Verslag van een beschamende raadsvergadering

Waar het digitaal vergaderen al uitermate frustrerend is en wat ons betreft het democratische proces niet ten goede komt, spande de wijze waarop de fracties van VVD, VoorBaarn en CDA poogden het Uitnodigingskader zonne- en windenergie gisteravond van de raadsagenda af te voeren de kroon. Als afscheidnemende politieke partij laten we het aan anderen over hier verder een oordeel over te vellen en volstaan we met de opmerking dat de BOP van oordeel is, dat de Baarnse Natuurnetwerk Nederland- en Weidevogelkerngebieden gevrijwaard dienen te blijven van plaatsing van windturbines en zonneparken. Daar hadden wij maar wat graag gisteravond tijdens de raadsvergadering het debat over gevoerd. Na langdurige schorsingen, die uiteindelijk ontaardden in een amendement van ongekende lengte, kwam het laat op de avond alsnog tot het verschuiven van de behandeling van het raadsvoorstel naar de raadsvergadering van as. 22 december. Lees verder

Pleidooi: Laat Poorthuis intact voor burgerinitiatieven

Om te komen tot wat heet een  ‘duurzame en beheersbare gemeentelijke vastgoedportefeuille’ stelt het college onder andere voor het aan de Kerkstraat gelegen Poorthuis als niet-strategisch vastgoed af te stoten. Het voormalige schoolgebouw van de Kennedy-MAVO wordt momenteel gebruikt als onderkomen voor een aantal klassen van de Aloysiusschool, Lokaal-O, Frontaalkunst en RTV Baarn. De lokale omroep zal op een later moment samen met de Historische Kring waarschijnlijk onderdak krijgen in het pand Hoofdstraat 1. Het is zeer de vraag of particuliere initiatieven als Lokaal-O en Frontaalkunst – en mogelijk andere – een plek kunnen krijgen in het pand Hoofdstraat 1. De grenzen van dat pand zijn immers begrensd. De BOP is van oordeel dat Baarn waar het betreft gemeentelijk maatschappelijk vastgoed niet ruim bedeeld is en ziet het Poorthuis dan ook graag als zodanig gehandhaafd.  Lees verder

Bomen over sparen populieren

In een recente raadsinformatiebrief geeft het college van burgemeester en wethouders  de stand van zaken weer aangaande een in december 2014 door de gemeenteraad vastgesteld Populieren Vervangingsplan. Daarin is vastgelegd dat er tot 2023 in vijf fasen 190 langs doorgaande wegen staande populieren moeten worden gekapt. Na de eerste drie fasen, waarin 103 populieren er aan moesten geloven, is het nu de beurt aan fase vier. De te vellen populieren staan langs het fietspad aan de Drakenburgerweg tussen de Professor Meijerslaan en de Goeman Borgesiuslaan en langs het fietspad aan de De Geerenweg ter hoogte van het volkstuinencomplex.

Spaar de populieren langs de Bestevaerweg

Lees verder

Inspraakreactie naar PS Utrecht inzake plannen Landgoed Paleis Soestdijk

Woensdagavond 27 oktober 2021 vergadert de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van de provincie Utrecht. Op de agenda staat ondermeer de Statenbrief ‘Vaststellen overeenkomsten ivm voortgang ontwikkeling Paleis Soestdijk’. De BOP heeft een inspraakreactie opgesteld met daarin opgenomen de oproep aan de commissieleden niet akkoord gaat met de voorliggende vergunningen, overeenkomsten en ontheffingen.

Omdat het i.v.m. een besluitvormende Baarnse gemeenteraadsvergadering die avond niet mogelijk is de reactie fysiek in te spreken, is de inspraak naar de commissiesecretaris gestuurd met het verzoek die te verspreiden onder de commissieleden. We zijn benieuwd of en hoe er op de inspraak zal worden gereageerd door de betreffende Statencommissie en houden u op de hoogte.

 

BOP stapt uit Baarnse politiek

(Aangevuld op 6 oktober 2021)

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart, worden er momenteel in het gemeentehuis allerlei voorbereidingen getroffen. Zo worden politieke partijen uitgenodigd informatie te delen over de benoeming van de lijsttrekker, kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma’s en wat dies meer zij. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, na ampel overleg hebben bestuur en fractie van de Baarnse Onafhankelijke Partij besloten afscheid te nemen van de politiek. De BOP zal derhalve niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Lees verder

De kogel is door het paleis

Zoals verwacht ging gisteravond een meerderheid van de Baarnse gemeenteraad (VVD, D66, CDA, CU/SGP, VoorBaarn) akkoord met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Natuurlijk was er veel lof voor alle insprekers die eerder hun zorgen uitten over de paleisplannen. Verder dan een aantal schaamlappen in de vorm van onbetekenende amendementen en een motie kwam het echter niet. Alle lof trouwens voor Mark Eijbaard (PvdA). Terecht hamerde hij op het feit dat uitvoering van de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep een grote impact zal hebben op het milieu en de natuur op en rond het landgoed. Hij vond het dan ook onbegrijpelijk dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) door de projectontwikkelaar is losgelaten op de plannen. Wethouder Jansma was een andere mening toegedaan. Hij verdedigde het ontbreken van een m.e.r. met de opmerking dat het ontwerpbestemmingsplan voldoende Raad van State-proof in elkaar stak. Lees verder

Inspraak BOP tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15/9/2021

“In 1936 hekelde dr. Henri Polak in zijn boek De zoom van het Gooi de woningbouwplannen die het toenmalige Baarnse gemeentebestuur bedacht had voor de aan de Amsterdamsestraatweg gelegen buitenplaats Groeneveld. De in 1868 geboren en in 1943 overleden Polak was niet alleen een vooraanstaand vakbondsbestuurder en prominent lid van de SDAP, hij zette zich ook in voor het behoud van stedenschoon én natuurbescherming. Na een lofzang op de schoonheid van de buitenplaats schrijft Polak:  Lees verder

Verkeersonveiligheid blijft troef bij nieuwe ALDI

In oktober 2018 ging de gemeenteraad akkoord met de bouw van een nieuwe vestiging van supermarkt ALDI op de beladen plek van de voormalige Garage Kooij aan de Eemnesserweg. Samen met VoorBaarn stemde de fractie van de BOP tegen dit bouwplan. De reden van onze afwijzing was vooral gelegen in het feit dat het aanleveren van goederen via een langs de Nieuwstraat gelegen los- en laaddok verkeersonveilige situaties met zich mee zou brengen. Onze suggestie te kiezen voor een andere aanrijroute via de Nieuwstraat, zodat vrachtauto’s geen gevaarlijke manoeuvres uit hoefden te halen op de kruising Eemnesserweg/Dalweg/Nieuwstraat, werd resoluut van tafel geveegd door verantwoordelijk VVD-wethouder Jansma: Lees verder

Over een raadsvergadering, hoge bloeddruk, Bach en een gotspe

Een column op persoonlijke titel…

Afgelopen woensdag- en donderdagavond vonden de eerste twee van de in totaal zes raadsvergaderingen plaats over het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Woensdagavond was een afvaardiging van HBR-advocaten te gast. Dat kantoor heeft samen met het adviesbureau TwijnstraGudde het afgelopen jaar in de aanloop naar het ontwerpbestemmingsplan de raad  van advies gediend. Hun bevindingen zijn eind vorige maand gepubliceerd in een helder memo. Vanzelfsprekend hebben wij daar kennis van genomen. Enerzijds spreekt het memo boekdelen, anderzijds bevatte het voor onze fractie weinig nieuws. Vragen leefden er dan ook niet bij de BOP.
Zie: Reactie BOP op rapport HBR-advocaten

Gisteravond waren de heer en mevrouw Meyer-Bergmans en hun entourage te gast in een van de zalen van restaurant Groot Kievitsdal die tijdelijk dienst doet als raadszaal. Lees verder

MeyerBergman Erfgoed Groep moet stoppen met verkoop wijn en bier

Vorige maand stelde de BOP een aantal schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders aangaande de verkoop van wijn en bier in het tegenover Paleis Soestdijk gelegen informatiecentrum. Vandaag laat het college weten dat er inderdaad sprake is van handelen in strijd met de Alcoholwet. Het college heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep dan ook laten weten dat de illegale verkoop van de zwakalcoholhoudende dranken moet worden gestaakt.

Antwoorden van het college op de BOP-vragen

Dit schrijft het AD

Dit schrijft de Gooi en Eemlander

De Baarnsche Courant vindt het een gimmick