezonde bomen niet nodig geweest . Nu is er een flinke hap uit het bos genomen voor een nieuwe entree die het geometrisch patroon van het bos geweld aandoet.  Er ligt een kronkelig pad dat niet past bij de overige rechte hoofdpaden en er worden rododendrons aangeplant, struiken die oorspronkelijk  nooit in dit bos hebben gestaan. Met dit nieuwe open stuk lijken vooral de eigenaar en uitbater van De Generaal gebaat. Dit biedt  immers mogelijkheden voor een ruimer terras dat niet meer in de schaduw ligt van al die vervelende bomen.  Veel van de bezoekers van het bos van binnen en buiten Baarn zullen daar een hapje en een drankje nuttigen en daarna per fiets of auto huiswaarts keren. Want dat deze entree bijdraagt aan de 20.000 extra voetstappen in het centrum van Baarn, zoals de fractievoorzitter van de VVD tijdens het debat hierover in de raad betoogde, dat lijkt me een staaltje wensdenken dat niet op enige realiteit is gestoeld.

De BOP stemt dan ook tegen het raadsvoorstel om als gemeente € 30.000,– gemeenschapsgeld bij te dragen aan dit project.

Uitgelicht bericht

Vluchtelingennoodopvang Baarn

 

Erkan |12-10-2015

Dank aan alle inwoners en vrijwilligers uit Baarn
Speciale dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de noodopvang voor vluchtelingen in Baarn. Ook dit bevestigt weer dat Baarn een dorp is met vele geweldige mensen. Ja de ‘mens’ stond centraal bij de noodopvang in de Trits. De mensen uit Baarn, vrijwilligers die actief betrokken waren, maar ook de vele andere mensen die op een of andere manier hebben geholpen. De afgelopen paar dagen hebben wij van dichtbij mogen meemaken hoe waardevol dit is. Voorbeelden zijn: Voetballende kinderen op het Cruyff Court, waarvan ik hoorde, Ferdi was echt een lieverd. Een vader waarmee ik in gesprek kwam zegt: ‘Dit is toch prachtig’. Inwoners uit Baarn die tot in de nacht buiten interessante gesprekken hebben gevoerd met de vluchtelingen, waar de noodgedwongen reis naar het westen ter sprake kwam, maar waar ook grappen werden gemaakt over het leven van alledag. Wat kunnen dit soort gesprekken grote emoties bij een mens losmaken. Ja, dacht ik, dit is mijn dorp, dit is Baarn waar ik zo trots op ben.

Het vertrek zaterdag jl. was moeilijk voor alle betrokkenen die de afgelopen dagen toch een soort band hadden aangehaald met de vluchtelingen. Wij hopen dat deze mensen zo snel mogelijk in een Asiel Zoekers Centrum terecht komen, waar zij in ieder geval wat meer rust en duidelijkheid zullen krijgen na de lange reis die nog niet is voltooid.

Uitgelicht bericht

Vluchtelingenopvang in Baarn

Marjo | 04-09-2015

Vluchten uit gebieden waar oorlog wordt gevoerd en waar je je leven niet zeker bent, is van alle tijden. Net als het bieden van hulp. Het is overduidelijk hoe schrijnend momenteel de situatie is van de enorme aantallen vluchtelingen uit met name Syrië. Het overgrote deel deel wordt opgevangen in de regio. Daarnaast zoeken vluchtelingen ook asiel in Europa. Staatssecretaris Dijkhoff heeft gemeenten in Nederland opgeroepen extra bedden en huizen aan te bieden voor de opvang van asielzoekers. Op initiatief van de PvdA stellen GroenLinks, PvdA en BOP hierover onderstaande mondelinge vragen aan het college:

Baarn, 3 september 2015

Mondelinge vragen Baarnse Onafhankelijke Partij, Groen Links en de Partij van de Arbeid over de opvang van asielzoekers.

Staatssecretaris Dijkhoff heeft in een interview met de Volkskrant (op 28 augustus 2015) gemeenten opgeroepen extra bedden en huizen aan te bieden voor de opvang van asielzoekers. De staatssecretaris spoort zijn partijgenoten in het bijzonder aan. Hij vraagt VVD-wethouders moed te tonen.

In een bericht van Binnenlands Bestuur (op 3 september) laat de heer Bakker (directeur Centrale Opvang Asielzoekers) weten ‘dat ook gemeenten zonder bestaande noodfaciliteiten een belangrijke rol kunnen spelen bij het onderbrengen van deze nieuwe stroom ontheemden’.

De verwachting is dat de toestroom van vluchtelingen dit jaar met 40 procent stijgt. Met name uit Syrië en Eritrea worden meer vluchtelingen verwacht.

Op 12 augustus j.l. berichtte de Baarnsche Courant dat de door Eemland Wonen aangeboden optie om op Tolweg 12 statushouders te laten wonen ongeschikt is bevonden door het college.

De staatssecretaris gaf al aan dat hij onconventionele huisvesting niet schuwt. De fracties van de BOP, Groen Links en de PvdA zouden graag zien dat het college zich inspant om binnen Baarn mogelijkheden te creëren om vluchtelingen op te vangen en hebben de volgende vragen:

 1. Heeft het college gereageerd op de oproep van staatssecretaris Dijkhoff of is het college benaderd door het COA of de staatssecretaris met het verzoek om opvang te bieden?
 2. Welke mogelijkheden ziet het college om (wellicht onconventionele) opvang aan asielzoekers te bieden? Welke inspanningen heeft het college gedaan om opvangplekken te creëren in Baarn?
 3. Is het college bereid om te bekijken of het pand aan Tolweg 12 geschikt (te maken) is voor tijdelijke opvang van vluchtelingen?
 4. We verzoeken het college de raad te informeren over ontwikkelingen t.a.v. de opvang van asielzoekers in onze gemeente.

Namens de BOP         Namens Groen Links                   Namens de PvdA

Marjo Stam                  Heidi van Otten                            Anne Slingerland

 

 

 

Uitgelicht bericht

juridische wapenwedloop

Marjo | 12-08-2015

Ingezonden brief in de Baarnsche Courant van 12 augustus 2015:

Ik reageer op de brief van CDA-fractievoorzitter Rik van Hardeveld in de BC van 3 augustus jl. In die brief haalt hij in de eerste alinea fors uit naar de omwonenden die bezwaar maakten tegen de komst van de Playfountain en naar de rechter stapten. Van Hardeveld wist toen de afloop nog niet waarbij in overleg een compromis werd bereikt tussen omwonenden, gemeente en initiatiefnemer en hij kende ook de heldere brief nog niet die deze omwonenden naar de leden van de gemeenteraad stuurden.  Op twitter toonde Van Hardeveld vervolgens respect voor de bezwaarmakers vanwege hun buigzaamheid. Het had hem gesierd als hij ook in de BC in een naschrift zijn forse uithaal naar de bezwaarmakers had genuanceerd. Niet alle BC-lezers zitten immers op twitter.

Voor het overige, zo geeft Van Hardeveld op twitter aan, staat zijn brief nog recht overeind. Hij blijft bij zijn stelling dat NIMBY-gedrag ‘zo ontwrichtend kan zijn, dat wij (de Baarnse CDA-fractie, neem ik aan) ervoor gekozen hebben het benoemen en bestrijden van NIMBY-gedrag tot één van onze speerpunten te maken’. Van Hardeveld schuwt de grote woorden niet. Hij wil ten aanval! Hoe?  Door het in gang zetten van een juridische  wapenwedloop. ‘De gemeente moet haar juridische kwaliteit en capaciteit op orde brengen’.  Uiteraard moet de gemeente voldoende en capabele medewerkers hebben (op alle fronten), maar het is de vraag of de gemeente Baarn en haar inwoners in een juridische wapenwedloop verwikkeld moeten raken. Ik ben bang dat zoiets niet bepaald bijdraagt  aan een ontspannen relatie tussen partijen.  De CDA-fractievoorzitter citeert in zijn brief een niet bij name genoemd collega-raadslid die de reactie van het CDA op verondersteld NIMBY-gedrag als ‘minachting van de burger’ kenschetste. Ik voel me aangesproken, al weet ik niet zeker of de heer Van Hardeveld op mij doelt. Er zijn gelukkig meer collega-raadsleden die hun vraagtekens hebben bij de stoere houding die het CDA tentoonspreidt richting inwoners die bezwaar maken tegen collegebesluiten (een democratisch recht). In mijn reactie op het coalitieakkoord in april jl. noemde ik  de door de coalitiepartijen onder aanvoering van het CDA uitgedragen strijd tegen NIMBY-gedrag ‘een motie van wantrouwen tegen de Baarnse inwoners’.  Wat de  “Playfountain-affaire”  in ieder geval leert,  is dat kennis van en begrip voor wederzijdse standpunten alleen kan ontstaan als er tijdig wordt gecommuniceerd, als er een dialoog plaatsvindt,  en als inwoners betrokken worden bij besluitvorming. Een dialoog is echt iets anders dan het ‘al in een vroeg stadium van het proces informeren van inwoners over plannen’, zoals het in het coalitieakkoord staat verwoord. Informeren is namelijk eenrichtingsverkeer.  Misschien is het slechts een kwestie van een ongelukkige formulering en laat de coalitie ruimte voor dialoog. Ik hoop het. Dat lijkt me meer dan de moeite waard.

Uitgelicht bericht

Amendement rond huishoudelijke hulp

 

Marjo | 21-06-2015 

De fractie van de BOP heeft voor de raadsvergadering van woensdag 24 juni a.s. onderstaand amendement voorbereid naar aanleiding van het raadsvoorstel huishoudelijke hulp vanaf 2016. In dit raadsvoorstel stelt het college voor de huishoudelijke hulp I (de schoonmaakhulp) om te vormen van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening. In het amendement pleiten wij er voor dit (vooralsnog) niet te doen. 

Onderwerp:  Huishoudelijke hulp vanaf 2016  (15RV000042)De raad van de gemeente Baarn, in vergadering bijeen op 24 juni 2015

N.a.v. agendapunt 8

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

 • Het college voorstelt in te stemmen met het aanbieden van Huishoudelijk Hulp I in de vorm van een algemene voorziening;
 • De gemeente bij het invoeren van een algemene voorziening de regie uit handen geeft waardoor zij het zicht verliest op deze groep kwetsbare inwoners;
 • De gemeente de afgelopen jaren juist fors heeft geïnvesteerd in de opleiding en deskundigheid van de medewerkers van het loket Zorg en Welzijn voor het voeren van kantelingsgesprekken en gebleken is dat die investering geleid heeft tot het beoogde resultaat alsmede waardering voor de werkwijze van deze medewerkers;
 • Bij de invoering van een algemene voorziening de zorgaanbieders de regie gaan voeren en een ondersteuningsplan zullen opstellen, waarbij de kans bestaat dat zorgaanbieders hun belang op zoveel mogelijk cliënten tegen zo laag mogelijke kosten laten prevaleren boven de belangen van deze kwetsbare doelgroep;
 • Inwoners zelf de Huishoudelijke Hulp zullen moeten regelen in overleg met de zorgaanbieders waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt;
 • Er bij een algemene voorziening niet kan worden gedifferentieerd naar inkomen;
 • Bij een algemene voorziening iedereen uit de WMO-doelgroep (met uitzondering van een qua omvang nog niet gedefinieerde groep kwetsbaren) vanaf 2018 de HH1 zelf moet gaan betalen;
 • Mensen uit de doelgroep die (net) boven het voorgestelde minimum van € 22.500,– zitten door stapeling van eigen bijdragen in financiële problemen kunnen komen;
 • De WMO-doelgroep die een beroep kan doen op HH1 de afgelopen periode al fors heeft moeten inleveren op aantal uren hulp en dat dit in de afgelopen jaren tot onderuitputting van het WMO-budget heeft geleid;
 • Nog meer fors bezuinigen op de WMO-doelgroep buitenproportioneel is;
 • Het college nog geen zicht heeft op de kosten en besparingsmogelijkheden binnen het totale sociale domein en er wellicht door b.v. het minder doorverwijzen naar specialistische zorg budget vrij komt voor andere zorgonderdelen;
 • Het college heeft aangegeven t.a.v. de huishoudelijke hulp samen op te willen trekken met Bunschoten, Woudenberg en Soest, waarbij Soest pas later aansluit i.v.m lopende contracten met zorgaanbieders;
 • De raad van Soest bij zo’n gezamenlijk optrekken achter de feiten aan zal lopen als de overige drie raden nu al zouden instemmen met een algemene voorziening voor HH1 en feitelijk buiten spel wordt gezet;
 • Dat in de voorliggende keuzenota niet afdoende wordt onderbouwd dat het enige scenario waarin de bezuinigingen kunnen worden opgevangen scenario 1 is, t.w. HH1 als algemene voorziening;

Stelt ondergetekende voor het besluit te wijzigen conform onderstaande tekst:

 1. In te stemmen met het voor de komende twee jaar continueren van huishoudelijke hulp I in de vorm van een maatwerkvoorziening.
 2. Het college opdracht te geven om de aanbesteding voor huishoudelijke hulp in gang te zetten en huishoudelijke hulp I in te kopen voor de periode vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2018 op basis van resultaatgestuurde financiering binnen maatschappelijk verantwoorde kaders.
 3. De effecten van deze continuering te monitoren en op basis hiervan na te gaan of het nodig is de richting bij te stellen en hierover eerst in overleg te treden met de raad.

Toelichting op het gewijzigde besluit:

 • In de periode van twee jaar kan een beter zicht worden verkregen op de kosten en besparingen in het totale sociale domein;
 • En kan de jurisprudentie aangaande HH1 als algemene voorziening gevolgd worden en de ervaringen bij andere gemeenten worden meegewogen;
 • En kan er in afstemming met de betreffende samenwerkende gemeenten voor worden gezorgd dat alle betrokken gemeenteraden tijdig bij de keuze voor de inrichting Huishoudelijke Hulp worden betrokken;
 • En kan er aan het eind van deze periode van twee jaar op grond van de bevindingen bezien worden of HH1 als maatwerkvoorziening kan worden gecontinueerd.

En gaan over tot de orde van de dag

 

Uitgelicht bericht

Hulp in Huishouding: maatwerk of algemene voorziening?

Tijdens de afgelopen debatvergadering van 10 juni j.l. kwam het voorstel van het college over een nieuwe manier van organiseren van Hulp in de Huishouding aan de orde. Hieronder de bijdrage van de BOP aan het debat.

Marjo | 15-06-2015 | Het college schetst in haar voorstel vier scenario’s om de Huishoudelijke Hulp vanaf 2016 anders te organiseren. De meest principiële keuze gaat over de vraag of Huishoudelijke Hulp 1 (HH1, de schoonmaakhulp) een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening moet zijn. Het college geeft de voorkeur aan een algemene voorziening.

Vooralsnog heeft de BOP-fractie er grote moeite mee om van Huishoudelijke Hulp 1 een algemene voorziening te maken. Was ‘maatwerk’ niet juist het toverwoord waarmee de hervormingen in het sociaal domein aan de man moesten worden gebracht? Werden verantwoordelijkheden vanuit het rijk niet juist overgeheveld naar gemeenten omdat zij veel dichter bij hun inwoners staan en hun wensen en behoeften beter kunnen beoordelen? In dat licht is het toch wel enigszins wonderlijk dat dit college wil kiezen voor het opheffen van een maatwerkvoorziening en voor het optuigen van een algemene voorziening. Een algemene voorziening waarvoor overigens nog wel steeds een individueel gesprek vanuit de gemeente nodig blijft.

Het college schrijft in haar voorstel dat ‘het enige scenario waarin de bezuinigingen kunnen worden opgevangen het scenario is waarbij de HH1 wordt omgevormd naar een algemene voorziening.’  Dus de andere drie scenario’s staan er voor de show? Mijn vraag aan de wethouder: klopt het dat het scenario van HH1 als algemene voorziening ‘het enige scenario is dat de bezuinigingen kan opvangen’.  Ik ben daar nog niet van overtuigd.  Mijn fractie denkt dat een combinatie van b.v. resultaatfinanciering en  tariefonderhandelingen ook mogelijkheden biedt om de bezuinigingen op te vangen. En kennelijk denkt bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort daar ook zo over.

 Een belangrijk voordeel van HH1  als maatwerkvoorziening is dat ieder verzoek individueel getoetst en geïndiceerd blijft worden. De medewerkers van het Loket Wonen en Welzijn hebben hierin de afgelopen jaren ruime ervaring en deskundigheid opgebouwd. Inwoners die een aanvraag doen voor HH worden door hen ook al aangesproken op hun eigen kracht en op het benutten van hun eigen netwerk. Waarom zou je die regie uit handen geven? Voor de BOP-fractie is het belangrijkste argument voor het handhaven van een  maatwerkvoorziening nu juist dat je de regie in eigen hand houdt en niet overdraagt aan aanbieders. Daardoor houd je zicht op de gebruikers en hun omstandigheden. Daar is de hele decentralisatie toch om te doen? Als aanbieders gaan toetsen verlies je dat contact, aanbieders zullen gebaat zijn bij zoveel mogelijk klanten, en de kans is groot dat hier perverse prikkels in sluipen.

Een ander bezwaar dat mijn fractie heeft tegen een algemene voorziening voor HH1 is dat dan iedereen vanaf 2018 (met uitzondering van een groep kwetsbaren die qua omvang nog gedefinieerd moet worden) de huishoudelijke hulp helemaal zelf moet gaan betalen. Want bij een algemene voorziening mag je geen inkomensafhankelijke bijdrage vragen. Mensen die net boven het genoemde minimum van bv € 22.500,– zitten qua inkomen, zullen dat (zeker door stapeling van eigen bijdragen etc) financieel moeilijk kunnen behappen. Bovendien bestaat het risico dat mensen die het financieel wel kunnen betalen tegen die tijd zullen uitwijken naar zwartwerkende schoonmakers, dus ook voor de werkgelegenheid in de zorg lijkt het me op termijn niet de goede richting.

 U noemt in het raadsvoorstel als een van uw uitgangspunten dat zoveel mogelijk budget bij de meest kwetsbare bewoners terecht komt. Het is maar de vraag of dit bij HIH1 als algemene voorziening inderdaad zo zal gaan werken. In het voorstel heeft u het over een tijdelijke tegemoetkoming in de kosten als HH1 een algemene voorziening zou worden. Voorgesteld wordt in 2016 een korting van 65% op het tarief te geven voor iedereen die tot de WMO-doelgroep behoort en gebruik maakt van  de HH1 en van 35% in 2017. Zo’n korting van 65% op een uurtarief van zeg 21 euro, betekent dat gebruikers in 2016 zo’n 7 à 8 euro per uur moeten bijdragen. Ook de mensen met een ruim inkomen. Die worden ook ‘gesubsidieerd’ ten koste van het toch al zo krappe budget. Gaat dit dan niet ten koste van de meest kwetsbaren?

 We weten allemaal dat in Baarn in de afgelopen jaren een zeer ruime reserve is opgebouwd met van het rijk ontvangen WMO-gelden. Miljoenen die naar de algemene middelen zijn doorgesluisd om eventuele klappen op te kunnen vangen. Geld dat allereerst toekomt aan de zorg en benut moet worden om de zorgverplichting van de gemeente te realiseren.

Uitgelicht bericht

Gemeente laat steken vallen bij sloop en sanering oude werfterrein

15-6-2015 | Om tijdig te kunnen beginnen met de bouw van de nieuwe Brede School Noord is enkele weken geleden gestart met de sloop van het oude werfterrein. De omwonenden zijn via een brief geïnformeerd over de sloopwerkzaamheden. Niet vermeld stond, dat er bij de sloop ook asbest verwijderd zou worden. Toen er op een zaterdagmorgen dakplaten van twee loodsen verwijderd en snel afgevoerd werden, raakten omwonenden bezorgd. De BOP-fractie heeft actie ondernomen en uitgezocht dat er in die verwijderde dakplaten geen asbest zat en dat het aanwezige asbest in en aan de gebouwen goed was geïnventariseerd en volgens de juiste procedures werd verwijderd. Toen er echter een aantal dagen later plotseling mannen in witte pakken rondliepen en er afzetlinten met asbestverwijdering werden gespannen, leidde dit opnieuw tot enige commotie in de buurt. Onder enkele wanden bleken asbestplaatjes te liggen die bij de inventarisatie niet ontdekt waren. Op zich geen schokkende of gevaarlijke vondst, maar opnieuw moesten de omwonenden maar raden wat er zich precies afspeelde. Het zou voor de gemeente toch een kleine moeite moeten zijn om in een brief aan de omwonenden uitleg te geven over de asbestverwijdering, zo voorkom je onrust en neem je je inwoners serieus, zelfs als er geen gevaar voor de gezondheid is.

Meerkosten bodemsanering

Inmiddels is de gemeenteraad ook geïnformeerd over de verhoging van de kosten voor de sanering van de bodem. Kosten die op dit moment zes keer hoger uitkomen dan aanvankelijk geraamd. De LTS stelde hierover al eerder mondelinge vragen die door wethouder Baerends in de mei-vergadering werden beantwoord.

Afgelopen woensdag is in de debatraad gesproken over de verhoging van het saneringskrediet. De BOP-fractie beseft dat de bouw van de school voortgang moet vinden en bodemsanering hoe dan ook noodzakelijk is. Wij vragen ons, net als de LTS, echter wel af hoe de aanvankelijke raming zo veel lager heeft kunnen uitvallen. Tijdens de raadsvergadering werd de zwarte piet daarvoor vooral gelegd bij het bureau dat de rapportage had opgesteld. Niet zo netjes, dit afschuiven van verantwoordelijkheid: de gemeente heeft immers de opdracht verstrekt en de rapportage geaccepteerd. Pas toen Baarn door de Regionale Uitvoeringsdienst op de vingers werd getikt en er een nieuw onderzoek werd gevraagd, heeft de gemeente hiertoe een nieuwe opdracht verleend, met als resultaat de verwachte stijging van de kosten van € 60.000,– naar € 360.000,– voor de bodemsanering. De BOP hoopt van harte dat er tijdens de sanering niet nog meer onverwachte kosten bij zullen komen.

Uitgelicht bericht

Algemene Beschouwingen

Marjo | 11-06-2015

Op 11 juni j.l. debatteerden de raadsfracties over de perspectiefnota  2016 – 2019 van het nieuwe college van VVD, D66, CDA en CU/SGP. Hieronder de tekst van de algemene beschouwingen van de BOP. 

Voor de perspectiefnota geldt in zijn algemeenheid dat ze weinig verrassingen bevat: een fors deel zal waarschijnlijk overeenstemmen met de al voorbereide perspectiefnota 2016-2019 van het vorige college, aangevuld met een aantal plannetjes op m.n. het gebied van onderhoud openbare ruimte. Verder ontbreken de vage beloftes en weinigzeggende kreten niet, maar laat ik daar niet te veel tijd aan besteden. Er zijn belangrijker zaken. Overigens, we missen natuurlijk het collegeprogramma nog en ik ben benieuwd wanneer de raad dat programma tegemoet kan zien.

 Ik zal nu nader inzoomen op de inhoud en per programma kort de perspectiefnota aflopen op voor de BOP belangrijke onderwerpen, te beginnen bij het programma Sociaal Domein.  Hierin missen wij voornemens rond de status en organisatie van het lokaal team. Blijft dat zoals het nu voor één jaar is opgetuigd?  Welk perspectief biedt u de huidige medewerkers van dit team?  Komen ze in dienst van de gemeente? Blijven ze op de loonlijst staan van de zorgaanbieders? Worden ze ZZP-er? Graag hoor ik van de wethouder wat hem voor ogen staat, waarbij ik begrijp dat er nog wel het nodige zal moet worden onderzocht en bekeken, maar ik verneem graag de persoonlijke visie in dezen van de wethouder.

Ook de visie van het college c.q. de wethouder op de inkoop van zorg blijft ongenoemd. Vertrouwt u volledig op het inkoopbureau van de gemeente Amersfoort of heeft Baarn daarin een eigen inbreng. En zo ja, wordt de raad daarover nog geraadpleegd, zoals bijv. wel in de gemeente Amersfoort gebeurt in een raadspeiling over de ‘Strategie contractering zorg en ondersteuning 2016 sociaal domein’?

De BOP-fractie ondersteunt uw voornemen kritisch te kijken  naar samenwerkingsopties in het sociaal domein. Een voornemen dat al ‘in de pijplijn zat’. Desalniettemin klinkt samenwerking met BBS-gemeenten als een interessante optie en wij hopen dat de raad bij deze verkenning geïnformeerd en geraadpleegd wordt.

T.a.v de voorzieningen is het goed om te lezen dat u ze in stand wilt houden. Dat is namelijk ook een van de speerpunten van de BOP, dus daar zullen we u zeker aan houden. Graag hoor ik nog wel van u welke voorzieningen volgens u onder ‘onze grote voorzieningen’ vallen.  Verstaan wij daar allemaal hetzelfde onder: namelijk De Trits, De Speeldoos, de Bibliotheek en De Leuning?  Over een mogelijk Kunst- en Cultuurfonds heb ik bij de presentatie van het coalitieakkoord al aangegeven dat dit idee al door voormalig BOP-wethouder Kees Koudstaal was ingebracht, goed dat dit verder onderzocht gaat worden, en ik ben benieuwd naar het resultaat.

T.a.v. het programma  Fysiek Domein: uw woorden over het opknappen van delen van de openbare ruimte stralen beslist daadkracht uit, toch wacht mijn fractie uw concrete acties hier aangaande af. Eerst zien en dan…. En we hopen dat deze opknapbeurten niet alleen uitmonden in wat ik maar zal noemen ‘nieuwe bollen op de Brink’,  maar ook en juist vooral leiden tot meer levendigheid en activiteiten. Ik gaf het al eerder aan: een opgeknapte openbare ruimte is niets zonder mensen, mensen die afkomen op reuring, en zo  zorgen voor levendigheid. Vandaar dat ik nogmaals mijn bij de behandeling van het coalitieakkoord  gestelde vraag herhaal: is er ook budget voor ‘evenementen’, voor reuring, zoals de 50.000,– van het vorige college,  het zgn. speeltje van Koudstaal, waar u onlangs nog zo gul een bijdrage aan de Playfountain uit heeft bekostigd, of wenst dit college  hiervoor geen geld te reserveren en ziet zij dit als een verantwoordelijkheid van private partijen? De VVD-fractievoorzitter achtte zich bij de behandeling van het coalitieakkoord niet geroepen onze vraag hierover  te beantwoorden, wellicht dat u als college met wat minder dedain reageert.

Verder hopen wij dat de fractie van CDA geen vragen meer hoeft te stellen over de Baarnse rotte kiezen. Met het CDA weer in het college ziet de BOP-fractie met belangstelling de aanpak van deze problematiek tegemoet. Mocht dat om de een of andere reden niet bevredigend gebeuren, omdat het niet zo eenvoudig blijkt te zijn deze problematiek bij het fundament aan te pakken, dan neem ik aan dat het CDA in deze raad de bel zal blijven luiden…

Begrijp ik het verder goed dat u t.a.v. de bebouwing locatie garage Kooy aangeeft dat de deur open blijft staan voor andere functies behalve wonen, en dat dus ook een supermarkt nog steeds tot de mogelijkheden behoort? De ontwikkelingen rond parkeerterrein Laanstraat waren voor de BOP een belangrijk speerpunt in de aanloop naar de verkiezingen voor 2014. Gezien de verkiezingsuitslag denk ik dat met ons vele inwoners ervan overtuigd waren dat het desastreuze plan om meer extra winkelruimte in het centrum toe te voegen meer schade dan voordeel zou gaan opleveren. Dus mijn fractie hoopt van harte dat uw opmerking over het ‘bij voorkeur bebouwen met woningen’ niet betekent dat het college ook het toevoegen van nieuwe winkelruimte overweegt.

T.a.v. programma 4, ondersteunend domein, verwijs ik naar mijn opmerkingen aangaande de OZB bij de behandeling van het coalitieakkoord en naar onze vraag aan de VVD-fractievoorzitter waarop zij toen geen antwoord wenste te geven. Het ging over uw voornemen de OZB in de komende drie jaren met maximaal het inflatiepercentage te verhogen. In 2012 is in het kader van een financieel herstelplan besloten tot het gefaseerd verhogen van de OZB. Samen met de CDA-fractie maakte de VVD-fractie bij de begrotingsbehandeling  vorig jaar oktober veel misbaar over de destijds afgesproken tranche voor 2015. Als die verhoging dan zo onterecht was, zoals bij voortduring werd beweerd, zou je verwachten dat dit college die o zo onterechte verhoging voor komend jaar, dus voor 2016, had gecompenseerd door een verlaging van de OZB voor te stellen. Dan was de VVD haar luid uitgevente verkiezingsbelofte daadwerkelijk nagekomen. Nu blijkt dat het vooral veel geschreeuw en weinig wol was. Dus nogmaals mijn eerder gestelde vraag: Waarom maakt dit college in het kader van de door VVD, CDA en CU/SGP voor de Baarnse inwoners zo bepleite lastenverlichting, die verfoeide OZB-verhoging 2015 in het komende jaar niet  ongedaan?

 Als laatste ga ik kort in op het hoofdstuk Financieel duurzaam beleid.  U noemt daar met name de risico’s sociaal domein. Sturen op de centen en de risico’s is uiteraard nodig, want de bezuinigingen vanuit het rijk t.a.v. het sociaal domein zijn schrikbarend. Maar dat vraagt wel om zorgvuldige afwegingen, waarbij de centen nooit alleen doorslaggevend  kunnen zijn. U geeft b.v. aan dat een beleidswijziging waarbij Huishoudelijke Hulp wordt omgevormd van maatwerk naar algemene voorziening de enige mogelijkheid is om de bezuinigingen te kunnen opvangen. De BOP-fractie vraagt zich af of dit inderdaad zo is, en hoe u dit zo stellig weet. Bij de behandeling van dit raadsvoorstel gisteren zijn wij hier al  uitgebreid op ingegaan en het antwoord van de wethouder heeft mij allerminst overtuigd.

Meneer de voorzitter, ik ga afronden. We hebben sinds het recente aantreden van uw college in april jl.  al twee keer meegemaakt dat zaken niet tijdig op orde waren, of niet goed waren voorbereid of onderzocht. Ik refereer aan de kernrandzonevisie en de omvang van de sanering van de voormalige werf. Dat is niet goed voor de daadkracht en het imago van uw college. Ik besluit dan ook met de wens dat de raad niet maandelijks met dergelijke uitglijders  wordt geconfronteerd en wens u hierbij sterkte.

Uitgelicht bericht

Sadder and wiser

Marjo⌋ 23-04-2015

Gisteravond 22 april was de laatste raadsvergadering van wat vorig jaar april begon als coalitie tussen BOP, D66, GroenLinks en PvdA. Een historische coalitie, waarin voor het eerst in Baarn de gevestigde machtspartijen VVD en CDA samen in de oppositie zaten. Het werd een ongemakkelijke avond. Een avond waarin de raad de laatste voorstellen van het voormalige college behandelde. Voor GroenLinks-wethouder Margreet Breukelaar en PvdA-wethouder Peter Blokker was het hun laatste optreden. Zij gaven er de voorkeur aan zonder speciale aandacht, toespraken of toeters en bellen te vertrekken. En terecht. Want een coalitie die streefde naar een nieuwe, frisse wind in Baarn is op een oneigenlijke manier aan haar eind gekomen. De BOP was blij met de enthousiaste deelname van GroenLinks en PvdA en hun wethouders aan deze coalitie, voor hun inbreng en inzet en voor de inspanningen van deze wethouders om samen met BOP-wethouder Kees Koudstaal de coalitie bij elkaar te houden. Het heeft niet zo mogen zijn. En dat lag niet aan fouten of missers van het college. Het ging alleen om poppetjes. Dat is treurig voor de geloofwaardigheid van de Baarnse politiek, maar zeker ook voor de betreffende personen.

De BOP is een wereld aan ervaringen rijker. Ook door het vertrek van Cok de Zwart en Bram van Ommen die met 144 van de in totaal 2135 op de BOP uitgebrachte stemmen in een afgesplitste fractie verder gaan. Sadder and wiser, zoals de Engelse dichter Coleridge schrijft in zijn gedicht The Ryme of the Ancient Mariner. Verdrietiger en wijzer. Maar ook des te strijdbaarder. Met opgeheven hoofd zal de BOP de komende drie jaar vanuit de oppositie in samenspraak met de inwoners van Baarn blijven strijden voor een beter Baarn!

 

Uitgelicht bericht

Van je politieke vrienden moet je het niet hebben

Kees Koudstaal

Kees Koudstaal| 17 maart 2015

Nu het stof van de Baarnse coalitiebreuk enigszins is neergedaald, is het onvermijdelijke ‘zwarte pieten’ begonnen. De verleiding is groot aan te schuiven bij dit spel. Ik ben als oud-wethouder gehouden aan een zekere geheimhouding en neem dus enige distantie in acht. Bovendien groeide ik op in een milieu waar het spreekwoordelijke gezegde ‘wie zonder zonde is werpe de eerste steen’ dagelijkse kost was. Sta mij toe dat ik wel mijn verbazing met u deel over dat wat zich in de afgelopen twee weken in ons dorp heeft afgespeeld rond de ontstane bestuurscrisis. Mijn hemel wat kun je je vergissen in mensen en wat is de waarschuwing die ik een jaar geleden kreeg toegeschoven van een goede vriend van me juist gebleken: “Reken je niet rijk met vrienden in de politiek en vertrouw niemand. Als je op zoek bent naar een vriend dan moet je een hond kopen!”

In de media doen politieke kameraden van weleer hun uiterste best de oorzaak van de crisis op het bordje van anderen te leggen. Ze denken zo hun eigen straatje schoon te kunnen vegen. Ik ben natuurlijk partijdig, maar de beste beschrijving van wat er gebeurd is, is en blijft die van de hand van BOP-raadslid Marjo Stam.

Vol ongeloof
Ondertussen heeft het er alle schijn van dat de Christen Unie/SGP-fractie een Baarns verbond gaat sluiten met D66 en VVD. Dat verwondert mij zeer. Een jaar geleden zat ik namens de BOP als informateur aan tafel met vertegenwoordigers van zowel D66 als de CU/SGP. Het feit dat de gebundelde christelijke partijen zich destijds niet aansloten bij een mogelijke BOP-D66-GL-CU/SGP-coalitie kwam mij gaandeweg de onderhandelingen steeds logischer voor. Tussen D66 en de christelijke politici aan tafel kon vanwege ideologische geschillen geen brug worden geslagen. Dat de CU en haar broeders van de SGP nu blijkbaar wel over hun principes heen gaan stappen en in zee lijken te gaan met twee ‘liberale’ partijen – die ook in het afgelopen jaar in woord en daad hebben bewezen mijlenver af te staan van het orthodox christelijke gedachtengoed – verbaast mij in hoge mate. Als het gaat om politieke macht is kennelijk niets heilig.

Time out
Een jaar geleden heb ik na acht jaar oppositie voeren met veel enthousiasme mijn taak als wethouder opgepakt. De wijze waarop de door mij gedroomde coalitie ten val kwam heeft me niet geknakt maar wel behoorlijk aangegrepen. Vooralsnog kies ik voor mijn gezondheid en laat ik de Baarnse politieke arena even voor wat het is.

 

 

Uitgelicht bericht

Verklaring van oud-wethouder Kees Koudstaal

Kees Koudstaal| 11 maart 2015
Na acht jaar als fractievoorzitter van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) lid te zijn
geweest van de gemeenteraad van Baarn trad ik in april 2014 na een fraaie
verkiezingsoverwinning van de BOP toe tot het college van burgemeester en
wethouders. In dit college werden ook benoemd de wethouders Rudolph Vermeer (D66),
Margreet Breukelaar (Groenlinks) en Peter Blokker (PvdA). Vol enthousiasme en inzet is
het college aan de slag gegaan om uitvoering te geven aan het coalitieprogramma, dat
later een vertaling kreeg in het collegeprogramma “Nieuwe energie voor Baarn!”
Gaandeweg ontstonden er spanningen in het college en niet zelden ook binnen de
ambtelijke organisatie waarbij het optreden en de handelswijzen van D66-wethouder
Vermeer vaak onderwerp van gesprek waren.
Dat gedrag is regelmatig aan de orde gesteld binnen het college en in gesprekken
tussen ondergetekende en de betrokken wethouder. Echte verandering bleek niet
mogelijk. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de drie wethouders van BOP, PvdA en
Groenlinks op dinsdag 3 maart 2015 het vertrouwen in wethouder Vermeer hebben
opgezegd. Met de fractie van D66 waren de zorgen van het college over het
functioneren van wethouder Vermeer al eerder gedeeld. Ik verkeerde in de verwachting
dat de fractie van D66 voor een vervanger zou zorgen teneinde het ook door die partij
onderschreven coalitieakkoord trouw te kunnen blijven. Temeer daar er signalen waren
die wezen op spanningen tussen de D66-wethouder en zijn eigen fractie.
Op 5 maart jl. kwam D66 met een persbericht waarin zij liet weten zich terug te trekken
uit de coalitie. Zij prezen hun wethouder en keerden de hele gang van zaken om. Niet de
eigen wethouder Vermeer zou te solitair hebben geopereerd en met weinig gevoel voor
politieke en bestuurlijke verhoudingen te werk zijn gegaan, neen, het waren juist de
BOP-wethouder en zijn fractie die maakten dat het collegeprogramma niet voldoende
vooruitgang kon boeken! In de dagen die volgden heb ik op dit vlak van de overige
coalitiepartners en mijn college-wethouders weinig of geen steun ondervonden. Op de
websites van zowel PvdA als Groenlinks en in diverse media uitingen wordt weliswaar
de door D66 gecreëerde omkering van zaken genoemd, maar het wijzen door die partij
naar mijn persoon als veroorzaker van de crisis wordt in het geheel niet weersproken!
Men volstaat met het de hemel inprijzen van hun eigen wethouders.
Door de verkiezingsuitslag van maart 2014 is de VVD buitenspel gezet. Dat heeft die
partij de BOP en in het bijzonder mij verweten. In het afgelopen jaar heb ik weinig
gemerkt van een constructieve oppositie. Integendeel, het ging de VVD vrijwel nooit om
de inhoud, men speelde vooral op de man. De teleurstelling over het buitenspel raken in
het Baarnse bestuur uitte zich in een opstelling die gaandeweg rancuneuzer werd. Wat
mij stoorde is dat dit gedrag niet aan de kaak werd gesteld. Kennelijk wordt deze cultuur
van op de man spelen, die de BOP niet voorstaat, door de meerderheid in Baarn wel
geaccepteerd.
Voor de raadsvergadering van 25 maart as. heeft de VVD een motie van
wantrouwen/afkeuring jegens mij aangekondigd vanwege het vermeend niet “netjes en
correct” uitvoeren van een motie inzake het van CDA en VVD geërfde dossier Wintertuin.
In gewone doen, met de volledige steun van alle coaltiepartners, zou ik een dergelijke
confrontatie niet uit de weg willen gaan. Echter, na het vertrek van D66 en het niet
ervaren van voldoende steun van de overgebleven coalitie-partners, heb ik besloten de
eer aan mijzelf te houden door op 10 maart 2015 de gemeenteraad van Baarn mijn
ontslag aan te bieden en met onmiddellijke ingang mijn werkzaamheden te beëindigen.
Door de door D66 veroorzaakte crisis wordt geen recht gedaan aan de
verkiezingsuitslag. Veel kiezers spraken zich uit voor een nieuw elan in Baarn, zonder
machtspolitiek en met een integer en transparant bestuur. Veel relaties met inwoners en
bedrijven zijn hersteld. En velen vonden na jaren van negeren, eindelijk een gewillig oor.
Ondanks de lijken die wij aantroffen in de kast had ik dolgraag samen met de
coalitiepartners verder uitvoering gegeven aan het collegeprogramma ‘Nieuwe energie
voor Baarn! Helaas mag dat niet zo zijn.
In het afgelopen jaar heb ik los van bovengenoemde omstandigheden met veel
genoegen gewerkt als wethouder. De samenwerking met de ambtelijke organisatie heb
ik als constructief en plezierig ervaren. Als wethouder ontmoette ik veel inwoners en
regionale partners van de gemeente. Veel van die contacten heb ik als waardevol
ervaren. Ik vind het oprecht jammer dat door de ontstane situatie die relaties niet verder
kunnen worden uitgebouwd.
In 2002 behoorde ik tot de oprichters van de BOP. Ik reken erop dat de BOP de
komende tijd in en buiten de raad gestalte zal blijven geven aan de idealen van toen te
weten: een mooier, beter en vooral ook transparanter Baarn!
Uitgelicht bericht

D66 Baarn breekt met coalitie

5 maart 2015

Vanavond 5 maart 2015 heeft de fractie van D66 besloten zich terug te trekken uit het college. De fractie van D66 geeft te kennen een gebrek aan vertrouwen te hebben in de verdere samenwerking met de BOP, GroenLinks en PvdA.

De BOP, onder wiens leiding de coalitie tot stand is gekomen, betreurt deze gang van zaken ten zeerste.  D66 schrijft in haar verklaring dat zij onvoldoende voortgang ziet in de uitvoering van het coalitieakkoord en constateert dat de nodige energie ontbreekt bij de coalitiepartners.

De BOP herkent zich in het geheel niet in deze lezing van D66. Met veel energie, enthousiasme en oog voor de inwoners van Baarn heeft deze coalitie de overgang van WMO en jeugdzorg naar de gemeente voorbereid en in gang gezet, en wordt  er veel energie gestoken in een aantal lastige dossiers.

Binnen het college bleken er de afgelopen maanden samenwerkingsproblemen met D66 wethouder Rudolph Vermeer. BOP-wethouder Kees Koudstaal en de overige wethouders hebben zich tot het uiterste ingespannen om deze problemen op te lossen.  Het spijt de BOP dat D66 aangeeft dat interne verdeeldheid bij een van de coalitiepartners de reden is om met de coalitie te breken, en tegelijkertijd meedeelt dat D66 wethouder Rudolph Vermeer met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden neerlegt.  BOP, GroenLinks en PvdA hebben zich unaniem achter deze coalitie geschaard. De BOP betreurt de eenzijdige stap van D66 om de coalitie te verlaten.

Wij beraden ons op de te nemen vervolgstappen.