Nieuw woningbouwplan voor het Borrebos

Naar aanleiding van een bericht in de Gooi en Eemlander van 15 april 2021 over het aangepaste woningbouwplan voor het Borrebos van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voelt de BOP zich niet geroepen zich te houden aan de wens van de projectontwikkelaar het aangepaste plan tot volgende week woensdag onder de pet te houden. Was er in het vorige plan sprake van de bouw van tien elk vijftien meter hoge appartementenflats met in totaal tachtig woningen, deels op het terrein van de voormalige marechausseekazerne én deels in het ten noorden daarvan gelegen bosgebied, nu beperkt de woningbouw zich in grote lijnen tot het voormalige kazerneterrein. Om de nu achtennegentig woningen te kunnen bouwen moet 0,3 ha (3.000 m2) bos worden gekapt, houtkap die elders wordt gecompenseerd. De hoogte van de nieuwe gebouwen blijft vijftien meter, de zogenoemde footprint is met 24% teruggebracht. Kat in ‘t bakkie voor de projectontwikkelaar zult u wellicht denken, maar zo eenvoudig ligt het niet. Het is goed nog eens in de geschiedenis te duiken. In 2017 kreeg de MBEG op basis van het draaiboek Made by Holland het Landgoed Paleis Soestdijk in bezit.  Er was toen sprake van een aanzienlijk kleinschaliger planopzet. Een deel van het paleisgebouw zou een hotelfunctie krijgen en voor wat is gaan heten de Parade tegenover het paleis werden op beperkte schaal horeca- en detailhandelsvoorzieningen in het vooruitzicht gesteld. Bovendien kenden de evenementen die de nieuwe paleiseigenaar in petto had voor het landgoed een kleinschalig karakter. Op basis van wat er toen op tafel lag gaf de BOP aan de plannen van de MBEG welwillend tegemoet te treden.
Echter, voortschrijdend inzicht bracht de MBEG ertoe het in 2017 gepresenteerde oorspronkelijke plan op een aantal belangrijke onderdelen aanzienlijk te wijzigen. Zo heeft de voor het paleis aangekondige hotelfunctie plaatsgemaakt voor nieuwbouw van een grootschalige hotelvoorziening op de Parade langs de borders van het beschermde Baarnse Bos. Nieuw is ook de bouw van een auditorium aan de Soestervleugel van het paleis en het realiseren van een amfitheater in het paleispark. In plaats van de eerder in het vooruitzicht gestelde bescheiden evenementen op de Parade en in de paleistuin staat het landgoed nu grootschalige evenementen en popconcerten met forse geluidsbelasting te wachten.

In 2017 nam de BOP de aangekondigde bouw van vijfenzestig woningen op het voormalige kazerneterrein op de koop toe. Nu er feitelijk sprake is van een nieuw plan voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed dat grote impact heeft op de daar levende flora en fauna wijzen wij de bouw van een woonwijk in het beschermde bosgebied af. Daarbij tekenen wij aan dat voortschrijdend inzicht ook ons niet vreemd is. In dit verband verwijzen we onder andere naar de in 2010 gepresenteerde Historische verkenning tuin, park- en bosgeschiedenis Paleis Soestdijk. In die door de Stichting tot behoud van Particulier Historische Buitenplaatsen opgestelde verkenning wordt het landgoed tot in zijn haarvaten beschreven. Indertijd was er sprake van een tijdelijke publieke openstelling van het een deel van het landgoed.  Bezoekers konden niet alleen een kijkje nemen in het paleis, er kon ook gewandeld worden in het paleispark. Met het oog op dat laatste geven de opstellers van de verkenning aan dat het Paardenbos, waar het Borrebos en het voormalige kazerneterrein deel van uitmaken, gezien moest worden als ‘een potentieel rustgebied voor fauna ter compensatie van het meer openstellen van het achterste deel van het paleispark’. Het behoeft geen betoog dat de opgekrikte Made by Holland-plannen veel meer negatieve effecten voor de op het landgoed voorkomende vogels en dieren hebben dan de wandelaars die men in 2010 voor ogen had.

Al met al stelt de BOP zich op het standpunt dat mede gelet op de ontwikkelingen die nu op stapel staan voor het paleis en zijn directe omgeving de bouw van een nieuwe woonwijk in het Borrebos moet worden afgewezen. Sterker nog, het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee dient overeenkomstig artikel 9 van een in 1949 door koningin Wilhelmina verordonneerde erfpachtakte te worden teruggegeven aan de natuur. Met dit in gedachten zal de BOP het ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk dat komende maand september wordt behandeld door de gemeenteraad tegemoet treden.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Van inspraak/bezwaarrecht blijf je af!

Deze maand staat een verzoek van de Parel van Baarn op de raadsagenda een eerder ingediend bezwaarschrift in te trekken. Je zou zeggen een hamerstuk, maar dat is in Baarn buiten de waard gerekend. De fractievoorzitters van VoorBaarn en D66, beiden hartstochtelijk voorstanders van het plan Made by Holland van de MeyerBergman Erfgoed Groep, grepen hun kans de Parel van Baarn te framen als een dubieuze partij. Volstrekt ongepast en alle reden er ook maar eens een op persoonlijke titel geschreven column op los te laten. Bij dezen. Lees verder

Hoe zat het ook al weer met de aanbesteding rondom het participatieproces Paleis Soestdijk?

Woensdag 10 februari 2021 diende voor rechtbank Utrecht een door de ‘Parel van Baarn’ aangespannen zaak tegen de gemeente Baarn. De stichting vindt het onterecht dat het college van burgemeester en wethouders geen openheid van zaken wilde geven aangaande het bedrag dat het Haagse bureau Awareness vroeg voor het opzetten en uitvoeren van een klankbordgroeptraject in de aanloop naar het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. In de editie van vrijdag 12 februari doet de Baarnsche Courant verslag over de zitting. De zaak is onder de rechter dus het geeft  geen pas daar nu op in te gaan. Wat wel kan is de geïnteresseerde lezer te verwijzen naar eerdere informatie over de wijze van aanbesteding zoals te lezen op de website van de BOP. Het zet de opmerking in de krant, dat de raad de wenkbrauwen fronste bij de gang van zaken, in een iets breder kader…

BOP zegt vertrouwen op in wethouder Jansma

Bomenclash in de raad van Baarn

Vooropgesteld dat de BOP niet zit te wachten op complimenten van de Baarnsche Courant, mag er wel gerekend worden op een juiste verslaglegging van wat er tijdens raadsvergaderingen onzerzijds wordt ingebracht. Daar is niet altijd sprake van. Gewoonlijk laten wij dit schouderophalend passeren, ook al omdat, zelfs gekleurd, persvrijheid een groot goed is. Echter, in het verslag van de raadsvergadering van jl. woensdag 27 januari laat de krant zich zo bont zien als spreekbuis van het gemeentebestuur dat een reactie op zijn plaats is. Tijdens die vergadering zijn twee door de BOP opgestelde moties behandeld die beide als onderwerp ‘bomen’ kenden. Liever gezegd, het kappen van bomen, meer specifiek langs de Plataanlaan ter hoogte van de Boemerang en meer rigoureus, die van honderden bomen langs ’s Heeren wegen elders in ons dorp. De krant meldt dat beide moties het niet haalden en citeert daarbij vooral de voorstanders van de bomenkap. Marjo Stam stuurde onderstaande brief naar de redactie van de Baarnsche Courant om via de kolommen van de krant alsnog kond te doen van het weloverwogen bomenstandpunt van de BOP.

 

 

BOP-motie 1: Principeverzoek herontwikkeling omgeving Boemerang

BOP-motie 2: Tweede fase Bomenkapplan

Verzet VVD-leden tegen plannen Paleis Soestdijk

Een opmerkelijke move van een aantal VVD-leden. Middels een persbericht spreken zij zich onomwonden uit tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk. Refererend aan het succes van de petitie over het Borrebos geven ze aan dat ‘de bevolking heel anders denkt dan het College en de Raad’. Zoals bekend sprak de BOP zich vorig jaar als enige raadsfractie uit tegen het voorontwerpbestemmingsplan voor het landgoed. Met name de VVD-fractie bejubelde toen samen met VVD-wethouder Jansma zoals steeds het plan Made by Holland van de MBEG. Vanzelfsprekend is de BOP benieuwd waar het verzet van de ‘opstandige’ VVD-leden toe zal leiden. In elk geval niet tot het instorten van het paleis. Een jaar of wat restauratie-uitstel hoeft geen enkel bezwaar te zijn. Sterker nog, het is het waard te wachten op een kleinschaliger plan voor het landgoed, al dan niet met de MBEG als paleiseigenaar. Lees verder

Sporten op rubbergranulaat wel degelijk gevaarlijk

In de afgelopen jaren heeft de BOP bij herhaling gewezen op het gezondheidsgevaar dat sporten op met rubbergranulaat ingestrooide sportvelden met zich meebrengt. De meerderheid van de gemeenteraad wuifde onze bezwaren steeds weg en bagatelliseerde (inter)nationale onderzoeken die wezen op de gesignaleerde gevaren en sprak van onderbuikgevoelens en paniekvoetbal. Men bleef blind varen op de conclusies van RIVM die overigens met het voortschrijden van de tijd behoorlijk werden bijgesteld. Lees verder

Paleiseigenaar werkt aan nieuw woningbouwplan

De MeyerBergman Erfgoed Groep zegt de plannen voor woningbouw op en rond het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee bij Paleis Soestdijk te heroverwegen. De Gooi en Eemlander tekent vandaag, 7 januari 2020,  uit de mond van paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans op “dat het plan dat er lag ook niet altijd even gelukkig uitpakte, ook doordat we natuurlijk overal rekening moeten houden met vogelnesten. Op sommige plekken zouden de bomen pal voor de balkons staan, en of dat nou zo geslaagd is…”

De behandeling van het ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk zal door deze ontwikkeling niet komende maand maart worden behandeld, maar op een later moment. De BOP geeft de MBEG graag het advies mee óók de nieuwbouw van een hotelvoorziening aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos te heroverwegen. Vanzelfsprekend zullen wij het nieuwe nieuwbouwplan kritisch toetsen aan de regels die gelden voor het Natuurnetwerk Nederland.

Update met Kerstgroet

Baarn, 18 december 2021

Beste allen,

Zo’n berichtje over het tijdelijk op een laag pitje moeten functioneren doet wellicht vermoeden dat ik tegen iets als een burn out ben aangelopen. Dat zou zomaar gekund hebben, maar niets is minder waar. De klachten zijn puur van fysieke aard. Nog vóór de Kerst kijkt men in medisch centrum Meander wat dieper in mijn lijf om te ontdekken hoe het er daar precies uitziet. Begin januari 2021 hoop ik te horen hoe de artsen het euvel aan gaan pakken.

Vooralsnog blijf ik het met steun van enige medicatie wat rustiger aandoen en probeer ik stress zoveel mogelijk te vermijden. Wat de raadsagenda betreft, die blijf ik samen met Bopper Marjo Stam als steeds nauwgezet volgen. Echter, tot nader bericht zal ik slechts de besluitraden digitaal bijwonen om mijn weloverwogen stem uit te kunnen brengen. Tenzij een en ander samenvalt met een ziekenhuisopname. Dat verneemt u dan bij de opening van de vergadering.

Wens ik u en de uwen een mooi Kerstfeest, een hopelijk rustige jaarwisseling en een voorspoedig, vooral gezond, 2021 toe!

Hartelijks,

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter Baarnse Onafhankelijke Partij

De klap is gevallen: het blijft de Rembrandtlaan!

De raad heeft gesproken en het gezonde verstand laten zegevieren. De medio 2019 ingebrachte droom een cultuurhuis te bouwen op de plek van de Arcade aan de Brink is woensdagavond 16 december 2020 eindelijk doorgeprikt. De raad heeft gekozen voor het uitgebreid vernieuwbouwen van de huidige Speeldooslocatie voor een bedrag van € 8.9 miljoen euro. Een forse investering waar wij aanvankelijk onze bedenkingen tegen hadden. Dit bedrag afgezet tegen de 3.76 miljoen euro dat afgelopen mei nog aan de orde was is immers fors hoger. Echter, uitvoerige bestudering van het dossier én nuttige gesprekken met bestuur en directie van De Speeldoos heeft de BOP doen besluiten akkoord te gaan met het voorstel de locatie aan de Rembrandtlaan te vernieuwbouwen.

Hopelijk kan het college spoed zetten achter de verdere uitwerking van de plannen en de raad nog vóór de komende zomer een voorstel voorleggen, waarin gevraagd wordt akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet. Immers, zo kan de enorme vertraging die is ontstaan door de ingebrachte droom nog enigszins worden beperkt. Handig ook waar het de programmering voor de nieuwe theaterzalen betreft…

Dit schrijft de Gooi & Eemlander